Edicte d'aprovació inicial de les bases que han de regir els ajuts per a l'escolarització a les llars d'infants municipals i la convocatòria per al curs 2015-2016 - Boletín Oficial de Girona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 17/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern, en sessió 25 de febrer de 2015, va acordar:

Atès que l'Ajuntament de Llagostera vol facilitar a les famílies en situacions econòmiques i socials desfavorides l'accés a les llars d'infants municipals per a l'escolarització per a llurs infants de 0 a 3 anys,

Vistos els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 55 a 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, els articles 22 a 29 del Decret de 17 de juny de 1955, de serveis de les corporacions locals, els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i les Bases d'execució del Pressupost municipal de l'exercici 2015,

I fent ús del règim competencial previst a l'article 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de l'Alcaldia.

I atès que l' adopció d' aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l' alcalde d' aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2011/0809 de data 22 de juny de 2011,

Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l'Ajuntament de Llagostera per a l'escolarització a les llars d'infants municipals i la convocatòria per al curs 2015-2016

Segon.- Aprovar la despesa derivada de la convocatòria de l'exercici 2015 per un import màxim de 15.000,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 8.231.48002.

Tercer.- Facultar àmpliament l'alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que s'hi puguin presentar; perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment.

Quart.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al BOP de Girona i al tauler d'edictes electrònic (e-Tauler) de l'Ajuntament. Si no s'hi presenten al·legacions, es consideraran aprovades definitivament.

Llagostera, 9 de març de 2015

Fermí Santamaria Molero

Alcalde

Escuelas Infantiles
Familia