Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d'acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social de la demarcació de Girona. LE 2018/10. Girona - Boletín Oficial de Girona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

19_2018_157_X0101

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/4, que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d'acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social de la demarcació de Girona, que es fan constar a continuació:

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS, A CONSELLS COMARCALS, A CONSORCIS D'ACCIÓ/BENESTAR SOCIAL I A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES INVERSIONS EN EQUIPAMENTS DELS CENTRES D'ACCIÓ SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA.

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut i Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d'acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al finançament de:

- despeses d'inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l'accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa pública de serveis socials. - despeses d'inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris. Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.

2. Naturalesa i forma de concessió

Els ajuts econòmics objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.

Els ajuts es concedeixen en règim de convocatòria oberta i en règim de concurrència no competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s'efectua una prelació d'acord amb uns criteris de valoració dependents de judici de valor sinó pel compliment d'uns requisits previs.

D'altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció de la despesa subvencionable, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en la sol·licitud i el compte justificatiu.

3. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les següents entitats de la demarcació de Girona:

BOP-2018_0_98_4446 - els ajuntaments - consells comarcals i consorcis d'acció/benestar social - les entitats sense ànim de lucre que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d'atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques d'aquestes bases.

Per a les entitats sense ànim de lucre, l'acreditació d'aquest punt es demostrarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l'entitat.

Cap peticionari podrà rebre més d'una subvenció en el marc de la convocatòria que regulen aquestes bases i en el cas dels consells comarcals i dels consorcis d'acció/benestar social tan sols s'acceptarà un projecte per comarca.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin a l'objecte i finalitat d'aquestes bases i s'executin dins el període que s'estableix a la convocatòria. Concretament seran subvencionables les següents despeses:

- Obres de rehabilitació, reparació, reforma i adequació. - Mobiliari. - Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i instal·lació de sistemes tecnològics. - Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la finalitat de l'equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i detallats en la memòria valorada o projecte tècnic - Vehicles nous. - Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat. No tenen la consideració de subvencionables les despeses següents:

- Despeses de redacció de projectes. - Material fungible. - Despeses de manteniment estructural de l'edifici. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció.

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

5. Convocatòria

De conformitat amb l'article 12.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aquestes bases s'aprovaran de forma conjunta a la convocatòria per a l'any 2018, per part del Consell Rector de l'organisme.

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s'assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de cadascun d'ells.

Atès que es preveu l'aplicació de l'article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.

Les convocatòries posteriors que s'estimin necessàries durant la vigència d'aquestes bases, podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6. Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l'entitat.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat). En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud s'ha d'adjuntar el pressupost de l'entitat de l'any anterior.

En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives hauran d'aportar:

· Els estatuts de l'entitat · La fitxa d'alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc. · Una còpia del NIF de l'entitat. En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic d'aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de les dades.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Criteris de valoració

Per ajuntaments:

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d'habitants i percentatge sobre la base subvencionable amb el detall següent:

% sobre la base subHabitants vencionable Fins a 1.500 hab. 100 % De 1.501 a 5.000 hab. 90 % De 5.001 a 15.000 hab. 80 % De 15.001 a 25.000 hab. 70 % Més de 25.000 hab. 60 % Per entitats sense finalitats lucratives:

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri del percentatge sobre la base subvencionable assignat en funció del pressupost de l'entitat de l'any anterior d'acord amb la taula següent:

% sobre la base subvenPressupost de l'entitat de l'any anterior cionable < 10.000 100% Entre 10.000 i 19.999 90% Entre 20.000 i 39.999 80% Entre 40.000 i 69.999 70% >70.000 60% Per consells comarcals i consorcis d'acció/benestar social:

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d'habitants i percentatge sobre la base subvencionable amb el detall següent:

% sobre la base subvenHabitants/comarca cionable Fins a 50.000 hab. 100 % De 50.001 a 100.000 hab. 90 % De 100.001 a 135.000 hab. 80 % De 135.001 a 150.000 hab. 70 % Més de 150.000 hab. 60 % Per la determinació de la població dels consorcis d'acció/benestar social s'agafarà com a referència la població de l'àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències.

Amb un import màxim de vuit mil euros (8.000,00 ) per ajuntament / entitat, i un import màxim de quinze mil euros (15.000,00 ) per consell comarcal o consorci .

Si un cop feta l'atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 , s'aplicarà provisionalment una subvenció de 1.000 (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la base subvencionable sigui inferior a 1.000 ).

Si després d'aplicar els criteris, l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, l'òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de l'import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l'import atorgat.

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l'import sol·licitat. Igualment, si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, l'ajut econòmic es mantindrà en la quantia atorgada.

8. Instrucció de l'expedient

L'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'Instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.

En virtut de la delegació prevista a l'article 19.1 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, tots els trasllats d'actes relacionats amb la instrucció de l'expedient podran ser efectuats per l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

El centre gestor, un cop aplicats els criteris establerts al punt 7, elaborarà un informe tècnic motivat i formularà la proposta de resolució degudament motivada.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció, la quantia d'aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

9. Resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l'òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l'atorgament de subvencions.

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i als quals es desestima.

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://

seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Acceptació

Per l'efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta ha estat concedida.

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l'ajut econòmic, si en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptat, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

11. Obligacions del beneficiari

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió dels ajuts.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l'ajut. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l'objecte de la subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l'objecte de la subvenció, s'esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la subvenció j) El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. k) En el cas d'adquisició i millora de bens inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns al i concret per al qual es va concedir la subvenció com a mínim per dos anys. Si el beneficiari es proposa modificar el i concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte de subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent. l) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en el punt 17 d'aquestes bases.

12. Justificació de la subvenció i pròrroga

La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica (https://seu.dipsalut.cat) que segons l'article 27.1 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'objecte subvencionat, amb identificació de l'import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

En els casos de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització o sistemes tecnològics, en que la subvenció a més de la compra de material inclogui la seva instal·lació, caldrà per a la seva justificació demostrar documentalment la realització d'aquesta instal·lació.

El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà a la convocatòria.

D'acord amb l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel termini màxim d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s'entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de Dipsalut.

13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament

L'import a justificar és el que s'estableix com a base subvencionable (o cost de l'objecte subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l'objecte subvencionat resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, s'aplicarà allò establert en l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, amb l'advertència que si no presenta la documentació requerida l'òrgan competent li revocarà la subvenció, d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable .

El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la persona jurídica, que prèviament haurà determinat l'entitat.

D'acord amb l'article 31.5 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

14. Modificació de la subvenció

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de l'Ordenança general de subvencions:

· Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. · Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l'import de les despeses de l'actuació que estigui obligat a justificar. · Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l'actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la resolució. En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial.

D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a despesa subvencionable:

a. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, amb un límit de 100 , que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. b. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 esmentats al punt 1, es reduirà la subvenció, d'acord amb l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. En el cas que s'hagi de modificar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l'advertiment que si no presenta la documentació requerida l'òrgan competent modificarà la subvenció, d'acord amb l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

15. Invalidesa, revocació i reintegrament

Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. En el cas que s'hagi de revocar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l'òrgan competent revocarà la subvenció d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Són causes d'invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l'article 32 de l'Ordenança.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta subvenció sigui inferior a l'import pagat, es seguirà el procediment esmentat als paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l'excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits establerts en l'article 34 de l'Ordenança.

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, reintegrament i d'invalidesa de les subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

16. Subcontractació.

S'admetrà la subcontractació total de l'activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de Dipsalut.

17. Principis ètics i regles de conducta

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

18.Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

19. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 20. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

21. Règim sancionador

S'aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si s'incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

22. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

23. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Per aquest motiu i de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa necessària la publicació de les bases, que se sotmetran a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler d'anuncis de Dipsalut i per referència, en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

Girona, 17 de maig de 2018

Josep Maria Corominas Barnadas

President

Bienestar social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud
Promoción de la salud
Acción social