Edicte d'aprovació definitiva de les bases específiques per a l'atorgament d'unes subvencions - Boletín Oficial de Girona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Exp. 2018006196 ­ C.09.079.006

La Junta de Govern Local en sessió 16 de febrer de 2018 va aprovar inicialment les bases específiques per l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a projectes subvencionats pels Pressupostos Participats dels Barris per l'any 2018, sotmeses a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, i al no presentar-se cap escrit d'al·legació durant aquest període d'exposició pública, es consideren aprovades definitivament.

Girona, 5 d'abril de 2018

Marta Madrenas i Mir

Alcaldessa

BOP-2018_0_99_4482

No hay voces...