Edicte d'aprovació d'unes bases reguladores de subvencions - Boletín Oficial de Girona de 16-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

D'acord amb allò que preveu l'article 9.3. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa públic que la Junta de Govern Local, mitjançant acord del dia 23 d'abril de 2018, ha aprovat les Bases reguladores de les subvencions per Foment d'Obertura de Locals Tancats, el contingut de les quals es transcriu íntegrament:

'BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER FOMENT D'OBERTURA DE LOCALS TANCATS

Primera.- Objecte de les bases

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a la consecució dels objectius estratègics fixats a l'annex 1, línia 7 del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019, aprovat per Decret d'Alcaldia 2016.655, de 21 de març de 2016, modificat pel Decret d'alcaldia 2017.955, de 20 de març de 2017 i darrer decret de modificació del Pla núm. 872 de 7 de març de 2018.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal fomentar la implantació d'activitats econòmiques, de caràcter comercial i/o de serveis, en locals situats en planta baixa en el municipi de Banyoles per contribuir a la millora de la cohesió social i econòmica.

En qualsevol cas, l'Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Segona.- Règim jurídic

Les subvencions, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (excepte en cas que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d'acord als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

En tot allò no previst en aquestes Bases s'estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, l'Ordenança General de Subvencions i les Bases d'execució del Pressupost Municipal vigents i a la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació. Les previsions de les presents bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes de la legislació bàsica estatal o autonòmica d'aplicació, s'entendran automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.

Tercera.- Beneficiaris

1. Podran optar a la subvenció les persones físiques i jurídiques, titulars d'activitats econòmiques ubicats a qualsevol barri de Banyoles, que acreditin reunir els següents requisits: a. El local objecte de l'activitat econòmica no podrà superar els 200 m2 de superfície de venda i/o servei. b. La localització del local haurà de ser en planta baixa (o planta baixa i entresol, sempre que ambdues estiguin connectades i destinades a ús comercial o de servei). c. Haurà de fer com a mínim 1 mes que el local està tancat sense activitat econòmica. BOP-2018_0_94_4188 d. Hauran de ser locals oberts de cara al públic, ja sigui per un activitat comercial i/o de serveis. e. Queden fora de la convocatòria els locals que siguin concessions de llicències administratives. 2. Els beneficiaris han d'estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones físiques i jurídiques, titulars d'activitats econòmiques que no hagin justificat degudament, dins dels terminis establerts, l'atorgament de les subvencions anteriors, o bé que no hagin procedit al reintegrament adient de quantitats percebudes amb motiu d'altres subvencions que hagin estat objecte de revocació o de reducció. 4. El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l'activitat (règim de comunicació, permís d'obertura...etc.) Quarta.- Convocatòria

1. L'òrgan competent que aprovarà la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions i la seva quantia serà l'Alcalde, que podrà delegar aquesta facultat. 2. En la convocatòria s'especificarà el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i s'anunciarà pels mitjans adients (pàgina web, taulell d'anuncis, e-tauler, etc) que garanteixin el seu coneixement efectiu per part de les persones físiques i jurídiques potencialment beneficiàries. 3. S'hi especificarà el crèdit pressupostari on s'han d'imputar les subvencions i la seva quantia màxima dins del límit dels crèdits disponibles. Cinquena.- Objecte, convocatòria i quantia de les subvencions

Les subvencions tindran per finalitat fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en planta baixa en el municipi de Banyoles per contribuir a la millora de la cohesió social i econòmica.

D'acord amb l'objectiu estratègic núm. 7 que s'estableixen en el Pla estratègic de subvencions 2016-2019, aprovat per Decret d'Alcaldia 2016.655, de 21 de març de 2016, modificat pel Decret d'Alcaldia 2017.955, de 20 de març de 2017 i decret de modificació del Pla núm. 872 de 7 de març de 2018 l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica podrà atorgar subvencions per fomentar les següents activitats amb caràcter general que es desenvolupin en el municipi, o bé que hi mantinguin una relació directa:

Núm. Objectiu estratègic 7 Foment de la dinamització comercial i turística En tots els casos es podran demanar ajudes per valor de fins un màxim de 500,- per local obert.

Només es podrà concedir una subvenció per local obert i es tindran en compte, també, les disponibilitats pressupostàries de l'Ajuntament, així com el nombre de sol·licituds rebudes.

L'import subvencionat dependrà alhora del número de sol·licitants de la present subvenció.

Sisena.- Sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de formalitzar-se mitjançant el model normalitzat, d'acord amb el que estableix l'article 11 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Banyoles. En la sol·licitud, la persona representativa de l'entitat peticionària farà constar les dades necessàries per identificar l'entitat, així com les dades personals del qui actua en el seu nom, fent constar l'import de la subvenció que se sol·licita. Juntament amb la sol·licitud s'adjuntarà la documentació que s'hi especifica.

Tanmateix, els acords de convocatòria podran determinar, en supòsits justificats, la necessitat d'aportació d'altres documents complementaris.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà l'entitat sol·licitant per tal que les esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el requeriment d'esmena de sol·licitud es podrà realitzar per correu electrònic.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació íntegra, per part de l'entitat física o jurídica sol·licitant, del contingut d'aquestes bases. Amb la presentació de la sol·licitud l'entitat autoritza l'Ajuntament de Banyoles perquè comprovi d'ofici el compliment efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes públiques i amb la seguretat social.

Paral·lelament, la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l'acceptació per part de l'entitat beneficiària de la subvenció en cas d'atorgar-se.

Setena.- Criteris de valoració.

Les activitats que es consideraran subvencionables seran les que s'hagin dut a terme durant l'any 2018, dirigits a fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en planta baixa en el municipi de Banyoles per contribuir a la millora de la cohesió social i econòmica.

Seran accions subvencionables:

1. L'obertura de locals tancats situats en planta baixa en el municipi de Banyoles, inferior a 200 metres quadrats, amb l'alta d'una activitat econòmica comercial o de serveis, que impliqui l'obertura del local a l'atenció al públic. · Es subvencionaran fins a un màxim de 500 euros per local obert en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el dia 28 de setembre de 2018 En cas que el total de subvencions sol·licitades superés la disponibilitat pressupostària, detallada en la clàusula tretzena, es repartirà en funció del nombre de sol·licituds presentades i correctament justificades.

Vuitena.- Compatibilitat amb altres subvencions.

Els ajuts econòmics objecte de la present convocatòria son compatibles amb altres ajuts efectuats per qualsevol altre administració pública o entitat privada.

Novena.- Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de la subvenció objecte de les convocatòries que regules aquestes bases s'iniciarà d'ofici, mitjançant decret d'Alcaldia o acord de JGL que aprovi la convocatòria. Seran publicades al BOP a través del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions establert a partir de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 2. L'òrgan instructor del procediment de concessió correspon a l'Àrea de Serveis a les Persones. Una Comissió Avaluadora (òrgan col·legiat) es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes Bases. De tot l'actuat en aquesta reunió s'aixecarà acta. La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres: a. Alcalde b. Regidora de Turisme i Promoció Econòmica c. Secretari d. Interventora e. Cap d'Àrea de Promoció Econòmica i Programa de Barris f. Tècnic/a de Comerç 3. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de la reunió de la Comissió, formularà proposta de resolució que contingui la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la. 4. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s'atribueix a l'Alcalde o en qui delegi, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es notificarà a tots els sol·licitants i el publicarà a la BDNS. 5. A la resolució de procediment de concessió de les subvencions cal manifestar, si és el cas, les sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als interessats. 6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria. 7. El venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció. Desena.- Pagament de la subvenció

1. L'Ajuntament de Banyoles farà efectiu el pagament de la subvenció concedida una vegada justificada d'acord amb la base onzena d'aquestes bases i d'acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria. Onzena.- Justificació i control de les condicions de la subvenció

1. D'acord amb el que s'estableixen els articles 14 i 30 de la Llei General de Subvencions 38/2003 i l'article 16 de l'Ordenança General de Subvencions el beneficiari de la subvenció haurà de justificar la subvenció rebuda. 2. La justificació es presentarà en el moment de presentar la sol·licitud.

3. La documentació que cal incorporar a la justificació és la següent:

· Memòria de l'activitat o activitats objecte de la subvenció, que inclogui també un breu informe sobre els objectius assolits. · Compte justificatiu d'acord amb el model vigent aprovat per l'Ajuntament (https://seu.banyoles.cat - apartat de subvencions) que ha d'incloure els justificants de la despesa efectuada, o sigui factures o altres document amb valor probatori al tràfic mercantil, d'acord amb el que estableix l'article 30.3 de la Llei General de Subvencions 38/2003. · Fotocòpia del DNI del sol·licitant i/o fotocòpia del CIF de l'empresa. · Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'empresa i posteriors modificacions realitzades als estatuts fundacionals. · Alta censal a Hisenda (model 036 o 037). · Alta d'autònoms en cas de persona física. · Acreditació conforme el local gaudeix de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l'activitat (règim de comunicació, permís d'obertura...etc.). · Contracte del lloguer i/o escriptura de compra del local. · Declaració Responsable del propietari del local conforme aquest ha estat desocupat i sense activitat com a mínim els 1 mes anterior a la presentació de la sol·licitud. 4. El servei/àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions s'hagin presentat en els terminis fixats i les comprovarà formalment. En aquest sentit, podrà requerir el beneficiari per a què esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació. El servei/àrea podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'article 33 LGS. 5. El servei/àrea emetrà el corresponent informe donant compte del compliment de l'objecte de la subvenció i de la resta de documentació justificativa i, si és el cas, formularà proposta de pagament de la subvenció o de la resta en cas d'haver-se pagat alguna part per bestreta. Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són d'aplicació i, en concret les següents:

1. Acceptar i complir la normativa de l'Ajuntament de Banyoles.

2. Dur a terme l'objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes.

3. Acreditar davant l'Ajuntament que han executat o realitzat l'activitat subvencionada amb la documentació corresponent. 4. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de l'activitat subvencionada. 5. Facilitar tota la informació complementària que requereixi l'Ajuntament.

6. Fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles en tota la documentació i materials de difusió editats i relatius al projecte, fent constar: 'amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles' i el logotip d'aquesta institució. 7. Informar a les autoritats de l'Ajuntament a la presentació, inauguració i cloenda de l'activitat subvencionada.

8. Tenir el local obert al públic un mínim de sis mesos comptadors des de la data acreditada d'obertura.

Tretzena.- Reintegrament i revocació de les subvencions

1. Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles si l'entitat beneficiària es veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l'Ordenança Municipal, així com en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquestes bases. 2. Quan a causa de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import definitiu sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l'excés. Així mateix, seran motius de reintegrament els: el fet d'haver percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva concessió; l'incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; l'incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions. 3. A més, l'ens subvencionat haurà d'ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d'interès de demora, acreditats des del moment del pagament. 4. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin en aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació. 5. Serà causa de revocació el tancament del local abans dels sis mesos establerts en el punt 8 de base 12.

6. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els administradors o els seus representants legals. 7. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS.

Catorzena.- Infraccions o sancions.

L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d'aplicació, donarà lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei General de Subvencions.

Quinzena.- Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com l'extracte previst a l'article 17.3 b) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

DISPOSICIONS FINALS

Es faculta la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Banyoles per fer la interpretació d'aquestes bases i per prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que prevegin expressament.

Aquestes bases reguladores entraran en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'anuncis de la Corporació.'

Contra aquest acord, que posa i a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació.

Banyoles, 30 d'abril de 2018

Miquel Noguer i Planas

Alcalde

Comercio y marketing
Turismo
Desarrollo económico
Turismo y agencias de viajes
Actividades comerciales
Dinamización comercial
Comercio
Alquiler de vivienda