Edicte de l'Ajuntament d'Aldaia sobre aprovació de les bases i la convocatòria del IX Premi d'Estudis Locals d'Aldaia 2018. - Boletín Oficial de Valencia de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

EDICTE

Aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 21 de maig de 2018, les bases i la convocatòria del IX Premi d'Estudis Locals d'Aldaia 2018, les mateixes estan publicades íntegrament en el Tauler d' Edictes Municipal i en la web municipal ( http://www.aldaia.es/) de conformitat amb el que es disposa en l' art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local.

El projecte junt la sol·licitud podrà presentar-se des de l'endemà a la publicació de les presents bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i fins al 14 de setembre de 2018 en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

Aldaia, 28 de maig de 2018.-L'alcalde, Guillermo Luján Valero.

2018/8224

Estudios