Edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d'inversió en equipaments dels consultoris locals. SACi. LE 2017/12. Girona - Boletín Oficial de Girona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 30/03/2017 hasta 20/04/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

El 14 de febrer de 2017 (BOP de Girona núm. 31) han estat objecte de publicació les bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les inversions d'equipament pel consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables.

La Presidència de Dipsalut, el 21 de març de 2017, aprova inicialment la convocatòria de subvencions pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d'inversió en equipaments dels consultoris locals, amb plena submissió a les bases esmentades, que es fa constar a continuació:

'CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEL SUPORT ECONÒMIC ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER LES DESPESES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS LOCALS.

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les subvencions (d'acord amb les bases reguladores publicades al BOP núm. 31 de 14 de febrer de 2017) que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses d'adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments dels consultoris locals

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els municipis i que comportin el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut dins l'àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones. És a través de l'Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida que s'impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels dispositius existents.

D'acord amb el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, es descriu els consultoris locals com centres sanitaris que, tot i no tenir la consideració de centres de salut, proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l'àmbit de l'atenció de salut.

La finalitat d'aquesta convocatòria és la de donar suport econòmic als ajuntaments per les despeses derivades d'inversió en equipament del consultori local perquè els consultoris disposin d'un equipament actualitzat i en bon estat per poder atendre a les persones en les millors condicions possibles.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

El període subvencionable d'aquesta convocatòria comprèn des de l'16 de març de 2015 fins al 30 de juny de 2017.

Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.

2. Crèdits pressupostaris

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent cinquanta mil euros (150.000,00 ), amb càrrec a l'aplicació pressupostària de Dipsalut d'enguany, que es detalla a continuació:

Aplicació pressupostària Crèdits Programa d'inversió en equipaments municipals 4/3110/76200 150.000,00 La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li assignarà la totalitat de l'import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, si es considerà oportú, d'acord amb el punt 4 d'aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment.

3. Destinataris i condicions

Poden concórrer en aquesta convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de consultori local.

4. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitza el 20 d'abril de 2017.

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon procediment.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d'estar signades pel representant legal de l'ajuntament.

La presentació de sol·licituds s'ha de fer necessàriament per registre electrònic.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari disponible a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)

Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

Veure el punt 6 de les bases reguladores

5. Òrgan competent de la instrucció

L'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'Instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.

El centre gestor, a la vista de l'expedient, formularà la proposta de resolució degudament motivada.

Veure el punt 8 de les bases reguladores.

6. Termini de resolució i notificació

Les resolucions es dictaran pel Consell Rector de Dipsalut en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.

dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7. Criteris i valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris establerts a la base 7 de les reguladores específiques esmentades.

La quantia de les subvencions es determinarà com a percentatge de la despesa subvencionable i podrà arribar al 100% de la base subvencionable amb un màxim de 2.000,00 per consultori i la següent gradació en funció dels habitants del municipi:

Habitants % sobre la base subvencionable Fins a 1.500 hab 100 % De 1.501 a 5.000 hab 90 % De 5.001 a 15.000 hab 80 % De 15.001 a 25.000 hab 70 % Més de 25.000 hab 60 % Si un cop feta l'atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000,00 , s'aplicarà provisionalment una subvenció de 1.000,00 . (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la base subvencionable sigui inferior a 1.000,00 ).

Si després d'aplicar aquests criteris l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, l'òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de l'import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, de manera que es concedirà definitivament l'import atorgat.

8. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa i a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la presidència. de Dipsalut, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

9. Publicitat

La convocatòria i l'extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler), d'acord amb els termes que s'estableix en l'apartat b de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte d'aquesta convocatòria finalitza el 15 de setembre de 2017.'

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que disposa l'article 12.4 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona es publica la convocatòria.

Girona, 22 de març de 2017

Josep M Corominas i Barnadas

President, p.d.

Salud
Promoción de la salud