Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores per a l'accés a la modalitat d'Ajuts a la Persona del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt com un ANNEX 3 al Reglament de Serveis Socials - Boletín Oficial de Girona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 19/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta General del Consorci de Benestar Social, en règim de comissió delegada, a la sessió de 27/02/2015, va aprovar inicialment les Bases Reguladores per a l'accés a la modalitat d'Ajuts a la Persona del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, com un ANNEX 3 al Reglament de Serveis Socials.

Mitjançant el present edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'anuncis del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, s'iniciarà el termini d'informació pública que serà de trenta dies hàbils, i començarà a comptar des de l'endemà de l'última de les publicacions esmentades.

L'expedient restarà exposat al públic a les dependències del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, a i que s'hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Transcorregut el període d'informació publica, sense haver-se presentat cap al·legació ni reclamació, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense l'adopció d'acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local.

Girona, 2 de març de 2015

Jaume Busquets Arnau

President

Bienestar social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales