Edicte d'aprovació definitiva de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per a llibres de text i material escolar destinat a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d'ESO) - Boletín Oficial de Girona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

EXP. 1563/2016

El Ple de l'Ajuntament de Calonge, en sessió ordinària celebrada el 28 de juliol de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar, inicialment, les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts destinats les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t de ESO) per a llibres de text i material escolar.

L'edicte d'aprovació inicial es va publicar en el BOP núm. 152 de 10 d'agost de 2016, i en el DOGC núm. 7182 de 11/08//2016 i en el diari EL PuNT el 4/08/2016. Transcorregut el termini d'informació pública previst a l'article 124.2 del Reial Decret

179/1995 de 30 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, no s'ha produït reclamacions i per tant aquestes bases han quedat aprovades definitivament, tal i com es preveia expressament a l'acord provisional

d'aprovació.

El Text íntegre d'aprovació d'aquestes bases és el que es transcriu a continuació:

'Bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a llibres de text i material escolar a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d'ESO)

Preàmbul: L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Calonge per a llibres de text i material escolar a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d'ESO). Aquests ajuts tenen com a finalitat minorar les quotes de socialització de llibres de text i de material escolar derivades de l'etapa d'escolarització obligatòria a les famílies empadronades al municipi en situacions econòmiques més desfavorides.

1. Objecte de les bases:

Regulació de l'atorgament d'ajuts econòmics destinats a minorar les quotes que assumeixen les famílies en concepte de socialització de llibres de text i de material escolar de les escoles de primària i de l'Institut, segons les condicions que es

determinen.

2. Persones destinatàries i requisits:

2.1. Persones destinatàries:

2.1.1. Beneficiaris: L'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d'ESO) que estigui escolaritzat i empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos, que s'aculli als programes de socialització de llibres de text i que no superi el llindar màxim de renda que s'estableix en aquestes bases, a partir dels criteris que es detallen al punt 6

2.1.2. Sol·licitants: Podran sol·licitar l'ajut per minorar les quotes de socialització de llibres de text i de material escolar, el pare, la mare, el tutor/a o representant legal de l'alumne que compleixi els requisits de la convocatòria.

2.2. Requisits: Per poder sol·licitar l'ajut, l'alumnat haurà de reunir els requisits següents:

Estar empadronat al municipi de Calonge i Sant Antoni amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Estar cursant qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria, és a dir, de 1r de primària a 4t d'ESO a

l'escola Pere Rosselló, a l'escola Llevantí de Mar, a l'escola la Sínia o a l'Institut Puig-Cargol.

' Complir amb els criteris de l'apartat 6 d'aquestes bases (llindar de renda límit d'accés a la convocatòria).

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, es podrà obtenir la condició de beneficiari sempre que no s'estigui afectat per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Compatibilitat dels ajuts

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats

o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. En el cas que s'hagin rebut altres ajuts per a llibres de text caldrà fer-los constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud, amb indicació de l'entitat adjudicatària i l'import percebut.

L'Ajuntament de Calonge podrà comprovar l'import dels ajuts percebuts amb les entitats adjudicatàries.

4. Sol·licituds, presentació, termini i tramitació de les sol·licituds

4.1. Sol·licituds Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats que l'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de Calonge facilitarà a les escoles de primària i a l'institut del municipi. Aquests impresos també es podran sol·licitar a l'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de Calonge o a les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, tant de Calonge com de Sant Antoni. També es podran descarregar de la web de l'Ajuntament de Calonge: www.calonge.cat.

Si l'ajut se sol·licita per a més d'un fill/a, caldrà presentar un imprès per cadascun.

4.2. Presentació

Les persones interessades a demanar l'ajut hauran de demanar cita prèvia a l'Àrea de cultura, que els assignarà dia, lloc i hora per a presentar-la. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l'Ajuntament de Calonge pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

Termini i tramitació de les sol·licituds La Junta de Govern Local aprovarà la convocatòria per a la concessió dels ajuts, que establirà el termini de presentació de les sol·licituds i la dotació pressupostària corresponent. No s'admetran sol·licituds fora d'aquest termini. Només es podran atorgar ajuts als sol·licitants que reuneixin els requisits previstos en aquestes bases.L'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut revisarà les sol·licituds i la documentació presentada. En el supòsit que amb la sol·licitud presentada no s'acompanyi la documentació requerida o bé aquesta no estigui completa s'atorgarà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la comunicació per escrit o per correu electrònic a la família, per tal que esmeni la sol·licitud i/o aporti els documents preceptius. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi resolt, es donarà per caducada la sol·licitud i denegat l'ajut a tal efecte.

Documentació annexa a la sol·licitud.

5.1. Documentació obligatòria en tots els casos:a) Imprès de la sol·licitud de l'ajut degudament omplert i signat pel pare, mare o tutor legal de l'alumne b) Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar per al càlcul de la renda (VEGEU

APARTAT 8). En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família. c) Fotocòpia del llibre de família on hi costi el menor per al qual se sol.licita l'ajut.

5.2. Documentació a presentar si es perceben rendes del treball a compte d'altre:

Còpia de la darrera declaració de renda de les persones físiques de tots els membres computables de la unitat familiar que es trobin en aquest supòsit.

5.3. Documentació a presentar si es perceben ingressos no contributius:

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar percebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments

no contributius, caldrà aportar, en funció de la font o fonts d'ingressos, la documentació següent: -Original i fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social -Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) on consti si es

percep la prestació d'atur i la seva quantia -Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu corresponent al darrer exercici -Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia corresponent al darrer exercici -Altres (especificar i acreditar convenientment)

5.4. Documentació a presentar s'hi han obtingut ingressos i no s'ha presentat la declaració de la renda de les persones físiques

Certificat d'imputacions íntegres d'IRPF emès per l'agència tributària i les 3 últimes nòmines En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda familiar s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol

altra documentació fefaent.

No cal aportar el rebut del pagament de la quota de socialització de llibres de text atès que l'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut realitzarà la comprovació corresponent amb l'AMPA de cada escola i la de l'Institut.

No cal aportar volants d'empadronament i convivència perquè l'Ajuntament ja en disposa i realitzarà les comprovacions

oportunes.

6. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

Per a l'atorgament dels ajuts es tindrà en compte la renda de la unitat familiar. La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut a l'Ajuntament, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no podrà superar els llindars màxims de renda familiar que

s'estableixen a continuació:

MEMBRES uNITaT FaMILIaR RENDa LÍMIT

2 13.451,60 ¬

3 14.951,60 ¬

4 16.451,60 ¬

5 17.951,60 ¬

6 19.451,60 ¬

7 20.951,60 ¬

8 22.451,60 ¬

9 23.951,60 ¬

10 25.451,60 ¬

La renda de les famílies, a efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat a la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el cas que no hi hagi disponibilitat pressupostària suficient per atendre totes les sol·licituds que no superin el llindar màxim de renda familiar, els ajuts s'assignaran íntegrament de forma ascendent a partir de les rendes més baixes, fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.

7. Consideració dels membres computables i càlcul de la renda familiar L'Ajuntament de Calonge calcularà la renda familiar per agregació de les rendes del darrer exercici de cada un dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques:

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques se sumarà la base imposable general de cada declaració i la base imposable de l'estalvi (suma de les caselles 424 i 415 de la renda respectivament).

b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació de l'apartat 6.1.4, que se sumaran a la bases imposable general dels membres que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques.

c) Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, caldrà aportar el certificat d'imputacions íntegres d'IRPF emès per l'agència tributària i les 3 últimes nòmines.

8. Dotació pressupostària i import dels ajuts. La quantia dels ajuts regulats a les presents bases estarà condicionada al crèdit pressupostari autoritzat en el pressupost de l'exercici que correspongui.

Els ajuts tindran un import de 60 ¬ per alumne. Es concediran els ajuts a totes les sol·licituds que no superin els llindars màxims de renda familiar establerts en aquestes bases, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

9. Resolució

9.1. La Junta de Govern, a proposta de l'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut, resoldrà les sol·licituds formulades,

adoptant algun d'aquests acords: a) Atorgament de l'ajut. b) Denegació de l'ajut, amb el motiu corresponent que podrà ser:

Superació del llindar màxim de renda.

Que no hi hagi disponibilitat pressupostària suficient i, tot i no superar el llindar màxim de renda, les sol·licituds a les quals s'atorgui l'ajut siguin les més baixes.

' Que no s'hagi aportat la documentació requerida. c) L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit

pressupostari previst.

El termini per a l'atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió dels ajuts, aquestes es notificaran per escrit a les famílies en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei 30/1992 (LRJAPPAC).

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern Local en el termini

d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

9.2. acceptació.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

10. Pagament dels ajuts

Els ajuts es faran efectius directament a les famílies, mitjançant transferència bancària, al número de cte que s'hagi fet constar a la sol.licitud, en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de concessió.En el cas hipotètic que el sol·licitant tingui deutes amb l'AMPA derivats del no pagament dels conceptes susceptibles d'ajuts (quotes de socialització dels llibres de text i material escolar), els ajuts es faran efectius directament a l'AMPA afectada, sens prejudici la seva comunicació a la família afectada. En aquest cas, caldrà que l'AMPA presenti una declaració que acrediti l'import total del deute i el termini pactat per satisfer-lo. L'import de l'ajut es descomptarà del deute.

11. Control

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixi l'Ajuntament de Calonge o bé altres òrgans competents de l'Administració.

12. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Calonge, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 17/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Les persones podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General d'Entrada de

l'ajuntament de Calonge.

13. Publicitat

Es publicarà l'anunci d'aquestes bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic de la Corporació per un termini de 20 dies, i una referència d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l'article 124.2 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya Sense perjudici de l'anterior i del que determina l'article 18 de la LGS sobre la publicitat de les convocatòries i acords de concessió de les subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, les convocatòries que es portin a terme en virtut d'aquestes Bases, es publicaran al BOP i al tauler electrònic de la Corporació.

14. Causes de reintegrament

14.1. En el supòsit que es comprovi que la persona beneficiària de l'ajut incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases, l'Ajuntament de Calonge podrà revocar o suspendre l'ajut que va concedir en el seu dia o procedir al reintegra en aquells casos en que s'hagi efectuat el pagament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, la unitat familiar on s'integra l'alumne beneficiari estarà obligat a reintegrar l'excés.

També estarà obligat a reintegrar la unitat familiar on s'integra l'alumne beneficiari que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de

la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/aries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la

procedència del reintegrament.

14.2. Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament del reintegrament la unitat familiar on s'integra l'alumne beneficiari.

15. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol).

16. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost General, la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i

del Procediment administratiu Comú, la Llei

26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i demés legislació

concordant.

17. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades facilitades pels sol·licitants seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Calonge, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió dels ajuts establerts en aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, les persones interessades podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de Calonge. '

Calonge, 8 de setembre de 2016

Jordi Soler i Casals alcalde

Familia
Libros de texto
Material escolar
Cultura
Nacimiento, adopción y acogimiento
Contratación de desempleados
Tercera edad