Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores d'ajuts econòmics per a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental (IVTM, IBI, Taxa Escombraries i Taxa Aigua) - Boletín Oficial de Girona de 04-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 04/05/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

03.- INTERVENCIÓ

2331.00.- Subvencions tributs municipals

Exp.- 1917/2015

Tema- Aprovació inicial de les bases reguladores d'ajuts econòmics per a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental

El Ple Municipal de data 15/04/2015, va adoptar l'acord d'aprovar provisionalment les bases especifiques que regulen la concessió d'ajuts econòmics sobre l'Impost vehicles de tracció mecànica, Impost sobre béns Immobles, Taxa Escombraries i Taxa d'Aigua).

Aquest acord es sotmet a informació pública mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si durant el període establert d'exposició pública, no es presenten al·legacions o reclamacions, publicant-se el text íntegre de la mateixa una vegada transcorregut el termini i resoltes les possibles al·legacions presentades .

Castell-Platja d'Aro, 17 d'abril de 2015

Joan Giraut i Cot

Alcalde

Pago de Impuestos/Recibos
Familia monoparental