Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança - Boletín Oficial de Girona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Identificació de l'expedient: Aprovació ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis

PG Am 2017 /389 General 2017/578

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions per a estudis, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A ESTUDIS Expedient núm. : PG 217/389 ­ General 2017/578

INDEX

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Marc normatiu

Article 2. Objecte

Article 3. Concepte

Article 4. Protecció de dades de caràcter personal

CAPÍTOL II. DE LES SUBVENCIONS I ELS SEUS BENEFICIARIS

Article 5. Classes

Article 6. Caràcter i efectes

Article 7. Import

Article 8. Beneficiaris i requisits de les famílies sol·licitants

Article 9. . Exclusions i incompatibilitats

Article 10. Tramitació i requisits de les sol·licituds

Article 11. Termini de presentació

Article 12. Drets i deures dels beneficiaris

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

Article 13. Procediments de concessió

Article 14. Òrgans competents

Article 15. Criteris econòmics i socials

Article 16. Valoració de les sol·licituds

Article 17. Resolució

Article 18. Pagament

CAPÍTOL IV FISCALITZACIÓ I ALTRES COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES

Article 19. Fiscalització

Article 20. Justificació

Article 21. Obligacions de l'Administració

DISPOSICIONS FINALS

I. Entrada en vigor i publicitat

ANNEX I

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Marc normatiu

La present Ordenança s'estableix a l'empara d'allò que assenyalen les següents disposicions normatives que seguidament es detallen, per tal de regular les bases que han de regir la concessió de subvencions d'ajust per estudis per l'Ajuntament de Sils, conforme als principis d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència :

a) Articles 237 a 242 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC.

b) Article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Article 58 i següents del Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, així com allò disposat en les corresponents Bases d'Execució del Pressupost General. d) Articles 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Article 2. Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el cobrament dels diferents tipus d'ajuts per a alumnes que atorga l'Ajuntament de Sils per l'adquisició de llibres de text, material i sortides educatives pels estudis de cicle infantil, primari, secundari i post-obligatori, i per la matricula per estudis universitaris a favor de persones/famílies amb una situació econòmica i social amb dificultats.

La finalitat es concedir un recurs socioeconòmic a aquelles famílies que es trobin en situació de dificultat per fer front a les despeses derivades de:

Cicle d'estudis infantil, primària, secundaria i post-obligatori:

- Material escolar fungible i didàctic - Llibres - Xandalls i bates obligatoris - Sortides educatives i didàctiques - Quota de l'AMPA Estudis universitaris:

- Matricula Article 3. Concepte

Es considera subvenció la concessió de qualsevol auxili directe o indirecte que impliqui una disposició gratuïta de fons públic que l'Ajuntament de Sils pugui atorgar a les unitats familiars, per promoure la consecució d'un i públic en els termes d'aquesta Ordenança.

Les subvencions es concediran sempre de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

Aquestes subvencions no generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no podent-se al·legar com a precedent.

Article 4. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa, del qual és responsable l'Ajuntament de Sils.

Els interessats podran sol·licitar l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

CAPÍTOL II. DE LES SUBVENCIONS I ELS SEUS BENEFICIARIS

Article 5. Classes

Les subvencions que concedirà l'Ajuntament de Sils tindran caràcter de pròpies, les quals suposen una atribució efectiva, dinerària o en espècie, avaluable econòmicament, la qual podrà atorgar-se amb caràcter anual o en relació a un període concret, o per la realització d'una activitat concreta.

Article 6. Caràcter i efectes

L'atorgament de les subvencions es subjectarà aquestes normes:

a) Tindran sempre caràcter unilateral, voluntari i eventual

b) Els ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, bates i xandalls obligatoris, sortides, quota d'AMPA, i pagament de matricula universitària que promou aquest Ajuntament són incompatibles amb altres ajuts que pel mateix concepte la persona beneficiària pugui rebre d'altres administracions o entitats.

c) En cap cas serà exigible augment o revisió de la subvenció

d) Estaran afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament.

e) Tindran caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de la concessió.

Article 7. Import

Els ajusts es sol·licitaran amb caràcter individual, per cada alumne/a; l'import màxim individualitzat de l'ajut pels estudis de cicle infantil, primària, secundaria i post-obligatori per a l'adquisició de llibres de text, material escolar, xandalls i bates, sortides i quota d'AMPA serà de 275 euros; i pels estudis universitaris pel pagament de la matricula l'import màxim individualitzat serà de 350 euros.

En cap cas l'import de l'ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada, per aquesta raó, la quantitat màxima fixada per alumne/a es podrà disminuir fins a l'import de la despesa degudament justificada.

Tindran dret als ajusts econòmics els casos que compleixin els requisits socioeconòmics establerts en aquesta ordenança i superin 5 punts d'un màxim de 17 punts, obtinguts de la baremació social i econòmica.

L'import de l'ajut a atorgar s'estableix de la següent manera:

5 a 8 punts .................. 50% de l'ajut

9 a 17 punts .................100% de l'ajut

Article 8. Beneficiaris i requisits de les famílies sol·licitants

Tindran la consideració de beneficiaris dels ajuts tots aquells alumnes que compleixin els requisits següents:

a) L'alumne i almenys un dels pares estar empadronats a Sils, com a mínim amb un any d'empadronament en el moment de realitzar la sol·licitud. b) Ser alumnes d'educació infantil, primària o secundaria i post-obligatori en qualsevol dels centres educatius públics del municipi de Sils i aquells alumnes que s'hagin de desplaçar a un centre fora del municipi per la realització per estudis post-obligatoris sinó es realitzen en els centres educatius públics de Sils, o ser alumnes universitaris. c) Presentar la sol·licitud en el termini i forma establerta

d) El sol·licitant no podrà tenir deutes pendents de pagament amb els centres escolars o universitaris on està escolaritzat l'alumne/a o realitza els seus estudis universitaris, llevat que aquests deutes se'ls hagi concedit un ajornament, fraccionament o suspensió pel centre o AMPA. e) El sol·licitant ni altres integrants de la unitat familiar i/o convivència no podran tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la Hisenda municipals, llevat que aquests tinguin concedit per l'Ajuntament l'ajornament, el fraccionament o la seva suspensió. f) No trobar.se en cap de les circumstàncies previstes per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitiva-

ment de la guarda de les persones beneficiàries menors d'edat, o els alumnes majors d'edat, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) complir amb les condicions socioeconòmiques establertes en aquesta ordenança .

b) No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte. c) Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica. Article 9. Exclusions i incompatibilitats

Es considerarà motiu d'exclusió de la convocatòria:

- L'incompliment o la mancança d'acreditació en els terminis establerts d'algun dels requisits d'accés fixats en aquests bases. - Incórrer en falsedat en la sol·licitud o en la resta de documentació exigida - No aportar, en el termini atorgat, la documentació exigida o que aquesta resulti insuficient. Article 10. Tramitació i requisits de les sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran davant el Registre d'Entrada General de l'Ajuntament de Sils, al Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 de Sils, en horari de 9h a 14h de dilluns a divendres, en el període que s'indiqui a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així mateix també podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud.

Si l'ajut es sol·licita per a més d'un membre de la família només caldrà tramitar una única sol·licitud.

Les sol·licituds han d'estar signades per qualsevol dels representants legals de la persona menors o pels sol·licitants majors d'edat i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:

- Instància signada per la persona.

- Declaració de responsable de:

- Acceptar les bases de la convocatòria

- Complir els requisits que determinen les bases

- Quedar assabentat que la inexactitud de les dades pot donar lloc a la desestimació de la sol·licitud presentada.

- Quedar assabentat que l'ocultació d'informació o falsedat en la documentació presentada pot donar lloca a la denegació o revocació de l'ajuda.

- No tenir deutes amb els centres educatius i/o AMPAs i/o universitats.

- No tenir deutes de naturalesa tributaria - Una autorització a favor de l'Ajuntament de Sils per obtenir les corresponents certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributaris i amb la Seguretat Social. - DNI, NIE.

- Certificat empadronament i convivència de la persona sol·licitant, el beneficiari de l'ajut i dels membres de la unitat familiar o de convivència, es comprovarà d'ofici al padró d'habitants per part de l'Ajuntament de Sils. - Documentació per acreditar la situació socioeconòmica:

- Justificant dels ingressos de la unitat familiar i/o convivència: nomines, prestacions d'atur, declaració de renta, pensions, etc. - Despeses de l'habitatge: rebut de lloguer o hipoteca. - Saldos mitjos bancaris. - Documentació per justificar diferents situacions sociofamiliars a efectes de tenir-les en compte per la valoració de les sol·licituds: - Carnet de família monoparental o llibre de família - Carnet de família nombrosa - Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat o el grau de dependència - Sentències de separació, divorci; en el supòsit que no es percebi la pensió d'aliments denuncia recent o sentència judicial. - En el supòsit de violència masclista o familiar, denuncia recent o sentència judicial. - En el supòsit que s'hagi d'acreditar la disminució d'algun dels membres s'aportarà la documentació establerta en l'annex 1. No cal que la persona interessada aporti els certificats ni altres documents acreditatius de la situació que fonamenta la concessió de l'ajut o les circumstancies previstes quan l'òrgan concedent de l'ajut pugi consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el seu consentiment de la persona interessada, tret que una norma amb rang de llei n'autoritzi la cessió- perquè es realitzi la consulta esmentada.

Els documents aportats han de ser originals.

Article 11. Termini de presentació

L'òrgan competent, la Junta de Govern Local, efectuarà, cada any, la convocatòria per a presentar les sol·licituds.

En cas que la instància o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la rectificació o complement en un termini de deu dies hàbils, fent l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivaran les actuacions amb una resolució motivada. Article 12. Drets i deures dels beneficiaris

a) Són drets dels beneficiaris:

- Percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament, previ compliment dels requisits exigibles, sense perjudici de les facultats de l'Administració per a fraccionar, avançar o ajornar el pagament

- Fer pública la subvenció atorgada, fent difusió de la cooperació econòmica de l'Ajuntament de Sils.

b) Són deures dels beneficiaris:

- A més de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establerts a l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els representants legals de la persona menor beneficiari de l'ajut estan obligats a comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajusts destinats a finançar l'adquisició de material i llibres de tex o la matricula universitària.

El no compliment d'aquesta obligació pot comportar la denegació o l'anul·lació de l'ajut.

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

Article 13. Procediments de concessió

El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases específiques serà el de concessió en règim de subvenció. Les subvencions es concediran mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva.

L'import màxim que es destinarà cada any per a l'atorgament dels ajuts previstos en aquesta ordenança serà el consignat en la corresponent partida del pressupost de la corporació.

Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient, i se satisfaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària pertinent de l'Ajuntament de Sils.

Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 14. Òrgans competents

El procediment de concessió dels ajuts, ordenació i instrucció, es durà a terme de la següent manera:

- La instrucció del procediment es realitzarà des de la regidoria de serveis socials.

- Les sol·licituds presentades seran valorares mitjançant l'estudi i valoració de l'equip de Serveis Social

- Un cop valorades, es remetrà la proposta de resolució del procediment a l'òrgan competent per a la seva concessió, la Junta de Govern Local.

Article 15. Criteris econòmics i socials

La concessió de l'ajut per a l'adquisició de llibres, material escolar, bates i xandalls obligatoris, sortides, quota d'AMPA i pagament de matricula universitària s'efectuarà en funció dels ingressos familiars i/o de la unitat de convivència nets acreditats i de la puntuació que s'obtingui d'acord amb els criteris econòmics i socials que s'indiquen en l'annex 1 i que es publicaran cada any juntament amb la convocatòria.

Es prendrà com a referència l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any vigent , per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, ponderat al nombre de membres de la unitat familiar o de convivència.

Article 16. Valoració de les sol·licituds

L'Ajuntament de Sils té la potestat de demanar la documentació complementària imprescindible per efectuar una correcta valoració de la sol·licitud.

Una vegada rebudes les sol·licituds, seran valorades d'acord amb els criteris establerts, i es realitzarà la proposta de Resolució d'aprovació o denegació de cada sol·licitud presentada, amb la proposta de l'ajut a concedir.

Article 17. Resolució

Les sol·licituds es resoldran en el termini màxim d'un mes posterior a la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

Transcorregut el termini màxim establert sense que s'hagi dictat o notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la concessió de la subvenció.

L'acceptació de l'ajut es presumeix.

Les resolucions es notificarà de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. Un cop rebuda la resolució de l'ajuda s'estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder prestar les reclamacions pertinents; les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l'Ajuntament.

Article 18. Pagament

L'abonament dels ajuts concedits als beneficiaris dels ajust per llibres i material es faran directament a les entitat col·laboradores (AMPA, centre escolar, ....), en el supòsits d'ajuts per estudis de cicle infantil, primària i secundaria, en el supòsit d'ajuts pels estudis post-obligatoris que no es realitzin en els centres educatius de Sils s'abonaran al sol·licitant al igual que als sol·licitants de l'ajuts universitaris.

CAPÍTOL IV FISCALITZACIÓ I ALTRES COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES

Article 19. Fiscalització

L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s`aplica la subvenció. Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

Article 20. Justificació

1.- Ajuts educatius en cicle infantil, primària, secundaria i post-obligatoris que es realitzin als centres educatius de Sils:

Per justificar els ajusts concedits, les entitats col·laboradores han de presentar a l'Ajuntament la documentació justificativa (factura) de la despesa realitzada en l'adquisició dels llibres de text i material.

Els documents justificatius de les despeses realitzades han de ser de l'any corresponent.

Les escoles o AMPAs que s'ocupin de la venda de llibres i/o material poden elaborar un document acreditatiu de la venda de llibres i material escolar lectiu, que serveixi com justificació global de la compra de llibres a les famílies i que presentaran a l'Ajuntament un cop acabat el període de vendes .

2.- Ajuts estudis post-obligatoris que no es realitzin en centres educatius de Sils:

Per justificar els ajuts concedits, el sol·licitant haurà de presentar la factura o documentació acreditativa (certificat del centre educatiu o AMPA que realitzi la venda) de l'adquisició dels llibres, material escolar, sortides i quota d'AMPA així com el comprovant de pagament d'aquesta.

3.- Ajuts universitaris:

Per justificar els ajusts concedits, el sol·licitant haurà de presentar el full de matricula i el comprovant de pagament d'aquesta.

Els documents justificatius de les despeses realitzades han de ser de l'any corresponent i la data límit per la seva presentació serà el 31 de gener del següent any.

Article 21. Obligacions de l'Administració

Acceptada la subvenció pel beneficiari i complerta la càrrega jurídica imposada en l'atorgament, i en la present ordenança, l'Ajuntament queda obligat al seu pagament, dins del termini màxim de tres mesos.

DISPOSICIONS FINALS

I. Entrada en vigor, publicitat i vigència

Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, quan hagi transcorregut el termini de 15 hàbils que preveu l'article 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX I DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ESTUDIS

Barem

Amb un límit de 17 punts, els barems de puntuació són els següents:

Situació econòmica: fins a 7 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Igual o inferior a 284,56 mensuals/membre unitat familiar i/o convivència: 7 punts

b) Més de 284,56 , i igual o inferior a 569,12 mensuals/membre unitat familiar i/o convivència: 5 punts

c) Superior a 569,12 mensuals/membre unitat familiar i/o convivència: 0 punts

Composició de la unitat familiar: fins a 6 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

a) Condició de monoparental:

- Amb un fill: 1 punt

- Amb més d'un fill: 2 punt

b) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar i/o convivència:

- Un infant: 1 punt

- Amb més d'un infant: 2 punt

c) Qualificació de família nombrosa: 2 punt

Valoració d'aspectes socials: 3 punts

Els tres punts s'assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, acreditades pel servei competent:

a) Famílies en situació d'exclusió residencial.

b) Trobar-se en la situació de violència masclista o familiar, no percebre la pensió de manutenció o altres aspectes segons criteris dels Serveis Socials Valoració d'aspectes de salut: 1 punt

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents, respecte d'algun membre de la unitat familiar i/o convivència:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%

b) Certificat o resolució d'invalidesa

c) Resolució de dependència i grau

d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent e) Informe mèdic del CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents'

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós­administratiu, davant la Sala del Contenciós-

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Sils, 5 de juny de 2017

Martí Nogué Selva

Alcalde

Estudios
Familia
Infancia
Material escolar
Libros de texto
Educación
Ampas
Escuelas
Alquiler de vivienda
Discapacidad
Familia monoparental
Dependencia
Hipotecas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud
Justicia