Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials - Boletín Oficial de Girona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 21 de març de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació.

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS

1. Objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades a l'atorgament d'ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d'habitatge.

2. Naturalesa i procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació, i establint-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per millorar la qualitat dels habitatges, tant si és una reforma, un condicionament o una rehabilitació en els elements que es detallen a la base 6a.

Els habitatges han de ser de propietat municipal, o bé l'ajuntament ha d'acreditar (mitjançant un document) que s'ha produït una cessió a l'Administració per part del propietari per un període mínim de deu anys, dels quals, en el moment de fer la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de sis anys.

Els habitatges objecte d'aquesta subvenció han de mantenir l'ús destinat a polítiques socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de quinze anys, en el cas dels de propietat municipal.

Són despeses subvencionables les actuacions que siguin objecte de facturació entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria fins a la data límit per justificar-les, segons els terminis establerts a la base 12a, les quals poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

La contractació de les despeses subvencionades s'ha d'efectuar d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

No són subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases tots els municipis inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

1. L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries ni, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a màxim una quantitat addicional d'un import igual al del crèdit assignat inicialment, serà determinat específicament en cada convocatòria, i només podran estar motivades per poder atendre més sol·licituds o atorgar un major import en les subvencions. 2. L'import màxim de subvenció per cada habitatge és de 10.000 per als habitatges de propietat municipal i de 7.000 per als habitatges cedits, i el mínim en ambdós casos és de 2.500 . 3. La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi de cada sol·licitud. Les sol·licitud s'avaluaran d'acord amb els criteris i imports màxims per actuació establerts en la base següent, i, atenent a la puntuació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l'activitat o projecte. Es podrà atorgar una subvenció per un import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, segons escaigui, amb l'objectiu de repartir proporcionalment el crèdit assignat en la convocatòria entre les actuacions subvencionables.

6. Criteris de valoració i imports

Els aspectes que serviran per valorar els habitatges inclosos a les sol·licituds presentades i la puntuació màxima a atorgar són els que s'assenyalen a continuació:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

7. Determinació de l'import de les subvencions i gradació per incompliments

Les subvencions atorgades s'entendran fixades en l'import establert en la resolució de concessió respecte a l'import de les despeses subvencionables. Si el cost de l'actuació subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es reduirà la subvenció fins a la quantia que resulti d'aplicar el percentatge d'ajut establert en la corresponent resolució d'atorgament. També es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, superin la despesa efectiva i justificada.

8. Sol·licituds

Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de 5 habitatges, que s'ha de presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.

ddgi.cat), adjuntant-hi els documents necessaris per valorar la sol·licitud, d'acord amb els criteris assenyalats a la base 6a. La sol·licitud ha d'estar signada per l'alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.

L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han esmenat els defectes, s'entén que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9. Instrucció de l'expedient i avaluació de les sol·licituds

El centre gestor d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà l'expedient per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.

Les activitats d'instrucció comprendran:

· La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases. · L'avaluació de les sol·licituds efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. · La petició dels informes, la informació o l'assessorament que s'estimin necessaris en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada.

El centre gestor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució, degudament motivada.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

President : El diputat president de l'Àrea de Cooperació Local

Vocals:

La tècnica del departament d'Habitatge

El cap del Servei de d'Assistència i Cooperació als Municipis

Un tècnic/a extern amb coneixements en l'àmbit de l'habitatge Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

10. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució s'ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern de la Diputació, òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, l'atorgament de les subvencions.

La Junta de Govern ha d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució s'ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

11. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent al de la notificació de la resolució l'ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

12. Justificació i termini

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d'abril de l'any següent al de la convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar

mitjançant una resolució del president de la Diputació, d'acord amb el que preveu l'article 28 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació.

La justificació s'ha de fer mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el model normalitzat de la Diputació (www.

ddgi.cat), acompanyat de la documentació que justifiqui la realització de l'actuació subvencionada.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es consideri oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona podrà reduir l'import de la subvenció en cas que no s'acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de l'import de la subvenció, especialment el de l'import de la despesa subvencionable determinada com a tal en l'acord d'atorgament de la subvenció.

A l'efecte de la justificació es podran considerar com a despesa justificada totes les despeses imputables a l'activitat subvencionada que, conforme a dret, s'hagin meritat abans d'acabar el període de justificació de l'activitat, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

13. Pagament

Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació podrà efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l'import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats de forma favorable pel centre gestor d'habitatge.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.

14. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

15. Subcontractació

Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n deriven han d'anar a càrrec de l'ajuntament respectiu.

16. Modificació

Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, però s'admetran modificacions no substancials dels elements que s'han tingut en compte en la concessió.

17. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits següents:

a) Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. c) Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. El centre gestor d'Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

18. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

20. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

21. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció, amb l'advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 22. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l'activitat i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 23. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

24. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 25. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

26. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l'article 17-3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. '

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació i, per referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La data d'inici del còmput serà el dia següent de la publicació en el DOGC, en aplicació de l'article 30.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 23 de març de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Vivienda
Actividades de servicios sociales