Edicte d'aprovació de la modificació de la convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017 - Boletín Oficial de Girona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de març de 2017, va aprovar l'acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:

'PRIMER. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017. De tal manera, que en l'article 2, on diu:

'L'import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros Línia 1: 300/1700/76200 100.000,00 Línia 2: 300/1700/76200 270.000,00 Total 370.000,00 '

Ha de dir:

'L'import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros Línia 1: 300/1700/76200 90.000,00 Línia 2: 300/1700/76200 240.000,00 Total 330.000,00 SEGON. Anul·lar el crèdit de 40.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 300/1700/76200 del pressupost 2017.

TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a l'execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar contra la modificació de la convocatòria.

QUART. Enviar l'extracte de la modificació d'aquesta convocatòria a la Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP de Girona.'

Girona, 23 de març de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

No hay voces...