Edicte d'informació pública de les bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de la ciutat, i a persones físiques que participin en curses solidàries de l'any 2017 - Trailwalker Girona i Oncotrail - Boletín Oficial de Girona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

exp: 2017007766 ­ C.10.014.006

La Junta de Govern Local en sessió de 10 de març de 2017, ha aprovat les bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de la ciutat, i a persones físiques que participin en curses solidàries de l'any 2017 ­ Trailwalker Girona i Oncotrail que se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies a l'efecte que puguin haver-hi al·legacions amb la previsió de que si no se'n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament. Bases per a la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries any 2017 ­ Trailwalker i Oncotrail

Objecte

Promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l'Oncotrail.

Beneficiaris i requisits

Poden sol·licitar participar en la convocatòria:

Qualsevol entitat o associació sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

· Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Girona. · Estar inscrites en el Registre General d'Entitats de l'Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'ajuntament de Girona, amb l'agència Tributària i amb la seguretat social. · No incórrer en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. una persona física en l'àmbit individual en representació de l'equip

· En totes les sol·licituds ja siguin realitzades per entitats/associació sense afany de lucre i la realitzada per una persona física, la composició de l'equip serà com a mínim amb quatre persones empadronades a la ciutat Girona. Dotació econòmica i criteris de valoració

L'import total que es destina a la subvenció objecte d'aquesta convocatòria és de dos mil cent euros (2.100,00 ) per el Trailwalker 2017 i de dos mil cent euros (2.100,00 ) per l'Oncotrail 2017.

L'import màxim de la subvenció serà de 700,00 per equip i es concediran un màxim de tres subvencions per cadascuna dels esdeveniments.

aquesta subvenció anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària Transferències esports del pressupost municipal, partida 2017 201 34100 48000

Nombre de sol·licituds

en el cas que les sol·licituds rebudes siguin més de tres, l'atorgament d'aquestes subvencions s'efectuarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els criteris i barems establerts en l'apèndix 1 (Trailwalker) o apèndix 2 (Oncotrail), que serviran per valorar les sol·licituds presentades.

en cas de presentar-se més de tres sol·licituds a la convocatòria i que hi hagi empat en la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de baremació especificats a l'apèndix 1 o apèndix 2, es desempatarà, en primer lloc, d'acord amb els punts obtinguts en el criteri 1 del barem (participació femenina). en cas que segueixi aquest empat, es tindran en consideració els punts obtinguts en el criteri 3 (persones empadronades a Girona).

Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

La instrucció del procediment serà a càrrec de la regidora delegada d'educació i esports.

La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d'acord amb la delegació de l'alcaldia efectuada per decret número 2016003978 de 18 de març de 2016.

Procediment i terminis de presentació

el termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Les sol·licituds per cadascuna de les modalitats s'han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determinin la convocatòria o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions, en el registre general d'entrada de documents de l'ajuntament de Girona o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei, d'acord amb el model que s'annexarà a cada convocatòria.

El model de sol·licitud i la convocatòria es podran consultar a la pàgina Web de l'Ajuntament de Girona (www.girona.cat - https://seu.girona.cat).

si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l'esmena de defectes que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Documentació que caldrà presentar i condicions

Els sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud (instància general i documentació complementària annex 2 Trailwalker / annex 3 Oncotrail) en el Registre General de l'ajuntament de Girona.

Recordem que en compliment a la Llei 39/2015 les entitats estan obligades a presentar-ho a través del registre telemàtic, a la seu electrònica.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquesta convocatòria i dels requisits i obligacions que s'hi recullen.

L'entitat o persona física sol·licitant haurà d'adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació així com el document annex degudament omplert i signat:

a) Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud, així com relació dels components de l'equip i fotocòpia del DNI de cadascun d'ells/elles.

b) Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social (en el cas d'entitats esportives i associacions sense afany de lucre)

c) Declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.

en cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l'error o mancança. En cas que no es faci, s'arxivarà l'expedient sense cap tràmit posterior, per entendre's com a renúncia de part.

Només és podrà realitzar una sol·licitud per entitat/associació o persona física a la convocatòria.

Només s'acceptarà de forma excepcional un canvi en la relació presentada de l'equip, sempre i quan aquest nou integrant de l'equip no modifiqui la puntuació obtinguda d'acord el barem de puntuació establert.

Fer constar en la samarreta de l'equip el logotip de la Destinació de Turisme esportiu de l'ajuntament de Girona o el que es designi amb unes dimensions mínimes de 8x3 cm.

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions que pugui rebre l'equip.

Valoració i resolució de la convocatòria

L'examen i la valoració de les sol·licituds correspondrà a la comissió qualificadora que estarà integrada per la Regidora delegada d'Educació i Esports, el cap de Servei d'Esports i la Tècnica coordinadora d'Activitats, d'acord amb els criteris fixats a la subvenció definits als apèndix 1 i 2. La comissió qualificadora ha d'examinar les sol·licituds presentades i emetre una acta que contingui una proposta de resolució de concessió o/i denegació.

En cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta de resolució, la comissió qualificadora podrà demanar informació addicional.

Les persones que formin part de la comissió qualificadora no poden participar a la convocatòria. En el cas que alguna d'elles tingui relació directa amb algun dels projectes a avaluar, s'abstindrà de la seva valoració.

La proposta de resolució que elabori la comissió qualificadora se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern Local, que és l'òrgan que resoldrà la convocatòria.

La convocatòria es pot declarar deserta o no esgotar l'import total previst a la convocatòria si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes en aquestes bases i en els criteris de la convocatòria

La resolució posarà i a la via administrativa i es publicarà en el tauler d'anuncis municipals i en el web www.girona.cat, assortint els mateixos efectes que la notificació individual.

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s'interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Mitjà de notificació o publicació

La concessió de la subvenció es notificarà als interessats mitjançant correu ordinari o notificació electrònica i també es publicarà en el Web de l'ajuntament de Girona, servei d'esports.

acceptació de les subvencions

una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim de quinze dies no es manifesta el contrari aquesta s'entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

en cas que la convocatòria o acord de resolució de la subvenció prevegi efectuar pagaments anticipats caldrà l'acceptació expressa per part de cada interessat.

Pagament i justificació de la subvenció

un cop hagi estat resolta la convocatòria de subvencions en el termini establert, l'ajuntament efectuarà el pagament de la subvenció un cop el beneficiari hagi presentat al Servei Municipal d'Esports la següent documentació:

Comprovant emès per l'entitat organitzadora, d'haver realitzat la quota d'inscripció de l'equip així com els donatius mínims:

TRaILWaLKeR: inscripció (200 ) i els donatius mínims (1.500 ), establerts en el reglament de la prova.

ONCOTRaIL: inscripció (40 /participant) i els donatius mínims (1.000 ), establerts en el reglament de la prova.

així mateix relació facilitada per l'organització de l'esdeveniment, en què constin els noms dels components de l'equip i que han de coincidir amb la relació presentada en la sol·licitud

Fotografia acreditativa en la que consti el logotip de la Destinació de Turisme Esportiu en la samarreta de l'equip.

Les subvencions s'han de justificar documentalment d'acord amb els requisits de la base d'execució del pressupost municipal vigent i Ordenança general de subvencions de l'ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen consultables a http://www.girona.cat/transparencia/cat/normativa.php

Girona, 10 de març de 2017

marta madrenas i mir

alcaldessa

Cursos solidarios
Deporte
Eventos
Deporte
Turismo
Turismo y agencias de viajes