Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre ajudes per al pagament de les despeses relatives al IBI naturalisa Urbana any 2018. BDNS (Identif.): 400634. - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación convocatoria ayudas para el pago de los gastos relativos al IBI Urbana año 2018. BDNS (Identif.): 400634.

EDICTE

De conformitat amb els previst en els articles 17.3.b i 20.8. de la Llei 38/2003, General de Subvenciones, es publica l' extracte de la convocatòria de les Ajudes per al pagament de los despeses relatives al pagament de l'Impost sobre els Béns Immobles de naturalesa urbana any 2018 a unitats familiars del municipi d' Ontinyent el text complet de les quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris: Personas físíques que compleixen els requisits de l'apartat quart de la convocatòria. Segon. Finalitat recolzar econòmicament a les famílies del municipi d'Ontinyent amb baix nivell de renda en ordre a col·laborar en les despeses per vivenda habitual relacionades amb el pagament de l'Impost sobre els Béns Immobles de naturalesa urbana. Tercer. Bases reguladores: Bases publicades en el Butlleti Oficial de la provincia de València número 310 de 31/12/2014; número 24 de 5/02/2016 i número 250 de 30/12/2016.Quart. Import: 15.000 euros a carrec de l'aplicació pressupostaria número 32100.23100.480.00. Quint. Plaç de presentació de solicituds. Del 1 de juny fins al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Ontinyent, 25 de mayo de 2018.-El alcalde, Jorge Rodríguez Gramage.

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de las Ayudas para el pago de los gastos relativos al impuesto de Bienes Inmuebles de la Vivienda Habitual año 2018 a unidades familiares del municipio de Ontinyent cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:Personas físicas que cumplan los requisitos establecidas en el apartado cuarto de la convocatoria.Segundo. Finalidad: Apoyar económicamente a las familias del municipio de Ontinyent con bajo nivel de renta en orden a colaborar en los gastos por vivienda habitual relacionadas con el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Tercero. Bases reguladoras: Bases publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 310 de 31/12/2014; número 24 de 5 de febrero de 2016 y número 250 de 30 de diciembre de 2016. Cuarto. Importe:15.000 euros a cargo de la aplicación presupuestaría número 32100.23100.480.00. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2018, ambos inclusive.

Ontinyent, 25 de mayo de 2018.-El alcalde, Jorge Rodríguez Gramage.

2018/8166

Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda