Edicte d'aprovació definitiva de les Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona - Boletín Oficial de Girona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat al·legacions en el període d'informació pública contra les esmenes de les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifucionals de les comarques de Girona, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió dels dia 13 de març de 2018, i de conformitat amb allò que determina l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'acord adoptat ha quedat elevat a definitiu i es publica el text de les esmenes de les bases, el qual es transcriu íntegrament a continuació.

Contra l'acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Girona, 16 de maig de 2018

Pere Vila i Fulcarà

President

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE PROFESSIONAL DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS MULTIFUNCIONALS DE LES COMARQUES DE GIRONA

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació. Les subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base 4, que presentin les sol·licituds en el període fixat en la convocatòria i compleixin els requisits previstos en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

3.1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

3.2 Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses subvencionables dutes a terme a la demarcació de Girona següents:

- La programació professional estable d'espectacles d'arts escèniques i música professionals. - L'estratègia de comunicació, promoció i fidelització de públics. - Els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. - L'IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. BOP-2018_0_99_4452 3.3 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l'1 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 31 d'octubre de l'any de la convocatòria, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

La contractació de les actuacions subvencionades s'haurà d'efectuar d'acord amb el que s'estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

3.4 No seran subvencionables els següents conceptes:

- Despeses de personal (capítol I) dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.

- Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable.

- Les despeses de manutenció.

- Les despeses protocol·làries i de representació.

- Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals.

- Les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d'algun altre programa de suport de la Diputació de Girona.

- Els imports satisfets en concepte d'IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ajuntament sol·licitant de la subvenció.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajuntaments titulars d'equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la demarcació de Girona. En cas de disposar de més d'un equipament escènic i musical local multifuncional en un mateix municipi, cada municipi només ho podrà sol·licitar per un únic equipament.

Queden exclosos els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals que tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de Girona.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, segons la puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin obtingut una puntuació superior, se'ls atorgarà una quantitat addicional, que es calcularà aplicant un percentatge de l'import sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda. L'import màxim a sol·licitar és de 6.000 .

6. Determinació de l'import de les subvencions i gradació per incompliments

Les subvencions atorgades s'entendran fixades en l'import establert en la resolució d'aprovació per la subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les diferents actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en l'import atorgat inicialment només fins al límit de l'import efectivament justificat, i es reduirà la subvenció quan l'import justificat sigui inferior al de la subvenció inicialment concedida. També es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa efectiva i justificada.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, que s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d'estar signades pel representant legal de l'entitat amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda per el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:

- Projecte anual de l'equipament escènic i musical local multifuncional. Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

· La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. · La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de fer l'estudi i l'avaluació dels projectes.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris objectius:

- Diversitat de la programació dels diferents gèneres escènics (teatre, dansa, música, circ i interdisciplinari) (fins a 3 punts)

- 1 únic gènere ­ 0 punts - 2 gèneres ­ 1 punt - 3 gèneres ­ 2 punts - 4 o més gèneres ­ 3 punts - Incorporació de noves creacions i/o produccions pròpies (1 punt)

- Programació específica per a públic familiar (1 punt)

- Programació específica per a públic escolar (1 punt)

- Organitzar i/o participar en activitats amb valor social i comunitari (1 punt)

- Destinar recursos per a les estratègies de comunicació i foment de públics (1 punt)

- Existència de descomptes i/o programes i activitats específics per fomentar nous públics en els equipaments (població nouvinguda; activitats d'integració a la comunitat; joves; tercera edat; col·lectius en risc d'exclusió social o cultural; etc.) (2 punts) La valoració tindrà un màxim de 10 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 5 punts en aquesta valoració per a ser estimats.

Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal d'acreditar els criteris de valoració. Tota aquella documentació que no consti explícitament a la sol·licitud, no podrà ser valorada.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora, composada per representants de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya, ha d'emetre un informe en què s'ha de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El servei de Cooperació Cultural, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s'indiqui la causa de l'exclusió.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

President:

El president/a de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar Vocals:

Un representant de la Generalitat de Catalunya.

Tècnic de gestió del servei de Cooperació Cultural

El/La cap del servei de Cooperació Cultural Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l'atorgament de les subvencions.

La Junta de Govern de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de tres mesos, a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

10. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, i d'acord a l'art. 21.4 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l'ens beneficiari l'acceptació expressa de la subvenció.

11. Justificació

11.1. Forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:

1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada.

A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de 10 dies hàbils.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13ena (compatibilitat, obtenció d'altres ingressos...), superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l'import de la despesa subvencionable.

11.2 Termini

El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de l'acabament del termini d'execució establert a la base 3.3.

No es concediran ampliacions del termini d'execució ni de justificació.

12. Pagament

Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada explícitament la subvenció, previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor. L'import restant de la subvenció s'abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

No són compatibles amb cap altra línia de subvencions específica de la Diputació de Girona.

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'actuació ja hagi estat realitzada. En aquest cas, en poden fer difusió mitjançant escrit al web de l'entitat.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 21. Altres obligacions del beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. h) En compliment del que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 22. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d'aplicació el règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.

g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l'article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.'

Cultura
Música
Cultura e idiomas
Nuevas tecnologías
Justicia
Educación
Escuelas
Juventud