Edicte d'esmena de les bases de participació en els actes del Carnaval 2017 - Boletín Oficial de Girona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

D'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que obliga a la publicació dels actes que es dirigeixin a una pluralitat indeterminada de persones.

S'emet el següent:

Sobre l'aprovació de les bases de participació en els actes del Carnaval 2017.

Amb data 1 de febrer es va publicar el Decret 2017AJ07001662 referent a aquestes bases i posteriorment, amb data 19 de maig es va publicar el Decret 2017AJ000421 on es fa una esmena en el text. Un cop feta aquesta esmena, es transcriu literalment:

1.- Ampliar el redactat del Punt 3 de la següent manera:

PREMIS A LA PARTICIPACIÓ

Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua del Divendres o a la Rua del Diumenge, que hagi fet la inscripció abans del dia assenyalat i reuneixi les condicions marcades en les bases, tindrà dret a un premi a la participació.

La colla Carnestoltes representant a la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols rebrà un premi especial per aquesta representació

L'import màxim dels premis a la participació per al Carnaval 2017 tant pel que fa a la participació en les rues i a la participació de les colles locals en les actes del Carnaval serà de 26.803,00, número d'operació RC920170000250, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07 33804 48000 PREMIS A CARROSSES I COMPARSES.

L'import màxim del premi a la colla carnestoltes representant a la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, serà de 2.588,00 , número d'operació RC 920170001529 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07.33804.48000.

2.- Que aquesta modificació es publiqui al BOP.

Sant Feliu de Guíxols, 19 de maig de 2017

Carles Motas López

Alcalde

Fiestas Populares