Edicte d'aprovació inicial de les bases d'atorgament d'ajuts econòmics per a la participació en activitats extraescolars del curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2017 s'ha aprovat inicialment les bases d'atorgament d'ajuts econòmics per la participació en activitats extraescolars del curs 2017-2018, les quals, d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, es sotmeten a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la pàgina web o al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal de que s'hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions oportunes. De no formular-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

BASES ESPECÍFIQUES DE L'ATORGAMENT D'AJUTS A LES FAMÍLIES PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DURANT EL CURS 2017-2018

ÍNDEX

1. OBJECTE I FINALITAT

2. PROCEDIMENT

3. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S'APLICARÀ LA SUBVENCIÓ

4. PERSONES BENEFICIÀRIES

5. REQUISITS DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS

6. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

7. SOL·LICITUDS

7.1. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 7.2. TERMINI DE PRESENTACIÓ 8. CONCESSIÓ DELS AJUTS

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

10. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

11. IMPORT DELS AJUTS

12. TRAMITACIÓ

13. CRITERIS DE BAREMACIÓ

14. PAGAMENT

15. JUSTIFICACIÓ

16. OBLIGACIONS DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

17. CONTROL I SEGUIMENT

18. REINTEGRAMENT DELS IMPORTS

19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

20. VIGÈNCIA

21. RÈGIM JURÍDIC

22. PUBLICACIÓ

L'Ajuntament de la Cellera de Ter ha fet possible en els últims anys unes polítiques socials fonamentades en el respecte i la dignitat de les persones i els col·lectius. Així, s'ha fet especial incidència en els infants com a receptors de valors i actituds i comportaments adults positius per al seu desenvolupament com a infants dignes i preparats per a un futur pròxim.

És per això que aquest Ajuntament creu important que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes, projectes i accions, que tinguin en compte principalment al propi infant, visibilitzant sobretot les seves potencialitats i interessos propis. L'infant ha de gaudir dels seus espais de lleure o aprenentatge no obligatori des de la igualtat d'oportunitats al seu accés, i és l'Ajuntament qui té la competències d'assegurar aquest accés.

1. OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió en règim de concurrència competitiva d'una subvenció a les famílies que estiguin empadronats a la Cellera de Ter que es destinarà a minorar el cost de les quotes de participació i realització d'activitats extraescolars durant el curs 2017-2018.

La finalitat d'aquesta subvenció consisteix en garantir la igualtat de condicions per tal de que puguin realitzar activitats complementàries alienes a l'ensenyament obligatori.

Així doncs, aquests ajuts estan concebuts per ser destinats principalment a aquelles famílies que es trobin en una situació sòcio-econòmica desfavorida, per causes sobrevingudes recentment i no previsibles, derivades de la difícil situació econòmica actual. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per ajut, l'aportació econòmica que es concedeixi per a la realització d'activitats extraescolars en atenció a la concurrència en la família sol·licitant de les situacions acadèmiques i socioeconòmiques establertes. 2. PROCEDIMENT

El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases específiques serà el de concessió en règim de concurrència competitiva.

La gestió d'aquests ajuts s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, i no discriminació.

3. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S'APLICARÀ LA SUBVENCIÓ

L' import màxim que es destinarà durant l'any 2017 per a l'atorgament dels ajuts previstos en aquesta convocatòria d'educació infantil i primària serà de 1.500 euros.

Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231 48030 del pressupost de l'Ajuntament de la Cellera de Ter per a l'exercici 2017

4. PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris dels ajuts per a la realització o participació en activitats extraescolars, els infants que estiguin a càrrec de les unitats familiars i de convivència que reuneixin els requisits d'aquesta convocatòria.

Seran membres computables de la unitat familiar als efectes d'aquests ajuts:

- El pare i la mare o persona progenitor/a en cas de família monoparental. - El tutor/a guardador/a i els seus fills o filles sempre que hi convisquin. - Els germans de l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut que siguin menors de 18 anys i que convisquin al domicili familiar, o els de major edat quan tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33%. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o persona que convisqui amb un vincle familiar anàleg amb la persona progenitor/a de l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut així com els fills o filles no comuns sempre que hi convisquin.

5. REQUISITS DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS

Poden ésser sol·licitants dels ajuts per a la realització o participació d'activitats extraescolars regulats en aquestes bases les famílies que reuneixin tots i cadascun dels següents requisits:

a) Tenir a càrrec menors en edat d'escolarització d'educació infantil i/o primària, en un centre educatiu públic del municipi de la Cellera de Ter

b) L'Alumne i els pares o progenitors o tutors han d'estar empadronats al municipi de la Cellera de Ter

c) No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

d) No tenir deutes amb la Hisenda Municipal i trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

e) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (569,12 mensuals (per dotze pagues); 7.967,73 anuals). La renda neta per membre de la unitat familiar, s'obtindrà de la següent manera: o Suma dels ingressos nets de tota la unitat familiar de convivència dels últims sis mesos, inclosa una paga extra. o Es dividirà entre 6 per obtenir els ingressos mensuals. o Es restaran les despeses de lloguer o hipoteca, amb un màxim de 600 /mes o Es dividirà la quantitat resultant pel nombre de membres de la unitat familiar de convivència

f) Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica, que es relaciona amb la base 7. 6. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Serà subvencionable el 80% de l'activitat extraescolar i per un import màxim de 100 organitzades per l'AFA, clubs esportius, escola de música, arts escèniques, idiomes o d'altres similars i vinculades amb la cultura, l'educació i l'esport que es realitzin en el municipi de la Cellera de Ter.

Els alumnes beneficiaris només podran rebre subvenció per la realització d'una activitat extraescolar i caldrà assistir a l'activitat amb un mínim d'assistència del 80%.

7. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds seran presentades a títol individual pels pares o tutors legals dels alumnes que puguin resultar beneficiaris de la reducció de les quotes de participació en activitats extraescolars, en funció d'allò establert en aquestes bases.

Les famílies que sol·licitin els ajuts per a la participació o realització d'activitats extraescolars hauran d'acreditar la concurrència de la situació socioeconòmica i la matrícula en centres educatius del municipi dels infants, per a la qual cosa caldrà adjuntar a l'imprès oficial de sol·licitud (model normalitzat) la següent documentació:

a) Documentació personal/familiar:

- Original i fotocòpia del document identificatiu (document nacional d'identitat, targeta de residència o número d'identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona sol·licitant. Es consideraran membres de la unitat familiar o de convivència totes aquelles persones relacionades en la Base 4a que conviuen en un mateix domicili i consten com a tals en el padró d'habitants de l'Ajuntament de la Cellera de Ter. - Original i fotocòpia del Llibre de família i, si s'escau, de la resolució judicial on consti acreditada la custòdia de l'alumne/a. - En cas de família monoparental o família nombrosa: original i fotocòpia de la targeta o del títol acreditatiu. - En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet. - En cas que no es percebi la pensió de manutenció: original i fotocòpia de la denúncia recent o sentència judicial. - En cas d'acolliment familiar o adopció: original i fotocòpia de la resolució judicial, notarial o administrativa. - En cas que s'hagi d'acreditar la situació de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar de convivència: original i fotocòpia del certificat de discapacitat superior al 33% expedit per l'ICASS i/o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada

b) Documentació relativa a la situació acadèmica corresponent al curs 2017-2018

Original i fotocòpia del justificant de matrícula en el centre escolar públic del municipi, de l'alumne/a beneficiari/a de l'ajut sol·licitat

c) Documentació econòmica de tota la unitat familiar:

- Declaració de renda de l'any 2016 i ingressos dels últims sis mesos de tota la unitat familiar. - En cas de no fer renda: o certificat de vida laboral o fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra) o en cas de pensionistes, certificat de pensió o en cas de trobar-se a l'atur, certificat de l'INEM on consti els períodes d'inscripció, si es rep alguna prestació i la quantitat. - En cas de treballar per compte d'altre, contracte de treball o document acreditatiu de l'activitat on consti l'horari de treball i retribució econòmica. - Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència. Ensems, el/la sol·licitant o els serveis socials municipals poden sol·licitar que s'adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica.

Si l'Ajut es sol·licita per a més d'un membre de la unitat familiar, la sol·licitud s'ha de formalitzar en un únic imprès, però s'han d'identificar la totalitat dels menors per als que es sol·licita l'ajut.

d) Documentació relativa a l'habitatge:

En cas de residir en un habitatge de lloguer o amb hipoteca: El darrer rebut de la hipoteca o el lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

e) Documentació que acrediti la situació d'empadronament i de convivència:

Es comprovarà d'ofici al Padró d'habitants el domicili de la persona sol·licitant, dels infants beneficiaris de l'ajut i de totes les persones que formen part de la unitat familiar o de convivència. El fet de presentar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament a la consulta del volant de convivència de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

La omissió de presentació de la documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

7.1. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta convocatòria. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

En qualsevol cas, les bases, la sol·licitud i documentació relacionada amb aquestes bases es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de la Cellera de Ter: www.lacelleradeter.cat

7.2. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds serà en el termini de vint dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Girona.

8. CONCESSIÓ DELS AJUTS

1. Els ajuts per la realització o participació en activitats extraescolars són una prestació subjecta als crèdits pressupostaris disponibles, que podran sol·licitar les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria de 2017.

2. El procediment s'inicia a partir del Registre d'entrada de la sol·licitud tramitada a instància de la família sol·licitant.

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran al Registre General de l'Ajuntament, on es procedirà al seu registre d'entrada.

Si les sol·licituds registrades d'entrada no es formalitzessin completament o faltés algun dels documents exigits, la Regidoria d'Ensenyament requerirà a la persona/família sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils resolgui les mancances i presenti els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fes se li tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent.

3. La Comissió tècnica de valoració designada amb aquesta finalitat es reunirà per valorar les sol·licituds i emetrà una proposta de resolució de les persones beneficiàries, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris que consten en la base 13.

4. La Comissió tècnica de valoració estarà formada com a mínim per 3 membres, de la qual en formaran part:

- Un Tècnic/a del Servei Bàsic d'Atenció Social de la Cellera de Ter - La secretària interventora de l'Ajuntament de la Cellera de Ter. - La Regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de la Cellera de Ter. - Funcionari/a administratiu/va de l'ajuntament actuarà com a secretari de la comissió. 5. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

Sobre la base de la proposta de resolució de persones beneficiàries dels ajuts, l'Ajuntament de la Cellera de Ter resoldrà el repartiment de la subvenció tenint en compte l'import màxim de crèdit inicial i en funció del nombre d'infants o joves amb dret a l'ajut, la puntuació de cada persona beneficiària i el pressupost de l'activitat en cada cas.

6. La resolució de l'Ajuntament de la Cellera de Ter serà notificada degudament als centres/clubs esportius/AFA corresponents beneficiaris de la subvenció.

L'acceptació de l'ajut es presumeix.

Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que posa i a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o bé de l' ingrés de la subvenció, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós.

7. L'Ajuntament de la Cellera de Ter verificarà, si ho creu oportú, el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts.

8. Els ajuts es faran efectius al centre que organitzi l'activitat perquè gestionin la minoració dels imports per la realització o participació d'activitats extraescolars dels infants beneficiaris.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els ajuts per a la participació i realització d'activitats extraescolars s'atorgaran:

a) Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit en la base 13

b) Donat que els ajuts per a la realització d'activitats extraescolars és una prestació subjecta al crèdit pressupostari disponible, seran concedits els ajuts en funció de l'ordre de puntuació de les sol·licituds atorgada segons les valoracions establertes en la base 13 fins a l'exhauriment del crèdit disponible. Per tant, no es podran donar més ajuts que els que permetin les disponibilitats pressupostàries. En cas d'empat tindran preferència les sol·licituds de les unitats familiars o que convisquin que acreditin un import d'ingressos nets menors. D'exhaurir-se aquestes, serà procedent la seva denegació, no disposant de cap dret o preferència, en noves convocatòries. 10. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

No es concediran els ajuts a la unitat familiar o de la unitat de convivència sol·licitant en els següents supòsits:

a) No presentar la documentació necessària per valorar la sol·licitud

b) No acreditar degudament els requisits exigits en aquesta convocatòria

c) Percebre d'altres ajuts, beques o aportacions pel mateix concepte concedits per altres administracions o entitats públiques o privades. 11. IMPORT DELS AJUTS

1. L' import dels ajuts per activitats extraescolars correspondrà al 80% de la despesa que comporta la realització de l'activitat durant el curs acadèmic i per un import màxim de 100.

2. En cap cas l'import de l'ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada. Per aquesta raó, la quantitat màxima fixada per alumne/a es podrà disminuir fins a l' import de la despesa degudament justificada.

3. Els infants només podran rebre subvenció per la realització d'una activitat extraescolar.

4. L'import de l'ajut per la realització d'activitats extraescolars s'abonarà directament a al centre /clubs esportius/AFA que organitza l'activitat.

12. TRAMITACIÓ

Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'Ajuntament les revisarà.

· Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades. · L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l'article següent i les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. · La documentació identificativa i econòmica indicada a l'article 7 és preceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud. · Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. · La Junta de Govern Local atorgarà els ajuts de material i llibres, d'acord amb allò que estableixen aquestes bases. · El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. 13. CRITERIS DE BAREMACIÓ

L'Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds dels alumnes que participin en el procés per a la concessió de la subvenció, sempre que compleixin els requisits establerts a la base 5, i d'acord amb els següents criteris:

a) Situació econòmica: fins a 16 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

1) Igual o inferior a 284,56 mensuals/persona: 16 punts 2) Més de 284,56 i igual o inferior a 370 mensuals/persona: 10 punts 3) Igual o superior a 370 mensuals/persona: 8 punts Aquest escalat s'actualitzarà d'acord amb l'indicador corresponent a la Renda de suficiència de Catalunya vigent durant la convocatòria corresponent.

b) Barem familiar: fins a 3 punts

La puntuació es distribuirà de la manera següent:

1) Condició de monoparental: 1 punt 2) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt 3) Qualificació de família nombrosa: 1 punt c) Valoració d'aspectes socials: 3 punts

Els tres punts s'assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, acreditades pel servei competent:

a) Intervenció del servei especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s'indiqui la data d'inici de la intervenció o del tractament

b) En cas de rebre suport social pels serveis socials municipals i d'haver-ho indicat a la sol·licitud, l'equip gestor consultarà l'equip social referent de cada cas. Només s'obtindrà puntuació en els casos on hi hagi un seguiment intensiu i/o aplicació d'un pla de treball

d) Valoració d'aspectes de salut: 2 punts

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d'un dels documents següents, respecte de la unitat familiar:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%

b) Certificat o resolució d'invalidesa c) Resolució de dependència i grau

d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent e) Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents. Serveis d'estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil). En funció de les sol·licituds rebudes, la Comissió tècnica de valoració atorgarà els ajuts a les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació.

Els imports variaran en funció del nombre de sol·licituds rebudes, però en tot cas es mantindran les proporcions, segons el nombre de punts obtinguts.

14. PAGAMENT

En cas de resolució favorable de l'ajut per a la realització i participació d'activitats extraescolars es procedirà a efectuar una transferència bancària al compte corrent que designi el centre/clubs esportius/AFA que organitza l'activitat per l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries.

15. JUSTIFICACIÓ

Els centres/clubs esportius/AFA beneficiari de l'ajut haurà de presentar la documentació justificativa en el registre d'entrada municipal de l'ajuntament de la Cellera de Ter una vegada finalitzada l'activitat extraescolar dins del curs escolar 2017-2018 i en tot cas abans del 30 d'octubre de 2018.

El centre/clubs esportius/AFA haurà de presentar la següent documentació:

Certificat del secretari/a de l'ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'objecte de la subvenció, això com la finalitat concreta a la que s'ha destinat la subvenció.

Una relació de l'alumnat al qual se li ha aplicat la minoració del cost a l'activitat extraescolar que s'ha inscrit, amb el detall de l'assistència efectiva del curs en tant per cent, l'import subvencionat i l'import final que ha assumit la família de l'alumne/, degudament certificat pel secretari/a de l'ens. 16. OBLIGACIONS DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

Les famílies que sol·licitin l'ajut per a la realització i participació d'activitats extraescolars assumeixen les següents obligacions:

a) Informar a la Regidoria d'ensenyament qualsevol canvi en la situació familiar, econòmica, laboral o de qualsevol índole que modifiqui el dret a percebre l'ajut, així com l'obtenció d'altres subvencions o ajuts, tan aviat com en sigui coneixedora

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l'Ajuntament, amb altres Administracions públiques, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i, si s'escau, de control financer, que es puguin dur a terme per part de l'Ajuntament de la Cellera de Ter, aportant l'informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció. Els centres /clubs esportius/AFA beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17. CONTROL I SEGUIMENT

D'acord amb allò establert en els art. 14.1.c) i 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les persones beneficiaries de la subvenció se sotmetran a les actuacions de comprovació, seguiment, i avaluació que determini l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de la Cellera de Ter, en qui es delega l'exercici d'aquesta competència, facilitant tota la informació requerida, amb la finalitat de verificar la correcta destinació de la subvenció concedida.

Igualment les persones beneficiaries es sotmetran a les actuacions de control financer que corresponguin a la Intervenció General de l'Ajuntament.

18. REINTEGRAMENT DELS IMPORTS

L'ajuntament de la Cellera de Ter pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per alguna de les causes següents:

- No inscripció efectiva al centre/clubs esportius/AFA a l'activitat objecte de subvenció del/de la menor beneficiari/a de l'ajut. - L'ocultació d'informació necessària per a poder valorar correctament la sol·licitud o la falsedat en la documentació presentada. - El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l'ajut. - La falta d'assistència reiterada a l'activitat sense causa justificada. - L'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases. En cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o la convocatòria, s'iniciarà l'expedient corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.

En el cas que un alumne subvencionat es doni de baixa de l'activitat abans de la finalització d'aquesta o la finalització del curs. El centre/clubs esportius/AFA efectuarà el descompte o ingrés proporcional, en funció del període de realització de l'activitat per part de l'alumne, i reintegrarà la diferència a l'Ajuntament.

19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa, del que n'és responsable l' Ajuntament de la Cellera de Ter. Els interessats podran sol·licitar l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza a l'administració municipal a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que sigui procedent per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

20. VIGÈNCIA

Les presents bases específiques i la convocatòria per a l'any 2016 seran d'aplicació, des de l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província un cop aprovades, fins a la finalització del procediment i els seus efectes.

21. RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i a aquestes bases reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i la resta de normativa concordant, així com allò disposat en les corresponents Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de la Cellera de Ter.

22. PUBLICACIÓ

Un cop aprovades aquestes Bases i la convocatòria que correspongui, seran publicades en el BOP i el BDNS i al tauler d'anuncis i la web municipal de l'Ajuntament de la Cellera de Ter, d'acord amb el que disposa l'article 20.8 de la Llei general de subvencions.

La Cellera de Ter, 4 d'octubre de 2017

David Sarsanedas Serrat

Alcalde

Actividades extraescolares
Familia
Hipotecas
Alquiler de vivienda
Discapacidad
Actividades de servicios sociales
Infancia
Educación
Familia monoparental
Servicios Sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Escuelas
Cultura
Música
Juventud
Deporte
Salud
Vivienda
Tercera edad
Material escolar
Libros de texto
Dependencia