Edicte de l'Ajuntament d'Oliva sobre convocatòria de subvencions a esportistes d'elit locals no professionals, exercici 2016. - Boletín Oficial de Valencia de 21-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 21/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

EDICTE

L'alcaldia mitjançant Decret núm. 2010/16, de set de setembre de 2016, ha resolt la CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EXERCICI 2016. Aquestes subvencions van destinades a esportistes d'elit no professionals residents i empadronats al municipi d'Oliva.

L'import global màxim de les ajudes que cap concedir als/les 'esportistes d'elit no professionals serà de 6.000,00€, amb càrrec a la partida econòmica 34100.4810000, del pressupost municipal.

Els conceptes subvencionables seran els següents:

I. Entrenadors i/o personal tècnic qualificat

II. Adquisició de material i equipament esportiu per a l'entrenament i competicions.

III. Ajuda per a la participació de competicions esportives

IV. Ajuda per altres conceptes relacionats amb la consecució dels objectius esportius previstos (formació, centres d'alt rendiment, clínics...)

Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a l'Ordenança que regula la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria i publicades al BOP de València número 159, de data 18 d'agost del 2016.

El termini de presentació de peticions començarà el dia següent de la publicació de l'anunci de convocatòria en el B.O.P.V., i serà de trenta dies naturals; les peticions es presentaran al Registre General de l'Ajuntament d'Oliva.

Els beneficiaris justificaran la despesa segons allò que estableix l'article 11 de l'ordenança reguladora.

Podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les ordenances a l'Oficina Municipal d'informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.

Cosa que es fa pública per al general coneixement, i en compliment del que disposa l'article 17 i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Oliva, a 8 de setembre de 2016.-El regidor d'Esports, Blai Peiró Sanchis.

2016/13773

Deportistas y técnicos
Deporte
Deporte
Competiciones deportivas