Edicte d'aprovació definitiva del Pla Estratègic de subvencions 2018 - Boletín Oficial de Girona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament d'Amer, en sessió ordinària celebrada el 26 de març de 2018, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2018, així mateix va prendre l'acord d'adhesió a les bases generals de subvencions de la Diputació de Girona aprovades per Ple de 14/09/2015 i publicades al BOP núm. 237 de data 10/12/2015.

L'acord i expedient es van sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP número 75 de 18 d'abril de 2018, al taulell d'anuncis i a la seu electrònica municipal sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa el Pla estratègic de subvencions 2018, han quedat aprovades de forma definitiva en els termes següents:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018 DE L'AJUNTAMENT D'AMER

L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora amb la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles iniciatives de caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa col·lectiva. Cal posar les màximes facilitats perquè puguin prosperar tots els projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un benefici i una millora evident per la societat que els envolta.

És imprescindible incentivar els passos endavant, els projectes engrescadors i innovadors i les entitats més dinàmiques. No obstant, la gestió de les subvencions necessita atendre's a exigències legislatives que afecten la gestió de fons públics, com el principi d'estabilitat pressupostària, i als actuals principis inspiradors de l'actuació pública com són l'eficàcia, l'eficiència i la coordinació administrativa. Aquest és el paper que haurà de jugar, el present Pla Estratègic de Subvencions, en compliment de les previsions de l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes dotacions pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.

El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència.

.Objectius generals

Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es pretén donar compliment al mandat legal bàsic establert a l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que disposa que 'els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostària'.

Desenvolupa l'esmentada norma el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, que en el seu article 10.1 estableix que 'els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública'

I els objectius del mateix són:

· Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi d'Amer. · Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic, fomentant la coresponsabilitat en l'organització d'accions i projectes conjuntament amb l'administració local. · Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió i de compromís en l'esdevenir del municipi i dels seus actius territorials, estratègics i humans. BOP-2018_0_99_4378 · Incentivar d'una manera clara els projectes i activitats innovadors que aportin un valor afegit a la comunitat o que posin en valor el nostre patrimoni local. .Objectius específics

Benestar social-Serveis Socials

· Fomentar els programes i les iniciatives que persegueixin beneficis socials col·lectius. · Col·laborar en la sensibilització de la gent al voltant de problemàtiques socials amb incidència al municipi. Cultura

Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de en alguna manifestació artística.

· Incentivar els projecte i activitats que complementin la programació d'arts escèniques i festes populars. · Afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de les manifestacions de cultura popular i tradicional. Ensenyament

· Organitzar i dur a terme activitats que suposin un enriquiment de caràcter educatiu, d'interès general i que redundin en benefici dels nens/es i joves del municipi · Donar suport a la tasca de les entitats que treballen en l'àmbit de la promoció de l'educació. · Incentivar els projectes sortits de les AMPAs que donin un valor afegit al projecte educatiu. Esports

Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de en alguna manifestació esportiva.

· Donar suport a les entitats esportives locals que fomenten la pràctica de l'esport, especialment entre els infants i joves en edat escolar. Socials i polítics

Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de en alguna manifestació esportiva, .

· Donar suport a les agrupacions polítiques locals amb representació al consistori. · Donar suport a entitats que promouen la cohesió i vertebració social del municipi, independentment de l'àmbit d'activitat, i promouen l'enfortiment dels lligams socials entre els amerencs. 3. Efectes

A partir de l'elaboració d'aquest Pla Estratègic de Subvencions s'ha anat perfilant el naixement d'un context on va desapareixent la percepció de l'Ajuntament com a planificador de l'oci col·lectiu, organitzador de l'activitat esportiva al municipi, o com a expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el què es comença anomenar el municipi relacional. Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova dimensió, on les entitats conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un nou espai de participació on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i prestació de serveis locals.

Una participació que no només serveix per facilitar la prestació de determinats serveis o per legitimar determinades decisions, sinó, i sobretot, per promocionar i incentivar determinades conductes i actituds ciutadanes.

4. Àmbit d'aplicació

El present Pla serà d'aplicació a les subvencions que concedeixi l'Ajuntament d'Amer entenent-se com a tals, totes les disposicions dineràries realitzades per l'Ajuntament, a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els següents requisits:

· Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. · Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que haguessin establert. · Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activeu d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 5. Modalitats de concessió

Les subvencions que s'enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades per concessió directa (que s'articularan mitjançant un conveni), en els casos següents:

.Previstes nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament. Les modificacions pressupostàries realitzades que tinguin per objecte establir subvencions nominatives comportaran l'obligació de modificar el present Pla estratègic, havent-se de definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema d'avaluació i control de cadascuna d'elles. .Les que vinguin imposades per normes de rang legal. .Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 6. Vigència

Aquest Pla serà vigent durant un any a partir de la seva aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l'Ajuntament de Amer. Per aquest motiu, l'Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

7. Costos previsibles i fonts de finançament

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsions pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal a l'aplicació 48000.

8. Subvencions al pressupost Descripció 2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Amer, 15 de maig de 2018

M. Rosa Vila Juanhuix

Alcaldessa

Deporte
Cultura
Actividades de servicios sociales
Cultura e idiomas
Educación
Juventud
Bienestar social
Artes
Fiestas Populares
Ampas
Escuelas
Nacimiento, adopción y acogimiento