Edicte d'aprovació definitiva de les bases per concedir ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic - Boletín Oficial de Girona de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d'octubre de 2015, va aprovar inicialment les bases per concedir ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà (aprovació que es va publicar al BOP de Girona número 205, de 23 d'octubre de 2015, al DOGC número 6983, de 26 d'octubre de 2015 i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació).

D'acord amb l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, no es van presentar reclamacions durant el període d'exposició pública i, per tant, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.

Es publica el text íntegre de les bases per concedir ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, podeu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

annEX

BaSES PEr aTOrGar aJuTS PEr rEHaBILITar LES FaÇanES DEL nuCLI anTIC DE CELrÀ 1. Disposicions generals

El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:

- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

- El reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

- normativa aprovada per l'ajuntament de Celrà en relació amb subvencions atorgades a tercers i recollida a les bases d'execució del pressupost municipal. 2. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajudes per a la rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l'import de les obres de rehabilitació a càrrec dels propietaris o promotors.

3. Destinataris

Podran optar a aquestes ajudes les persones que reuneixin tots els requisits següents:

> Tenir informada favorablement l'avaluació tècnica de l'edifici > Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats a l'apartat 6 d'aquestes bases > No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l'Ajuntament de Celrà > No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari, d'acord amb el què estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions > Ser persona física o jurídica propietària d'edificis destinats a ús residencial, amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les obligacions previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge bé ser persona llogatera o usuària d'habitatges, quan estiguin facultades per executar obres a l'exterior dels habitatges, en subrogació o per compte de la propietat, per autorització de la propietat 4. Condicions que ha de reunir l'habitatge

Les condicions per gaudir dels ajuts són que l'edifici o els habitatges s'hagin construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels casos següents:

1. Estat de ruïna imminent 2. Deteriorament greu de la façana 5. Avaluació tècnica de l'edifici

L'avaluació tècnica de l'edifici consisteix en un informe previ a l'inici de les obres (que realitzaran tècnics amb titulació d'arquitecte superior o arquitecte tècnic) i que es farà des dels serveis tècnics de l'ajuntament de Celrà. Caldrà sol·licitar una visita als serveis tècnics i facilitar l'adreça de l'edifici pel qual es vol sol·licitar l'ajut.

aquesta avaluació ha d'indicar especialment els aspectes relatius a la seguretat estructural i solidesa constructiva, estat dels elements constructius (ràfecs, cornises,...) i revestiments.

Per gaudir dels ajuts no es podran iniciar les obres sense que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per elaborar l'informe previ i sense que s'hagi obtingut la llicència urbanística o en el seu cas la comunicació prèvia.

6. Procediment de publicació

L'ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l'atorgament d'aquests ajuts mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest anunci s'inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

7. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

7.1. Les sol·licituds les facilitarà l'ajuntament de Celrà.

7.2. Prèviament, s'ha de sol·licitar l'Avaluació Tècnica de l'Edifici als serveis tècnics municipals.

7.3. Les sol·licituds s'han de presentar, degudament omplertes, al registre General de l'ajuntament de Celrà, en horari d'atenció al públic: · dilluns a dijous de 8.30 h a 14.30 h i de 16.30 h a 19.00 h · divendres de 8.30 h a 14.30 h · dissabtes de 10 h a 13 h 7.4. El termini per presentar la sol·licitud és de dos mesos des de la publicació íntegra de les bases en el BOP, un cop aprovades definitivament. 7.5. a la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents acarats amb els originals, o les seves fotocòpies compulsades, següents:

Documentació general:

> Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant. > Acreditació de la propietat de l'habitatge amb les escriptures de propietat o nota simple registral, o bé contracte de lloguer i autorització del propietari per efectuar obres a l'exterior de l'habitatge. > Documentació tècnica: > Sol·licitud de l'Avaluació Tècnica de l'Edifici emesa pels serveis tècnics municipals > Pressupost de les obres a realitzar fet per l'empresa que executarà les obres > Document identificatiu de l'empresa que executarà les obres (alta de l'IAE) 7.6. Si amb les sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, s'atorgarà un termini de 10 dies hàbils per esmenar defectes. Si transcorregut aquest termini no s'ha aportat la documentació requerida, es considerarà la persona interessada desistida de la seva sol·licitud. 8. Procediment d'atorgament de les ajudes

8.1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Tècnica de Valoració es reunirà per valorar les sol·licituds. La Comissió emetrà la proposta de resolució de les persones beneficiàries i de les persones excloses, d'acord amb el que disposa l'apartat 13 d'aquestes bases.

8.2. La Comissió Tècnica de Valoració està formada per:

a) El regidor d'urbanisme b) L'arquitecta de l'ajuntament c) L'arquitecte tècnic de l'ajuntament 8.3. El procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència pública.

8.4. L'ajuntament de Celrà, d'acord amb la proposta emesa per la Comissió Tècnica de valoració, adoptarà un acord per Junta de Govern Local i ho notificarà oportunament als interessats. 8.5. Si escau, l'Ajuntament de Celrà verificarà el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts. 9. actuacions subvencionables

9.1. Es poden demanar ajuts per les actuacions següents:

· Les obres per adequar les condicions dels acabats i que, degut al mal estat de la façana, poden ser un perill per als vianants. repicats de façana, arrebossats, pintats,... · Les obres per millorar els acabats que degut al pas del temps precisen una intervenció puntual i/o una millora general. reparacions puntuals, pintats,... · L'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions d'electricitat, protecció al foc i telecomunicacions per la façana, amb l'objectiu de millorar i endreçar la seva composició. 9.2. no seran subvencionables les obres següents:

a) L'augment de volums b) Les ampliacions d'obertures o realització de noves obertures c) La instal·lació de persianes, porticons, tendals,... d) Les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que s'efectuïn conjuntament amb aquestes. 9.3. Criteris de legalitat i coherència per acollir-se als ajuts per a la rehabilitació:

a) Les actuacions de rehabilitació han de disposar de la llicència preceptiva urbanística municipal o en el seu cas de la comunicació prèvia i ajustar-se a la legalitat urbanística vigent, que correspon al Pla General d'Ordenació urbana i al Pla Especial del nucli antic de Celrà. b) Prèviament, és necessari que l'edifici tingui seguretat estructural i un funcionament correcte de les instal·lacions generals, o els aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació. c) En les obres s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn. 10. Termini d'execució de les obres

El termini d'execució de les obres no pot excedir d'un any a comptar des de la data de notificació de l'acord de concessió de la subvenció. aquest termini el poden prorrogar un any més els serveis tècnics municipals de l'ajuntament de Celrà (sempre de forma excepcional i per causes motivades i justificades). No es podran iniciar les obres sense la preceptiva llicència municipal o en el seu cas del règim de comunicació.

11. Quantia de les subvencions

Les actuacions de rehabilitació protegibles poden rebre els ajuts següents:

- Subvencions d'un % de l'actuació amb un màxim de 1.000 pel conjunt de l'obra.

La quantia de la subvenció és un percentatge del pressupost d'execució, amb una quantia màxima per habitatge i que es determinarà segons el volum de l'actuació i segons els mòduls de la convocatòria, sense que en cap cas excedeixi de l'import de 1.000 euros.

Segons les obres a realitzar, els percentatges del pressupost, són:

a. Fins al 10 % en obres per repicar arrebossats de façanes en mal estat d'habitatges usats. B. Fins al 10 % en obres d'arrebossar façanes existents. C. Fins al 25 % en obres de pintar façanes ja existents. D. Fins al 25 % en obres de reparació de ràfecs en mal estat. E. Fins al 20 % en obres d'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions. Aquests imports es poden incrementar un 5 % quan el promotor de les obres de rehabilitació de l'habitatge o edifici d'un sol habitatge per a us propi sigui:

a) una persona de menys de 35 anys b) una persona de més de 65 anys 12. Pressupost subvencionable

als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable està constituït, en cada una de les actuacions previstes, pels conceptes següents:

a) El pressupost d'execució material. aquest pressupost és el de l'empresa o el que resulti del sumatori de les empreses que realitzin les obres de rehabilitació, i s'ha d'adjuntar a la llicència municipal, o en el seu cas en la comunicació prèvia. b) Les despeses generals c) El benefici industrial Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en diverses actuacions, s'haurà de presentar el pressupost degudament separat per a cada actuació.

Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada actuació proporcionalment a la seva quantia.

La subvenció global serà el resultat de la suma de les subvencions de cada una de les actuacions.

13. Crèdit pressupostari

El pressupost total que destina l'ajuntament de Celrà a aquesta línia de subvencions és de 3.000 , consignats a l'aplicació pressupostària 21.1522.78000 'subvencions rehabilitació de façanes'.

L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts.

14. Forma de pagament

Les ajudes s'abonaran un cop s'hagi justificat l'acabament de les obres amb la visita dels tècnics municipal, que emetran un informe al respecte.

Caldrà presentar:

a) Factures de pagament de les obres executades b) Justificant de pagament de les factures Aquesta documentació s'haurà de presentar un cop finalitzi les obres, en el termini màxim de dos mesos des de la seva finalització.

El pagament s'ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació.

15. Obligacions que comporten els ajuts

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'obliguen a realitzar les obres ajustant-se al projecte acceptat pel servei competent en l'atorgament dels ajuts i que ha servit de base de l'atorgament de llicència.

16. actuacions de comprovació

L'ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l'execució correcta de l'actuació i gestió de la subvenció. A tal efecte, caldrà facilitar a l'Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol altre acte de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans competents amb l'aportació de tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

17. Obligacions de les persones beneficiàries

Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S'entendrà per acceptada la subven ció concedida a menys que hi renunciïn expressament en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l'acord de concessió de la subvenció.

18. Causes de revocació i reintegrament

1. L'ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per alguna de les causes següents:

> L'ocultació d'informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o la falsedat en la documentació presentada. > El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l'ajut. > L'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases. 2. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, s'iniciarà l'expedient de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.

19. Protecció de dades

Les dades que faciliti el/la sol·licitant s'incorporaran a un arxiu de l'ajuntament de Celrà i s'utilitzaran exclusivament per a la seva administració.

En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, tot adreçant-se a la corporació.

20. acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

Disposició final primera

L'ajuntament de Celrà es reserva el dret de resoldre els dubtes i/o discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d'aquestes bases.

Celrà, 23 de novembre de 2015

Daniel Cornellà Detrell

alcalde

Rehabilitación de vivienda
Vivienda
Justicia
Alquiler de vivienda
Industrialización