Edicte d'aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts destinats al suport del lloguer d'habitatges particulars per l'assegurança de lloguer garantit - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EXP. 2290/2015

El Ple de l'Ajuntament de Calonge, en sessió extraordinària celebrada el 24 de novembre de 2015, ha aprovat inicialment les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts destinats al suport del lloguer d'habitatges particulars per l'assegurança de lloguer garantit.

Es sotmet aquest acord a informació pública i audiència dels interessats mitjançant la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Tauló d'Anuncis Municipal, i en un diari local, pel termini de 30 dies hàbils a comptar de la publicació al butlletí oficial de la província, per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions que considerin adients, en el benentès que de no presentar-se'n cap, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

En compliment de l'esmentat acord, durant aquest termini l'expedient romandrà exposat al públic per a la seva consulta al departament d'Intervenció de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h.

RECURSOS:

Contra el present acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Calonge, 25 de novembre de 2015

Jordi Soler i Casals

Alcalde

Alquiler de vivienda
Vivienda