Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions de suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats formatives en promoció de la salut. LE 2018/18. Girona - Boletín Oficial de Girona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

19_2018_188_X0101

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, que va tenir lloc el dia 6 de març de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de subvencions de suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats formatives en promoció de la salut.

L'acord es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 51, de 13 de març de 2018, i, per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7585, de 23 de març de 2018.

Dins del període d'informació pública s'han presentat al·legacions/reclamacions. El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/4, que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2018, resol les al·legacions/reclamacions presentades i disposa l'aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ORIENTADES ALS SEUS COL·LEGIATS.

1. Introducció

L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) parteix d'una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones cap a un estat òptim de benestar. En aquest sentit, Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d'accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).

Per tal de facilitar l'accés a la informació, s'inclou al final d'aquestes bases el marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut.

2. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de Dipsalut destinat als col·legis professionals de la salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats en matèria de promoció de la salut, en col·laboració o no amb altres professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut.

Tradicionalment la formació especialitzada d'aquests col·lectius no ha contemplat els continguts de promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública vinculada al sector de la salut pública, des de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, a més de treballar amb els ajuntaments, vol fomentar la formació dels diferents actors que intervenen en la salut pública, en aquest cas els col·legis professionals de l'àmbit sanitari de la demarcació de Girona, fet que comporta una millora preparació d'aquests professionals i, per tant, té una evident influència en l'interès públic dels usuaris/

es.

3. Característiques dels projectes

Els projectes que es presentin hauran de promoure una perspectiva holística de la dimensió humana, i a ser possible hauran de ser projectes transversals amb altres col·legis professionals que permetin aquest enfocament més integrador que orienti cap al benestar integral de les persones.

La formació s'ha de centrar en promoure espais de reflexió que permetin la presa de consciència dels professionals en relació BOP-2018_0_98_4445 als elements clau del marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut, de manera que es considerin des del pensar-

conèixer, des del sentir-ser i s'operativitzin des de l'actuar-fer.

El punt de partida seran les diferents generacions dels drets humans i la seva lectura des d'una perspectiva de la salut i el benestar, i la seva consideració com a condició indispensable per a promoure una atenció centrada en la persona.

Per altra banda la promoció de la salut hauria de ser en la seva essència una estratègia de reducció de les desigualtats. En aquest sentit la proposta haurà de contemplar que els espais de formació no en siguin generadors, tenint en compte els eixos de desigualtat i, alhora, com la formació integra explícitament el model de determinants socials de la salut.

Els projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals; a la formació de formadors, o bé a la detecció de necessitats de formació dels diferents col·lectius.

Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per això, en el projecte presentat s'hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.

El període objecte de la subvenció es concretarà en cada convocatòria.

4. Naturalesa i forma de concessió

Els ajuts econòmics objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s'efectua una prelació d'acord amb uns criteris de valoració dependents de judici de valor, sinó pel compliment d'uns requisits previs, i per un import amb referència a un percentatge o fracció de la despesa subvencionable, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les subvencions podran ser compatibles amb altres ingressos o ajuts que tinguin el mateix objecte, sempre que siguin detallats en el compte justificatiu.

5. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d'aquestes bases els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona.

Dins de cada convocatòria s'atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.

6. Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 d'aquestes bases i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats. - Materials i serveis necessaris per fer l'activitat/s - Despeses de publicitat i difusió de l'activitat/s - Beques a col·legiats per formació en promoció de la salut - Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, difusió, gestió de la formació, etc. Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.

En cap cas s'entendran com a subvencionables les despeses derivades de:

- Funcionament i gestió ordinaris de l'entitat - Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats amb els usuaris. - Despeses de material informàtic. - Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.) - Adequació i/o equipament d'espais públics oberts o tancats. En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.

7. Convocatòria

De conformitat amb l'article 12.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aquestes bases s'aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell Rector de l'organisme.

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s'assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de cadascun d'ells.

Atès que es preveu l'aplicació de l'article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.

Les convocatòries posteriors que s'estimin necessàries durant la vigència d'aquestes bases, podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

8. Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l'entitat.

Documentació a presentar:

· Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) · Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9. Import de la subvenció

Els sol·licitants els projectes dels quals s'ajustin al punt 3 d'aquestes bases podran optar al 100% de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 .

En cada convocatòria es determinarà l'import màxim individualitzat, que podrà variar en cada exercici però, en cap cas podrà excedir de l'import establert en aquest punt.

L'import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l'equivalent a l'import sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els requisits fixats al punt 3 i que l'import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura.

Si l'import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es prorratejarà l'import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint l'import màxim de la convocatòria entre l'import total sol·licitat i multiplicant el resultat d'aquesta operació per l'import sol·licitat per cada beneficiari.

Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria per no presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l'import de la subvenció pugui superar la base subvencionable ni l'import sol·licitat en cada cas.

10. Instrucció de l'expedient

L'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.

El centre gestor a la vista de l'expedient formularà la proposta de resolució degudament motivada.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció, la quantia d'aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió

En virtut de la delegació prevista a l'article 19.1 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, tots els trasllats d'actes relacionats amb la instrucció de l'expedient podran ser efectuats per l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

11. Resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l'òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l'atorgament de subvencions.

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i als quals es desestima.

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://

seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12. Acceptació

Per l'efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què ha estat concedida.

Tot i així, si una vegada comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.cat/dipsalut) en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

13. Obligacions del beneficiari

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió dels ajuts. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l'ajut. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. g) En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l'objecte de la subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l'actuació ja hagi estat realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l'objecte de la subvenció, s'esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la subvenció. j) El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 22 d'aquestes bases. 14. Justificació de la subvenció i pròrroga

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) que segons l'article 27.1 de l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'objecte subvencionat, amb identificació de l'import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

També, es presentarà una memòria justificativa del projecte amb detall de les accions realitzades, així com la documentació que acrediti que s'ha complert l'obligació del punt 13.g) d'aquestes bases.

El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà a la convocatòria.

D'acord amb l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel termini màxim d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s'entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de Dipsalut.

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la seu electrònica de Dipsalut.

15. Procediment de comprovació de la justificació i pagament

L'import a justificar és el que s'estableix com a base subvencionable (o cost de l'objecte subvencionat) en la resolució de concessió.

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, amb l'advertiment que si no presenta la documentació requerida, l'òrgan competent li revocarà la subvenció, d'acord amb l'art. 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.

El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la persona jurídica, que prèviament haurà determinat l'entitat.

D'acord amb l'art. 31.5 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

16. Modificació de la subvenció

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l'art. 22 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:

· Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. · Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l'import de les despeses de l'actuació que estigui obligat a justificar. · Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l'actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la resolució. En tot cas, i en especial per a les activitats no realitzades, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial.

D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa subvencionable,

· Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, amb un límit de 100 , que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. · Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 esmentats al punt 1, es reduirà l'import atorgat d'acord amb l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. En el cas que s'hagi de modificar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l'advertiment que si no presenta la documentació requerida l'òrgan competent modificarà la subvenció, d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

17. Invalidesa, revocació i reintegrament

Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits següents:

a) Supòsits previstos en l'art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions En el cas que s'hagi de revocar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l'òrgan competent revocarà la subvenció d'acord amb l'art. 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Són causa d'invalidesa de resolucions aquelles previstes en l'art. 32 de l'Ordenança esmentada.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta subvenció sigui inferior a l'import pagat, es seguirà el procediment esmentat als paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l'excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits establerts en l'article 34 de l'Ordenança.

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d'invalidesa de les subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

18. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

19. Subcontractació

S'admetrà la subcontractació total de l'activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de Dipsalut.

20. Règim Jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.

g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

21. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

22. Principis ètics i regles de conducta

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

24. Règim sancionador

S'aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si s'incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 25. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

MARC CONCEPTUAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DE DIPSALUT

Dipsalut és una administració pública local en forma d'organisme autònom de la Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en salut pública als ajuntaments de la demarcació de Girona

Dipsalut s'ha anat situant com a entitat de referència en la salut pública a partir de la construcció d'un ens prestador de serveis als municipis basat en el compromís, la proximitat, la qualitat i la innovació que requereix l'administració del S.XXI.

Aquests principis requereixen una estratègia clara i planificada que permeti visualitzar horitzons de futur a partir de realitats properes i quotidianes. Per tant, Dipsalut disposa de les eines per construir una visió pròpia de la promoció de la salut i aplicar-la als seus programes i vol mirar a l'horitzó sabent per on camina.

El marc conceptual a partir del qual procurem analitzar, dissenyar, planificar, impulsar i reorientar les nostres propostes és el marc substantiu de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Figura 1 : Marc substantiu de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida

El nostre focus d'intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per tant, tenim en compte les seves característiques i també sabem que hem d'entendre els seus contextos.

Amb la Carta d'Otawa, proclamada l'any 1986, neix la promoció de la salut tal i com l'entenem als nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies bàsiques que continuen vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració per a la definició de les línies estratègies de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut:

· Entorns que donin suport a la salut --> és a dir la generació d'entorns (econòmics, físics, comunitaris, familiars, personals...) que permetin ampliar les capacitats i l'apoderament de les persones. · Polítiques Públiques saludables --> entesa com l'acció política que busca l'equitat en totes les àrees d'acció i que pren en consideració els possibles impactes en salut alhora de prendre decisions. · Habilitats Personals --> enteses com el conjunt de competències que permeten als individus abordar amb eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana. · Acció Comunitària --> entesa com el conjunt d'esforços col·lectius per incrementar el control sobre els determinants de la salut. · Reorientació dels serveis de Salut --> en el nostre cas ho entendrem com la inclusió d'una mirada més promotora de la salut a la xarxa assistencial. Els estils de vida que tenen les persones milloren o creen riscos per a la salut, però des de Dipsalut tenim clar que no depenen exclusivament d'una opció individual, són una construcció social, econòmica i cultural determinada. Les persones són lliures, però aquesta llibertat és limitada, les seves decisions estan condicionades clarament pels determinants socials de la salut.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Figura 2: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991.

Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen i són els principals responsables de les desigualtats en salut. Aquestes circumstancies estan configurades per la distribució de la riquesa, el poder i els recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan fortament influïdes pels poders econòmics i polítics. Les desigualtats en la forma en què està organitzada la societat fan que les possibilitats de desenvolupar-se en la vida i gaudir de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa societat i entre diferents societats. Per tant, Dipsalut ha decidit la seva mirada i es posa les 'ulleres' de la desigualtat, per aquest motiu es indispensable treballar des d'una mirada intersectorial de 'Salut en totes les polítiques'. La salut humana ha de ser un eix transversal en tot el procés de presa de decisions dels diferents sectors i nivells.

Dipsalut aposta per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el compromís i la responsabilitat conjunta, amb una amplia participació de la comunitat i dels agents socials.

La nostra visió de la promoció de la salut incorpora una visió positiva de la salut. Establim un marc salutogènic de treball, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per ser generadores de salut, que les permeti avançar cap a un estat òptim de benestar. Entenem que la salut és un dret humà fonamental que queda recollit tant en la declaració universal dels drets humans com a en la convenció dels drets de la infància.

Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en promoció de la salut. L'anomenem el 'Triangle metodològic'. Les 3 dimensions es retro-alimenten, es barregen i és difícil saber quan intervens sobre una o sobre l'altra. Les tres dimensions a treballar són:

· Les habilitats per a la vida · L'apoderament · El sentit de coherència (SOC) Les habilitats per a la vida són un grup de 10 destreses psicosocials que serveixen per gestionar la pròpia vida en relació amb l'entorn i així influir-hi. Son un acord, aprovat l'any 2003, de tres agències internacionals: l'OMS, la UNESCO i el Banc Mundial.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Figura 3: El treball en xarxa de les habilitats per a la vida.

A Dipsalut hi hem afegit la creativitat, com a habilitat complementaria, que relliga les altres.

Per tant, orientem els programes i les accions a donar eines - coneixements, habilitats i actituds ­ a les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les persones i a les comunitats incrementar el control sobre la seva salut. Les persones que tenen aquest conjunt de destreses i les utilitzen de forma efectiva, seran capaces de desenvolupar estils de vida saludables i estaran capacitades per socialitzar-se de forma no problemàtica.

Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és són modificables i sempre poden ser apreses. Els professionals de la promoció de la salut no podem donar per fet que les persones desenvoluparan, de forma equilibrada, les HpV simplement per el seu procés normal de socialització, per tant, creiem que els professionals han d'aprofitar els seus programes per generar oportunitats d'aprenentatge que permeti a les persones: descobrir-les, prendre consciència de com les gestionen i fer accions per a millorar-les. A més a més, l'entrenament de les HpV ens permet fomentar l'apoderament de les persones.

En promoció de la salut, l'apoderament és un procés social, cultural, psicològic i polític mitjançant el qual les persones són capaces d'expressar les seves necessitats, plantejar preocupacions, dissenyar estratègies de participació en la pressa de decisions i dur a terme accions per fer front a les seves necessitats. L'apoderament té 2 dimensions ben diferenciades, l'apoderament personal i el comunitari. L'apoderament personal, que fa referència al desenvolupament del control personal per buscar recolzament social i millorar habilitats interpersonals, socials i polítiques i l'apoderament comunitari, que fa referència al procés a través del qual les comunitats guanyen poder per generar canvis, controlar els determinants de la salut i la qualitat de vida de la comunitat (acció comunitària per a la salut).

Dipsalut per tal d'apoderar a la població opta per fomentar el treball amb metodologies participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la pedagogia activa, l'aprenentatge i servei, l'animació sociocultural, la investigació acció participació (AIP), el mapeig d'actius,...

La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de coherència (SOC). El SOC és un constructe psicològic que 'expressa fins a quin punt es té la sensació de seguretat dominant i duradora, encara que dinàmica, que els estímuls provinents del nostre entorn intern i extern en el curs de la vida estan estructurats, són predictibles i gestionables; els recursos estan disponibles per a afrontar les demandes que exigeixen aquests estímuls i que aquestes demandes són desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits'. Per tant, veiem com el SOC s'estructura en 3 dimensions diferenciades:

La comprensibilitat (comprehensibility): es defineix com la capacitat de les persones d'entendre el món interior i exterior) de forma estructurada, predictible i gestionable.

La gestionabilitat (manageability): s'entén com l'habilitat de les persones per identificar els recursos existents, dins d'un mateix i a l'entorn, per usar-los de forma positiva per a la salut.

La significativitat (Meaningfulness): que es la forta creença interna que la vida d'un mateix té sentit. Per tant, els desafiaments de la vida mereixen ser afrontats.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Figura 4: Les dimensions del Sentit de Coherència i els Recursos Generals de Resistència

Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals de Resistència (GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuda a entendre, gestionar i donar sentit a les coses. Aquests recursos poden ser tant materials (diners, habitatge...) com immaterials de la persona o de la comunitat (autoestima, coneixement, herència, orientació a la salut, contacte amb els sentiments interiors, relacions socials, qüestions existencials, creences, religió, significat de la vida).

Es defineixen 4 GRR bàsics que són imprescindibles per a generar un SOC positiu: Gestionar els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i tenir activitats significatives.

En definitiva Dipsalut entén la promoció de la salut des del treball amb la persona i per a la persona i s'allunya de la intervenció sanitària. Entenem la promoció de la salut com un procés, no com un acte aïllat.

Contra l'acord que exhaureix la via administrativa es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Alternativament, contra el mateix acord, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 30.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Girona, 17 de maig de 2018

Josep Maria Corominas Barnadas

President

Salud
Promoción de la salud
Lectura
Alquiler de vivienda
Cultura
Cultura e idiomas
Infancia
Vivienda