Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s - Boletín Oficial de Girona de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

la junta de Govern de la diputació de Girona, en la sessió de 8 d'agost de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores del Premi joves Fotògraf(e)s.

Aquestes Bases es van sotmetre a informació pública durant el termini de 20 dies a en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 162 de data 24 d'agost de 2017, en el tauler d'anuncis de la Diputació de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de catalunya número 7468 de data 5 d'octubre de 2017.

Vist que han passat els 20 dies sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions en contra, es consideren aprovades definitivament.

contra l'acord anterior, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a partir del dia següent a la seva publicació.

alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant de la junta de Govern d'aquesta diputació, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la seva publicació.

BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S

1. objecte

l'objecte d'aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves de catalunya, i assegurar d'aquesta manera els objectius d'InsPaI, centre de la Imatge de la diputació de Girona:

· Crear un espai de trobada de l'obra de fotògrafs.

· Fomentar la creació fotogràica.

· Acostar al gran públic la fotograia des de totes les vessants perquè gaudeixi de les tendències de la producció fotogràica actual i de l'àmbit local.

· Per als autors i autores, perseguir la promoció i la projecció dels professionals de la fotograia i, en especial, dels nous talents de catalunya, en l'àmbit local, nacional i internacional.

· Per als municipis, donar suport als ajuntaments amb una oferta cultural consistent en una exposició itinerant i el catàleg corresponent.

· Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l'obra de joves fotògrafs i fotògrafes i incrementar els fons fotogràics d' InsPaI, en passar a formar part del patrimoni de l'ens. Amb aquestes finalitats es convoca les persones que compleixin els requisits que figuren en aquestes bases per tal que presentin les sol·licituds. la persona seleccionada serà premiada amb 1.250,00 bruts, import subjecte a les retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi, i es beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen a la base vuitena.

2. condicions

cada any s'estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de les sol·licituds i dels projectes, com també amb els membres que constitueixen la comissió d'avaluació.

3. destinataris de la convocatòria

a) Poden presentar les sol·licituds les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, en el període comprès dins el termini que s'especifica a la convocatòria de cada edició, nascudes en un municipi de Catalunya i/o que estiguin empadronades, actualment i des d'un període mínim de tres anys, en un municipi de catalunya.

b) els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi, concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats quan d'aquesta selecció se n'hagi derivat una exposició pública, una edició en catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà.

4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes

a) cada persona només pot presentar una única sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. en cas de rebre més d'una sol·licitud d'una mateixa persona, únicament es considerarà la primera que s'hagi inscrit en el registre General de la diputació de Girona.

b) la sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l'explicació del projecte presentat (màxim 2.000 caràcters), s'ha d'acompanyar d'un mínim de deu imatges i d'un màxim de quinze. les imatges han de correspondre a un únic tema, projecte, reportatge o tècnica.

c) les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser realitzades amb total llibertat de procediments sempre que siguin íntegrament fotogràics. No s'acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràiques. Cal lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 x 3.800 píxels i en fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 x 350 píxels.

d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l'annex d'aquestes bases, el qual s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

1. Fotocòpia del dnI

2. Si escau, certificat que acrediti l'antiguitat de l'empadronament (tres anys) en un municipi de Catalunya indicat a la base tercera.

e) la sol·licitud s'ha de presentar al registre General de la diputació de Girona, pujada de sant Martí, 4-5, 17004 Girona, o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

f) la persona seleccionada en cap cas no es pot tornar a presentar a futures convocatòries del Premi joves Fotògraf(e)s, com tampoc no ho pot fer la persona que hagi estat seleccionada en edicions passades. no s'hi pot presentar cap persona que treballi a la diputació de Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui.

5. difusió de les bases i la convocatòria i assessorament a les persones interessades

la diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al BoP i al lloc web d'InsPaI.

les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al BoP, al lloc web d'InsPaI, a les xarxes socials d'InsPaI i també amb anuncis a la premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs webs respectius.

InsPaI, centre de la Imatge de la diputació de Girona ha de facilitar assessorament i orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. el text de les bases i el model de la sol·licitud que cal presentar estaran accessibles al lloc web d'InsPaI (www.inspai.cat), a info@inspai.cat i a www.facebook.com/inspai.

6. Valoració de les sol·licituds

les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió d'avaluació formada per representants de la diputació de Girona i per especialistes i professionals del món de la fotograia i la cultura, la qual valorarà:

· l'originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat i les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats.

· la construcció d'un fil discursiu que aglutini el conjunt de l'exposició i que sigui coherent i unitari. la proposta de la comissió d'avaluació ha d'indicar el nombre de projectes seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap dels projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria.

la proposta formulada per la comissió d'avaluació serà elevada a la Presidència, que és qui ha d'emetre una resolució. la seva decisió és inapel·lable.

la comissió d'avaluació estarà formada per:

PresIdent:

el president de la comissió Informativa de cultura, noves tecnologies, esports i Benestar o la persona que delegui.

Vocals:

la cap d'InsPaI, centre de la Imatge de la diputació de Girona, o la persona que delegui.

tres fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística.

Una persona experta en crítica de l'art i la fotograia.

actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona representant d'lnsPaI, centre de la Imatge de la diputació de Girona.

en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President de la comissió d'avaluació.

la participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució de la comissió d'avaluació. també suposa admetre canvis que es puguin produir a posteriori com a conseqüència de factors externs a l'organització.

7. Notificació de la resolució i efectes

a) La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona seleccionada i es farà pública mitjançant el lloc web d'INSPAI (www.inspai.cat) i les xarxes socials en un període màxim de tres mesos a partir de la data en què finalitzi el termini de lliurament dels projectes.

b) Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d'INSPAI (plaça de l'Hospital, 6, 17002, Girona) les fotograies presentades amb la sol·licitud. si en el termini dels dos mesos posteriors a la resolució no les han recollides, s'entén que desisteixen de recuperar-les, i les imatges seran destruïdes juntament amb la documentació presentada.

c) Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposa d'un termini de tres setmanes per lliurar a INSPAI un total de quaranta fotograies relatives o derivades del projecte presentat en el document de descripció i explicació al qual fa referència l'apartat b de la base quarta, en suport digital, en els formats, les mides, els suports i la presentació que InsPaI indicarà a la persona seleccionada. les despeses de les reproduccions aniran a càrrec de la diputació de Girona. l'acceptació del premi comporta el compromís de complir el termini final de lliurament. L'incompliment del termini serà interpretat com una renúncia a la realització del projecte (exposició i catàleg) i a la recepció del premi econòmic.

8. activitats de promoció

a) en relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents:

-- Producció i organització d'una exposició i edició d'un catàleg, a càrrec d'InsPaI. -- Itinerància de l'exposició, a càrrec de l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona. -- exposició virtual al lloc web d'InsPaI un cop acabada la itinerància. -- altres iniciatives que pugui portar a terme InsPaI orientades a promoure el treball de la persona seleccionada.

b) el nombre d'ajuntaments o altres institucions que estiguin interessats a acollir l'exposició determinarà la durada de la itinerància (fins a un màxim de 36 mesos).

9. Autorització d'utilització de les fotograies

la persona seleccionada, amb l'acceptació de la resolució de la diputació de Girona i a partir del lliurament de les imatges, cedeix a la Diputació de Girona, de forma no exclusiva, els drets d'explotació d'aquestes sense limitació territorial, fins al seu pas a domini públic. amb aquesta cessió, autoritza la diputació de Girona a fer les reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a disposició de les imatges per mitjà d'Internet, per portar a terme les activitats descrites a la base anterior. autoritza, així mateix, la diputació de Girona perquè disposi d'una còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d'InsPaI.

la diputació de Girona pot disposar lliurement de les imatges, sigui directament o bé autoritzant-ne l'ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i funcions pròpies de la corporació. en qualsevol cas, sigui quina sigui la forma d'utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o fotògrafa com a autor/a o realitzador/a de les imatges. ningú no pot explotar pel seu compte les imatges directament o bé autoritzant terceres persones.

la divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: «Imatge/s guanyadora/es de la (que correspongui) convocatòria del Premi joves Fotògraf(e)s. InsPaI, centre de la Imatge de la diputació de Girona.»

la persona seleccionada faculta expressament la diputació de Girona perquè autoritzi la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos esmentats en el pacte anterior. no obstant això, la diputació de Girona no pot autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest sentit s'han de traslladar a la persona seleccionada.

Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a l'exposició, així com tot el material de suport --marcs i vidres-- restarà en poder de la diputació de Girona.

aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d'un contracte entre la diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una exposició de fotograies, l'edició d'un catàleg i el pagament del premi econòmic.

la persona seleccionada no ha de ser retribuïda econòmicament, ni un cop es resolgui la convocatòria ni en el futur, per cap acte d'explotació que porti a terme la diputació de Girona en aplicació del que preveuen aquestes bases.

la persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o plataforma digital mentre duri la itinerància de l'exposició organitzada per InsPaI. es deixa a criteri d'InsPaI l'aprovació, si escau, d'utilitzar les imatges soltes per part de la persona seleccionada, si així ho sol·licités.

En cas que les fotograies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones identificables, el projecte s'ha d'acompanyar d'una declaració del fotògraf o fotògrafa en la qual garanteixi que ha obtingut l'autorització expressa d'aquestes persones per captar, reproduir i publicar la seva imatge d'acord amb les finalitats pròpies de la convocatòria que s'especifiquen en aquestes bases. en cas de no presentar aquest document, InsPaI n'ha de facilitar un model.

ANNEX

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Juventud
Cultura
Cultura e idiomas
Artes
Certámenes
Nuevas tecnologías
Comercio y marketing