Edicte d'informació pública de les bases per a l'atorgament d'uns ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del gironès per al curs 2017-2018' - Boletín Oficial de Girona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/04/2017 hasta 19/05/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Donant compliment al que determina l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es dóna publicitat a l'Acord del Ple de data 22 de març de 2017 en el qual s'aproven les 'bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del gironès per al curs 2017-2018'

Atès també s'ha aprovat lat tramitació urgent d'aquest procediment, i d'acord amb l'art. 33 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'exposen al públic aquestes Bases pel termini de 10 dies hàbils als efectes de presentació d'al·legacions. En el supòsit de que passat aquest termini no s'hagin presentat reclamacions a aquest Acord, s'entendran aprovades definitivament.

Es publica a continuació el contingut íntegre de les Bases aprovades.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLARITZATS EN CENTRES ESCOLARS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS DEL GIRONÈS PER AL CURS 2017-2018.

Antecedents

A la disposició addicional segona del Decret 160/1996 determina que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumnat, quan hagin assumit aquesta competència o bé l'assumeixin i signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament.

El conveni de delegació de competències vigent entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès, de data 20 de juny de 2016, a la seva clàusula tercera en el punt III sobre la gestió dels ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat que estableix que 'el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar, per a l'alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Abans de l' inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública per a l'atorgament d'aquests ajuts, d'acord amb els criteris que s'hagin fitxat per part del Departament.

El Departament d'Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a concedir d'aquest ajut.'

El Departament d'Ensenyament estableix, per cada curs escolar, les instruccions que acompanyen a la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar, que, en allò que pertoca, s'han d'incorporar en aquestes bases. Es recullen a la present convocatòria els criteris comuns per a tots els Consells Comarcals que s'han d'incorporar d'acord amb el document de 7 de març de 2017 de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics per al curs 2017-

2018 de la comarca del Gironès, per garantir el principi d'igualtat d'oportunitats en la població escolar i promoure accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorables.

2. Sol·licitants i Representants legals

2.1. Els sol·licitants d'ajut de menjador escolar són els alumnes que reuneixin els requisits següents:

- Estar matriculat en un centre escolar sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria. - No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. - Fer ús del servei de menjador escolar autoritzat. 2.2. Els representants legals dels sol·licitants de l'ajut de menjador són el pare, la mare, el tutor o la tutora o representant legal de l'alumne/a o alumnes del punt 2.1.

2.3. Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de sol·licitant i beneficiari d'aquests ajuts, no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.4. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

2.5. No es podrà utilitzar l'ajut de menjador per a altres alumnes o altres fins.

3. Exposició pública i procediment de tramitació de sol·licituds

3.1. El Consell Comarcal exposarà al públic pel termini de 20 dies hàbils aquestes bases publicant-les al BOP i a l'e-tauler del Consell Comarcal del Gironès, i així mateix, n'informarà a la direcció de tots els centres escolars sostinguts amb fons públics de Catalunya, excepte que es declari la tramitació urgent d'aquesta convocatòria.

3.2. De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (BOE de 15.12.2015), el centre gestor subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la següent informació:

a) El text de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l'Estat. b) El text de l'extracte de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l'Estat. c) Les dades estructurals de la convocatòria, en la llengua espanyola oficial de l'Estat. Entre elles figurarà el del butlletí oficial en què s'ha de publicar l'edicte.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds al registre d'entrada d'aquest Consell Comarcal, incloses les que presentin els centres escolars s'inicia el dilluns 24 d'abril i finalitza el 19 de maig de 2017. Aquest termini queda condicionat que s'hagin aprovat les bases sense al·legacions.

3.4 Forma de presentació de les sol·licituds individualment:

a) A la seu electrònica del Consell Comarcal: S'ha d'omplir una instància genèrica i adjuntar la sol·licitud escanejada degudament omplerta i signada i si s'escau la documentació addicional escanejada a través de:

https://www.seu-e.cat/web/ccgirones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

b) De forma presencial a la seu del Consell Comarcal, al Registre General d'Entrades.

c) Al centre escolar corresponent, amb la forma i horaris que el centre escolar tingui establert per aquesta convocatòria.

3.5 Tramitació de sol·licituds per part del centre escolar al consell comarcal.

La direcció del centre escolar pot optar per realitzar la tramitació en una de les dues opcions:

a) Omplir la instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal adjuntant la relació nominal i les sol·licituds escanejades a través de:

https://www.seu-e.cat/web/ccgirones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

b) Presentar la relació nominal de tots els sol·licitants d'ajut de menjador del seu centre al registre d'entrades d'aquest Consell Comarcal del Gironès.

Conjuntament amb aquesta proposta s'hauran d'adjuntar les sol·licituds individuals i la corresponent documentació aportada per cada sol·licitant.

4. Informació de preus de menjador escolar

La direcció del centre escolar és la responsable de trametre 'l'Annex 1 relatiu a dades de menjador escolar', en el qual hi ha de figurar el preu aprovat pel curs 2017-2018, abans del 30 de juny de 2017. Aquest preu és el que servirà de base per a la determinació dels ajuts de menjador d'aquesta convocatòria. Atès aquesta informació és essencial, s'adverteix que sense aquesta informació no es resoldran les sol·licituds d'ajut de menjador corresponents.

5. Sol·licituds i documentació

- Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats. Aquests models estandarditzats de sol·licitud (Annex 2) estan a disposició de les persones interessades o bé a la direcció del centre escolar o bé al mateix Consell Comarcal (on es poden recollir personalment o descarregar a la plana web www.girones.cat). I es documenten com a annexos a aquestes bases.

- A la sol·licitud s'ha de fer constar les dades i autoritzacions següents:

5.1 Dades obligatòries:

- Volant de convivència. En cas de no aportar-lo aquesta informació es comprovarà d'ofici a través del Padró Municipal. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell porti a terme aquesta comprovació 1

- Per tots els alumnes sol·licitants cal presentar fotocòpia del DNI/NIE i en cas de no disposar-ne, si són menors de 14 anys, cal presentar també original i fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal que s'ha de sol·licitar a l'Agència Tributària).

Per la resta de majors de 18 anys que formin part de la unitat familiar han de presentar també fotocòpia del DNI/NIE. Els estrangers també hauran de presentar original i fotocòpia del NIF, que hauran de sol·licitar a l'Agència Tributària.

Pels menors d'edat no sol·licitants d'aquesta convocatòria que no disposin de DNI/NIE, es recomana tenir NIF però s'acceptarà la fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement.

- En cas del sol·licitant, s'haurà d'informar de l'IDALU, codi identificador únic que s'assigna a cada alumne, dins del Registre d'Alumnes (RALC) que ha creat el Departament d'Ensenyament per tots els alumnes matriculats a centres escolars públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de no conèixer-lo, la família ha de demanar-lo al centre escolar. - Relació de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIE/NIF, si s'escau, de cadascun d'ells. 5.2 Dades complementàries:

5.2.1 Rendiments no tributables o exempts:

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar estiguessin rebent, a l'exercici 2016, qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos, com pot ser:

a) Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: número d'expedient i data de la resolució acreditativa, i fer constar l'import mensual (exercici 2016) i el nombre de mesos percebuts. b) Els pensionistes: número d'expedient i data de la Resolució acreditativa de la percepció d'una pensió i fer constar l'import mensual (exercici 2016) i el nombre de mesos percebuts. c) Els ingressos a l'estranger: Altres ingressos a l'estranger, caldrà consignar-ho a la sol·licitud.

d) En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda familiar s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació, com pot ser l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i nòmines, etc. 5.2.2 Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s'escau:

Les famílies podran optar per presentar còpia acreditativa de la documentació o mitjançant declaració responsable de dades sol·licitades per cada situació d'acord amb el que figura a continuació:

1. Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el número del carnet vigent.

2. Monoparentalitat: s'acreditarà mitjançant el número del carnet vigent.

3. Infant/s en acolliment: s'acreditarà mitjançant el número i la data de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i en cas d'estar acollit en un centre caldrà presentar el seu NIF (o còpia). 4. Discapacitat de l'alumne/a o germans: s'acreditarà mitjançant el número del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. 5. Prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre per exemple l'alimentació, el vestit, l'allotjament o ajuts de lloguer. Caldrà especificar el número i la data de les corresponents resolucions, o com a mínim, indicar l'administració o entitat concedent. 6. Conveni o sentència de divorci. Caldrà especificar import total de pensió d'aliments mensual i indicar el nombre de mesos percebuts el 2016. Cas d'impagament caldrà acreditar amb còpia sentència o informe social. 5.2.3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat social:

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

La presentació d'un informe, als supòsits de risc social o risc social greu, de caràcter excepcional és necessari per valorar de forma complementària.

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindrà en compte l'ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC núm. 6530 de 30.12.2013) i les recomanacions proposades pel Departament d'Ensenyament per a avaluar els casos de risc social o risc social greu que diuen:

Per situació de risc social:

Observades en l'infant:

- Absentisme escolar

- Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats

- Vestit inadequat i/o manca d'higiene.

- Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors,

- agressivitat, manifestacions conductuals)

- Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de

- l'alimentació.

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

Observades en la família:

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

- Consum de tòxics.

- Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat

- física i/o psíquica del menor.

- Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances

- significatives.

- Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament,

- estada en centre d'acollida, etc.

- Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.

- Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o

- emocional)

Per situació de risc social greu:

- Negligència greu.

- Maltractament psíquic.

- Maltractament físic.

- Abús sexual.

Caldrà que els serveis socials informin dels ingressos anuals de la família i la seva procedència independentment del creuament de dades amb l'Agència Tributària en canvis de situació social greus sobrevingudes o altres situacions que, a criteri propi, es consideri necessari.

A l'informe social caldrà especificar si es tracta d'una situació de risc social o risc social greu.

5.3 Autoritzacions:

- La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació i l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l'alumne. - La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació i l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, o a altres administracions per a obtenir informació relacionada amb aquesta convocatòria i als Serveis Socials de la comarca. El Consell Comarcal podrà requerir els documents complementaris que consideri necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a l'atorgament dels ajuts individuals per a la utilització del servei de menjador escolar.

La documentació que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l'anterior convocatòria d'ajuts de menjador escolar, no cal aportar-la atès s'entén que és vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal. En aquest cas, l'aportació es pot substituir per una declaració, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

6. Esmena de la sol·licitud

El Consell Comarcal publicarà a l'e-tauler d'anuncis la relació de sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació incomplerta, perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni o completin la documentació requerida, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La manca de compliment d'aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada.

Aquesta publicació a l'e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar via SMS o correu electrònic.

7. Criteris per a l'atorgament dels ajuts

S'atorgaran ajuts del 50% o del 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

a) Càlcul de la renda familiar.

El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2016 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a.1) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer del punt a.1) anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Tercer: En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos d'acord amb el punt 5.2.1

a.2) Deduccions de la renda familiar

A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes de l'ajut, s'aplicaran les següents deduccions:

- El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat i li correspongui d'acord amb el que s'especifica en el paràgraf següent. Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. - No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

a.3) En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar d'acord amb el punt 5.2.2. i en cas de dubte, el consell comarcal podrà demanar que es presenti la certificació o document acreditatiu de l'organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts. - Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts. - Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts. - Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts. - Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts. - Condició de discapacitat de l'alumne o germans de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts. - Condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%, li correspon 3 punts. - Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts. La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

c) Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts. - Situació de risc social greu, 15 punts. 8. Consideració de membres computables de la unitat familiar

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En casos de custòdia compartida, es podrà optar per presentar la sol·licitud d'acord amb aquesta condició. En aquests casos, es consideraran membres de la unitat familiar únicament el beneficiari (o sol·licitant), els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests. Caldrà deixar-ho especificat a la sol·licitud. En cap cas es podrà tramitar 2 sol·licituds per un mateix alumne; Si es dóna aquesta situació, prevaldrà la unitat de convivència acreditada on hi figuri l'alumne/a sol·licitant.

En les unitats familiars amb situació de violència de gènere, caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació amb la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.(DOGC núm. 5123- 2/5/2008).

9. Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni i tipus d'ajut

1) Llindar de renda, TRAM GARANTIT D'AJUT DEL 50%:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació: - Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 . - Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 . - Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 . - Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 . Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament. Cal fixar aquest llindar com a requisit d'accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

2) Llindar de renda, TRAM GARANTIT D'AJUT DEL 100%:

El llindar de renda és el 60% de l'establer per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c. Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s'atorgarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

3) Llindar de renda, TRAM GARANTIT AJUT 100 % per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60 %:

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establer per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50 % i acreditar una discapacitat superior o igual al 60 %. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant el número d'expedient i la data de la Resolució de certificació de l'òrgan competent.

4) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 :

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les mateixes.

5) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 . No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries. Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades. Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2016.

6) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,38 els revisats el 2015.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,38 els revisats el 2016.

7) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable. 10. Situacions Sobrevingudes

Durant el curs s'haurà de preveure l'admissió de sol·licituds sobrevingudes. En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant d'admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció dels serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causant de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar. En especial cal vida laboral actual i últimes 3 nòmines o certificació de l'atur i altres ingressos no tributables o exempts dels membres que correspongui d'aquesta unitat familiar. Per altres situacions caldrà documentar de forma suficient per avaluar el cas.

11. Motius de denegació

1. Superar llindar de renda.

2. Superar el llindar de volum de negoci.

3. Superar el llindar de capital mobiliari de patrimoni.

4. Tenir atorgada una gratuïtat de menjador escolar.

5. No fer ús del servei de menjador escolar autoritzat.

6. La sol·licitud no s'ajusta a les bases de la convocatòria.

7. Documentació insuficient per a valorar el cas.

12. Atorgament i notificació dels ajuts

1. El president del Consell Comarcal serà l'òrgan competent, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Propis, per resoldre les sol·licituds atorgades amb especificació de l'import de l'ajut i les denegades amb la motivació corresponent. 2. La resolució de l'atorgament o denegació de l'ajut, que posarà i a la via administrativa, serà publicada a l'e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal i de les escoles. Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar via SMS o correu electrònic. 3. Les escoles rebran les notificacions de les resolucions amb la relació nominal de l'alumnat beneficiari que resulti adjudicatari de l'ajut, amb especificació del mateix a través de la plataforma de notificació electrònica e-Notum. Tanmateix també rebran còpia de la resolució publicada a l'e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal per tal que la pugui publicar a l'e-tauler d'anuncis de l'escola. A aquest efecte hauran de facilitar indefectiblement una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil. 4. En les següents Resolucions de Presidència se seguirà el procediment descrit fins a exhaurir la partida pressupostària.

5. Excepcionalment l'informe previ de la Comissió Informativa de Serveis Propis especificat al punt 1 d'aquesta Base, podrà ser substituït per l'informe tècnic en situacions de peticions presentades fora de termini, reclamacions o canvis d'escola i/o comarca. 6. El Consell Comarcal facilitarà als Serveis Socials de la comarca que ho sol·licitin les resolucions d'atorgament i/o denegació d'aquests ajuts que hi tinguin interès, tal i com especifica la Base 21. 13. Reclamacions i silenci administratiu

Contra la Resolució especificada en la Base 12 d'aquesta convocatòria, que és definitiva i posa i a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació a l'e-tauler d'anuncis del Consell Comarcal.

Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència del Consell Comarcal en el termini d'un mes, a comptar del dia següent de la seva publicació a l'e-tauler del Consell Comarcal.

Si transcorre el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar a partir del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això, sens perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres recursos que es creguin oportuns.

14. Baixes, renúncies, trasllats i absències

Quan un/a alumne/a beneficiari/a d'ajut individual de menjador escolar causi baixa per trasllat de centre fora de la comarca, els centres docents ho comunicaran per escrit al Consell Comarcal del Gironès. La partida pressupostària que es recupera per les baixes d'ajuts concedits podrà ser utilitzada per atorgar nous ajuts de menjador.

Els alumnes que provinguin d'un centre escolar d'una altra comarca i tinguin concedit un ajut de menjador, tindran el mateix ajut (en %) que el que tenien concedit pel mateix concepte, per un altre ens comarcal a partir de la data d'alta informada pel centre escolar. Caldrà presentar sol·licitud de trasllat de l'ajut i adjuntar DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar d'acord amb el punt 5.1. Si bé resultarà imprescindible que l'ens concedent comuniqui a aquest consell comarcal les dades utilitzades per a la concessió de l'ajut i quantia de l'ajut en %.

15. Forma de pagament

1. El sol·licitant, a través del seu tutor, autoritza expressament a que el gestor del servei de menjador rebi els imports corresponents de l'atorgament d'aquest ajut. 2. La quantia global de tots els ajuts s'abona al gestor del servei de menjador d'acord amb el Pla de funcionament del menjador escolar aprovat pel curs 2017/18, en funció de l'ús que cada beneficiari/a fa del menjador. Seguidament el gestor del servei els entrega de forma finalista al tutor/a legal de l'alumne/a beneficiari/a i tramet els corresponents justificants al Consell Comarcal.

En cap cas, la quantia global que el Consell Comarcal del Gironès destina a ajuts per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques de menjador escolar ha de sobrepassar l'import que el Departament d'Ensenyament transfereix per aquest concepte. 3. El pagament dels ajuts del menjador escolar es realitzarà en el compte corrent que hagi fet constar el gestor del servei del menjador, especificant qui n'és el titular, mitjançant pagaments que es correspondran respecte l'ús efectiu del servei. 4. El gestor del servei del menjador del centre escolar presentarà, d'acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell Comarcal, la justificació mensual de l'ús efectiu dels ajuts de menjador.

I si és el cas, retornarà, mitjançant ingrés bancari, les quantitats que corresponguin per la no utilització del menjador per part dels beneficiaris dels ajuts. 5. El pagament es farà en el termini de 15 dies hàbils següents de la recepció efectiva de la transferència bancària que, per aquest concepte, efectuï el Departament d'Ensenyament. 16. Compactació

1. Els beneficiaris d'ajut de menjador inferior al 100 % podran compactar l'ajut de menjador amb un màxim de 3 dies a la setmana fins a exhaurir-lo 2. En el moment de presentar la sol·licitud, caldrà manifestar la voluntat de fer ús compactat de l'ajut, si aquest és inferior al 100% del cost del servei de menjador. 3. La família o tutors legals dels beneficiaris de l'ajut, accepten les condicions de compactació proposades pel gestor del servei de menjador i la direcció del centre escolar. 4. El gestor del servei de menjador, amb el vist-i-plau de la direcció del centre escolar, comunicarà electrònicament al Consell Comarcal els alumnes que fan un ús compactat de l'ajut i la forma de distribució del pla de compactació de cada alumne. 17. Protecció de dades

Les dades que facilita el sol·licitant s'incorporaran a un fitxer creat pel Consell Comarcal del Gironès per a la gestió i atorgament d'ajuts pel servei de menjador escolar. Seran comunicades a la direcció del centre escolar corresponent, al Departament d'Ensenyament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l'Agència Tributària i als equips de serveis socials de la comarca. També tractaran les dades les entitats o empreses prestadores del servei de menjador. Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell Comarcal.

El Consell Comarcal del Gironès entén que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, el Consell Comarcal del Gironès indicarà que, a i i efecte de preservar aquest dret i d'acord amb l'article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no han de ser objecte de publicació.

La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica l'autorització al Consell Comarcal i al Departament d'Ensenyament per obtenir la informació i les dades, de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar, que siguin necessàries per aplicar els barems especificats en les presents bases.

18. Control

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixin el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament.

El Departament d'Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d'aquests ajuts, per tal de comprovar el compliment d'aquestes bases.

19. Acceptació de les bases

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

20. Inspecció i revocació

1. Si el beneficiari de l'ajut de menjador d'aquesta convocatòria, és perceptor d'altres ajuts pel mateix concepte, en cap cas la suma dels ajuts podrà sobrepassar el cost del servei de menjador. Per tant, el tutor legal del sol·licitant es compromet a informar-ho al Consell Comarcal i accepta que aquest ens realitzi el descompte de la part que correspongui a l'ajut comarcal atorgat o bé a realitzar l'abonament de l'import que procedeix a raó de les quanties atorgades per diferents administracions.

2. En el supòsit que es comprovi que s'han aportat dades falses o incompletes a l'hora de fer la sol·licitud o bé incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases o bé no utilitza l'ajut per als fins sol·licitats, el Consell Comarcal pot revocar o suspendre l'ajut que va concedir en el seu dia.

3. El Consell Comarcal pot establir mecanismes d'inspecció per a comprovar el correcte ús dels ajuts concedits als beneficiaris, els quals han de donar resposta en els terminis i formes que s'estableixin. L'incompliment d'aquesta base donarà lloc a la revocació de l'ajut.

21. Base addicional

1. Excepcionalment, el Consell Comarcal del Gironès podrà atorgar un ajut de menjador escolar davant de situacions d'alt risc social degudament acreditades pels equips d'atenció social primària tot i superar els llindars de renda i/o la puntuació establerta a les Bases, o ajuts complementaris de menjador per situacions extremes documentades.

2. El Consell Comarcal del Gironès, mitjançant Resolució de la Presidència i amb informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Propis, podrà ampliar els llindars de renda establerts a la Base 9 de la present convocatòria, per a atendre nous ajuts de menjador, de caràcter extraordinari, entre sol·licituds presentades dins dels terminis establerts cas de disposar de dotació extraordinària per part del Departament d'Ensenyament o altres administracions.

3. Els beneficiaris d'aquests ajuts autoritzen expressament que el Consell Comarcal informi del resultat de la convocatòria als Serveis Socials de la comarca, a la Base de Datos Nacionales de Subvenciones i de les administracions que legalment hi tinguin interès.

22. Modificacions de les bases

Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l'àmbit de la seva competència pugui determinar el Departament d'Ensenyament, de conformitat amb el que disposa el Decret 160/96, de 14 de maig i el conveni de delegació de competències del Departament d'Ensenyament a favor d'aquest Consell Comarcal i a la resta de normativa vigent aplicable a aquesta convocatòria.

Girona, 22 de març de 2017

Jaume Busquets i Arnau

President

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Escuelas
Comedor escolar
Familia
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Educación
Transporte escolar
Alquiler de vivienda
Tercera edad
Nacimiento, adopción y acogimiento
Familia monoparental
Actividades económicas