Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes a la confecció de catàlegs impressos i catalegs electrónics de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting. - Boletín Oficial de Valencia de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la bases que han de regir la concesión de ayudas a la confección de catálogos impresos y catálogos electrónicos de productos y otras herramientas de comercialización y màrketing.

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les modificacions al text de l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes per a la confecció de catàlegs impresos i electrònic de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting, sotmetre-la a exposició pública durant un termini de 30 dies, i considerar-la aprovada definitivament si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap al·legació ni suggeriment.

Sotmés l'expedient a informació pública mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 61, de 28-03-2018, i al tauler d'anuncis d'este Ajuntament, no s'ha presentat cap al·legació en el Registre General d'entrada d'este Ajuntament d'Ontinyent al llarg del termini d'exposició pública.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local, han esdevingut definitives les modificacions inicialment aprovades en el Ple del dia 15 de febrer de 2018.

De conformitat amb el punt cinque de l'esmentat acord plenari, i sobre la base del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, es publica el text íntegre de l'ordenança conformat amb les modificacions aprovades definitivament, que tot seguit es transcriu, per a la seua entrada en vigor, donant compte a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat, per mitjà del trasllat d'un exemplar del corresponent edicte i còpia de l'ordenança definitiva.

'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A LA CONFECCIÓ DE CATÀLEGS IMPRESOS I CATÀLEGS ELECTRÓNICS DE PRODUCTES I ALTRES FERRAMENTES DE COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING

1. OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte establir un règim d'ajudes amb la finalitat de promocionar la comercialització dels productes de les empreses d'Ontinyent, contribuir a la millora dels seus canals de comercialització i així generar activitat econòmica en la ciutat. Les ajudes aniran destinades a la confecció de catàlegs impresos i catàlegs electrònics de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting.

Les ajudes regulades en estes bases són compatibles amb aquelles que puguen ser atorgades per altres administracions o ens públics pel mateix concepte, sempre i tant l'import total de les ajudes no siga superior a la despesa realitzada.

2. BENEFICIARIS I REQUISITS

Podran sol·licitar estes ajudes les empreses de qualsevol activitat (persones físiques o jurídiques), que complisquen els requisits següents:

- Domicili social de l'empresa i/o domicili de l'activitat radicat a Ontinyent.

- Que l'activitat objecte de subvenció es realitze durant l'any de la convocatòria per a la qual se sol·licita l'ajuda.

3. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I DESPESES SUBVENCIONABLES

L'import de la subvenció podrà arribar fins el 75% del cost derivat de la confecció de catàlegs impresos i catàlegs electrònics de productes, així com de les diferents ferramentes de comercialització i màrqueting, IVA exclòs, durant el període comprés entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de l'any de la convocatòria corresponent. L'import màxim de l'ajuda no superarà els 3.000 euros per beneficiari.

Seran subvencionables les despeses següents:

- Despeses de disseny i maquetació dels catàlegs.

- Despeses d'impressió dels catàlegs.

- Despeses de programació per la confecció dels catàlegs electrònics.

- Llicències per la utilització del software de catàlegs electrònics.

- Despeses de publicitat de l'empresa o dels seus productes, en mitjans estrangers.

- Despeses de publicitat de l'empresa o dels seus productes, en mitjans on line estrangers.

- Despeses derivades de la confecció de targetes de visita.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent, o per qualsevol altre mitjà que estiga previst a l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat que s'adjuntarà en la convocatòria, que anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Còpia del NIF del titular de l'empresa. En cas de persona jurídica, s'adjuntarà el NIF del representant legal i els documents que acrediten la seua representació.

b) Certificat de l'Agència tributaria relatiu a l'IAE, on conste la data d'inici de l'activitat.

c) En el cas de treballadors autònoms, certificat de la TGSS d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

d) Memòria descriptiva de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, en model normalitzat.

e) Pressupost detallat de les despeses per a les que se sol·licita l'ajuda, en model normalitzat.

f) Declaració jurada per l'entitat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant a la Seguretat Social, i que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions establides en l'art. 13 de la LGS, autoritzant a l'excel·lentíssim Ajuntament a la verificació de les dites situacions.

Tant la instància de sol·licitud com altra documentació necessària es podran obtindre a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, o també es podrà descarregar de la web: www.ontinyent.es

Les sol·licituds es presentaran en el termini s'indique en la convocatòria corresponent.

En cas que la documentació presentada en la sol·licitud estiguera incompleta, es requerirà a l'interessat perquè la complete o esmene les deficiències en el termini de 10 dies hàbils, amb l'advertiment de que si no ho fa, s'entendrà dessistida la seua petició d'ajuda.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I CRITERIS PER A L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El procediment de concessió de les ajudes regulades en estes bases és el previst en el Títol I de la Llei 38/2003 General de Subvencions. El procediment s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, de conformitat amb el contingut de l'article 23 de la Llei General de Subvencions.

La convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà d'acord amb l'establert en els arts. 18 i 20 de la Llei 38/2003, i en concret en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS): www.pap.minhap.gob/bdnstrans/es/index, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en la pàgina web municipal: www.ontinyent.es.

La convocatòria indicarà el crèdit pressupostari disponible i l'import màxim de les subvencions que s'han d'atorgar, així com els terminis per a sol·licitar les ajudes.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant comparació de la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris següents:

a) Que la persona sol·licitant no haja sigut beneficiària d'aquestes ajudes, en la convocatòria immediatament anterior, 10 punts. Si no ha sigut beneficiària en els 2 anys anteriors, 15 punts.

b) Antiguitat de l'empresa: Si el sol·licitant de l'ajuda és una empresa de recent creació, que haja iniciat l'activitat l'any de la convocatòria o l'immediatament anterior, s'atorgaran 10 punts. Per cada any d'antiguitat es restarà 1 punt.

c) Que la persona sol·licitant siga treballador autònom per compte propi, 5 punts.

d) Que almenys el 50% de la despesa objecte de subvenció es realitze en una empresa radicada a Ontinyent, 10 punts. En cas de superar este 50%, la valoració d'este apartat s'incrementarà en 2 punts per cada 10% addicional, fins un màxim de 20 punts.

e) Que l'ajuda sol·licitada incloga despeses de confecció de catàlegs i despeses de publicitat, 10 punts.

Examinats els expedients, l'òrgan instructor valorarà les sol·licituds presentades i s'establirà una prelació ordenada de major a menor puntuació, d'acord amb els criteris esmentats. Les propostes que no arriben a un mínim de 10 punts seran desestimades.

Les ajudes s'adjudicaran segons la puntuació obtinguda, de manera proporcional entre les sol·licituds que han superat els 10 punts, fins esgotar el crèdit disponible. L'import concret de la subvenció serà el resultat de multiplicar la puntuació obtinguda per cada sol·licitant pel valor de cada punt. El valor del punt s'obtindrà dividint la totalitat del crèdit disponible entre la suma dels punts obtinguts pels sol·licitants que hagen aconseguit un mínim de 10 punts.

La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 75% del cost subvencionable de l'activitat, i en cap cas podrà superar els 3.000 euros per beneficiari.

Els criteris tinguts en compte en la valoració per a l'atorgament de l'ajuda, s'hauran de respectar en el moment de la justificació, de manera que si aquesta no coincidix amb el que s'ha valorat, es recalcularà l'import de la subvenció proporcionalment al pressupost que corresponga a estes diferències.

L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el departament de Promoció Econòmica, el qual verificarà el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en la convocatòria així com la disponibilitat de crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentació presentada.

6. RESOLUCIÓ

La concessió o denegació de l'ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, a proposta de l'òrgan instructor.

L'acord de resolució provisional de l'ajuda es notificarà a l'interessat en els termes establerts en la Llei 39/2015 i disposarà d'un termini d'audiència de 10 dies a contar des de la notificació de l'acord, per a presentar les al·legacions que considere oportunes. Si no es presenten al·legacions, l'acord es considerarà automàticament definitu. Es cas contrari, estes es resoldran mitjançant acord de la Junta de Govern Local.

La publicitat de les ajudes concedides es realitzarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la web municipal i en el Sistema Nacional de Publicació de Subvencions (SNPS).

7. ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ

L'ajuda es liquidarà una vegada el beneficiari haja justificat correctament les despeses objecte de la subvenció, amb la presentació en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent dels documents següents:

- Memòria de l'activitat realitzada objecte de l'ajuda, amb els justificants que acrediten la realització de l'activitat subvencionada, acompanyat, si és possible, d'un exemplar dels materials editats.

- Difusió explícita i pública de la concessió de l'ajuda concedida. En els materials editats que siguen objecte de subvenció haurà de constar de manera expressa la col·laboració econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent.

- Factures acreditatives de la realització de l'activitat subvencionada, per la totalitat del pressupost protegit, acompanyades d'una relació justificativa en model normalitzat on conste declaració responsable de que estes factures no s'han presentat ni seran presentades com a justificants d'altres subvencions per l'import subvencionat en aquest programa. Les factures hauran de complir els requisits del Reial Decret 1.619/2012, de 30 de novembre (BOE de 01.12.12), amb indicació del número, el lloc i la data d'emissió, el número d'identificació fiscal i el domicili de l'expedidor i del destinatari, la descripció de l'operació realitzada i l'import i la referència a l'IVA aplicat, inclòs o exempt. No podran substituir-se per simples rebuts, albarans o altres documents semblants. No s'admetran factures simplificades en despeses superiors a 100,00 euros.

- Les despeses justificades hauran d'haver-se realitzat durant el període que s'indique en la convocatòria, i han d'estar pagades en el moment de la justificació almenys en un 50% de la despesa justificada, acreditant-ho mitjançant rebuts, còpia de la transferència, o càrrec bancari. No s'admetran pagaments en efectiu que superen el màxim legal.

- Número, titular i denominació del compte bancari en què s'haja de realitzar l'ingrés de l'ajuda, segons model normalitzat.

- En cas de persones jurídiques en les quals el 40% dels ingressos de l'entitat procedeixen de subvencions públiques i quan superen els 5.000 euros, caldrà aportar declaració jurada d'haver complit amb les obligacions de transparència fixades en la Llei 19/2013.

- Relació de totes les subvencions concedides en l'exercici per entitats públiques o privades, per a la mateixa actuació, amb indicació de l'entitat concedent i l'import.

- Certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que el beneficiari està al corrent de les seues obligacions, o declaració jurada per l'entitat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant a la Seguretat Social, i que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions establides en l'art. 13 de la LGS, autoritzant a l'excel·lentíssim Ajuntament a la verificació de les dites situacions. No caldrà presentar aquests certificats si en el moment del pagament estan vigents els aportats amb caràcter previ a la concessió. La situació fiscal davant la hisenda de l'Ajuntament es certificarà pel Negociat d'Ingressos.

Estos documents es presentaran en el termini que s'indique en la convocatòria corresponent i en tot cas, sense sobrepassar el 31 de gener de l'any següent al de la resolució de l'ajuda.

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris tindran les obligacions següents:

- Complir l'objecte de la convocatòria i sotmetre's a les actuacions de comprovació pertinents.

- Comunicar la modificació de qualsevol circumstància tinguda en compte per a la concessió de l'ajuda.

En cas d'incompliment per part del beneficiari d'aquestes obligacions o qualsevol de les contemplades en els articles 36 i 37 de la Llei General de Subvencions, l'Ajuntament podrà requerir a l'interessat el reintegrament total o parcial de l'ajuda concedida, en els termes legals establerts.

9. RÈGIM SUPLETORI

En tot allò no previst en aquestes bases, s'estarà a allò disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.'

Ontinyent, 17 de maig de 2018.- El regidor delegat de l'Àrea de Política Econòmica (Decret 555/2016 de 15 d'abril), Juan Pablo Úbeda Mestre.

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018, aprobó inicialmente las modificaciones al texto de la ordenanza reguladora de las bases que han de regir la concesión de ayudas para la confección de catálogos impresos y electrónicos de productos y otras herramientas de comercialización y marqueting, someterla a exposición pública durante un plazo de 30 días, y considerarla aprobada definitivamente si durante el plazo de exposición pública no se presenta ninguna alegación ni sugerencia.

Sometido el expediente a información pública mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, núm. 61, de 28-03-2018, y al tablón de anuncios de este Ayuntamiento, no se ha presentado ninguna alegación en el Registro General de entrada de este Ayuntamiento de Ontinyent a lo largo del plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, se consideran definitivas las modificaciones inicialmente aprobadas en el Pleno del día 15 de febrero de 2018.

De conformidad con el punto quinto del mencionado acuerdo plenario, y según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza conformado con las modificaciones aprobadas definitivamente, que se transcribe a continuación, para su entrada en vigor, dando cuenta de ello a la Administración del Estado y a la Generalitat, por medio del traslado de un ejemplar del correspondiente edicto y copia de la ordenanza definitiva.

'ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA CONFECCIÓN DE CATÁLOGOS IMPRESOS Y CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE PRODUCTOS Y OTRAS HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING.

10. OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto establecer un régimen de ayudas con la finalidad de promocionar la comercialización de los productos de las empresas de Ontinyent, contribuir a la mejora de sus canales de comercialización y así generar actividad económica en la ciudad. Las ayudas irán destinadas a la confección de catálogos impresos y catálogos electrónicos de productos y otras herramientas de comercialización y márqueting.

Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles con aquellas que puedan ser otorgadas por otras administraciones o entes públicos por el mismo concepto, siempre y cuando el importe total de las ayudas no sea superior al gasto realizado.

11. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Podrán solicitar estas ayudas las empresas de cualquier actividad (personas físicas o jurídicas), que cumplan los siguientes requisitos:

- Domicilio social de la empresa i/o domicilio de la actividad radicado en Ontinyent.

- Que la actividad objeto de subvención se realice durante el año de la convocatoria para la que se solicita la ayuda.

12. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES

El importe de la subvención podrá llegar hasta el 75% del coste derivado de la confección de catálogos impresos y catálogos electrónicos de productos, así como de las diferentes herramientas de comercialización y márqueting, IVA excluido, durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre del año de la convocatoria correspondiente. El importe máximo de la ayuda no superará los 3.000 euros por beneficiario.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

- Gastos de diseño y maquetación de los catálogos.

- Gastos de impresión de los catálogos.

- Gastos de programación para la confección de los catálogos electrónicos.

- Licencias para la utilización del software de catálogos electrónicos.

- Gastos de publicidad de la empresa o de sus productos, en medios extranjeros.

- Gastos de publicidad de la empresa o de sus productos, en medios on line extranjeros.

- Gastos derivados de la confección de tarjetas visita.

13. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes de subvención se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Ontinyent, o por cualquier otro medio que esté previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia en modelo normalizado que se adjuntará en la convocatoria, que irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del NIF del titular de la empresa. En caso de persona jurídica, se adjuntará el NIF del representante legal y los documentos que acrediten su representación.

b) Certificado de la Agencia Tributaria relativo al IAE, donde conste la fecha de inicio de la actividad.

c) En el caso de trabajadores autónomos, certificado de la TGSS de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

d) Memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita la ayuda, en modelo normalizado.

e) Presupuesto detallado de los gastos para los que se solicita la ayuda, en modelo normalizado.

f) Declaración jurada por la entidad de estar al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no incurre en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones establecidas en el art. 13 de la LGS, autorizando al excelentísimo Ayuntamiento a la verificación de dichas situaciones.

Tanto la instancia de solicitud como otra documentación necesaria se podrán obtener en la Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, o también se podrá descargar de la web: www.ontinyent.es

Las solicitudes se presentarán en el plazo que se indique en la convocatoria correspondiente.

En caso que la documentación presentada en la solicitud estuviera incompleta, se requerirá al interesado para que la complete o subsane las deficiencias en el plazo de 10 días hábiles, con la advertencia de que si no lo hace, se entenderá desistida su petición de ayuda.

14. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCION.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en estas bases es el previsto en el Título I de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el contenido del articulo 23 de la Ley General de Subvenciones.

La convocatoria, una vez aprobada, se publicará de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, y en particular en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS): www.pap.minhap.gob/bdnstrans/es/index, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web municipal: www.ontinyent.es.

La convocatoria indicará el crédito presupuestario disponible y el importe máximo de las subvenciones que se han de otorgar, así como los plazos para solicitar las ayudas.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, que se realizará mediante comparación de la puntuación obtenida en aplicación de los siguientes criterios:

a) Que la persona solicitante no haya sido beneficiaria de estas ayudas, en la convocatoria inmediatamente anterior, 10 puntos. Si no ha sido beneficiaria en los 2 años anteriores, 15 puntos.

b) Antigüedad de la empresa: Si el solicitante de la ayuda es una empresa de reciente creación, que haya iniciado la actividad el año de la convocatoria o el inmediatamente anterior, se otorgarán 10 puntos. Por cada año de antigüedad se restará 1 punto.

c) Que la persona solicitante sea trabajador autónomo por cuenta propia, 5 puntos.

d) Que al menos el 50% del gasto objeto de subvención se realice en una empresa ubicada en Ontinyent: 10 puntos. En caso de superar este 50%, la valoración de este apartado se incrementará en 2 puntos por cada 10% adicional, hasta un máximo de 20 puntos.

e) Que la ayuda solicitada incluya gastos de confección de catálogos y gastos de publicidad, 10 puntos.

Examinados los expedientes, el órgano instructor valorará las solicitudes presentadas y se establecerá una prelación ordenada de mayor a menor puntuación, de acuerdo con los criterios numerados. Las propuestas que no lleguen a un mínimo de 10 puntos serán desestimadas.

Las ayudas se adjudicarán según la puntuación obtenida, de manera proporcional entre las solicitudes que han superado los 10 puntos, hasta agotar el crédito disponible. El importe concreto de la subvención será el resultado de multiplicar la puntuación obtenida por cada solicitante por el valor de cada punto. El valor del punto se obtendrá dividiendo la totalidad del crédito disponible entre la suma de los puntos obtenidos por los solicitantes que hayan conseguido un mínimo de 10 puntos.

La cuantía máxima de la subvención no podrá superar el 75% del coste subvencionable de la actividad, y en ningún caso podrá superar los 3.000 euros por beneficiario.

Los criterios tenidos en cuenta en la valoración para el otorgamiento de la ayuda, se tendrán que respetar en el momento de la justificación, de manera que si ésta no coincide con lo que se ha valorado, se recalculará el importe de la subvención proporcionalmente al presupuesto que corresponda a estas diferencias.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el departamento de Promoción Económica, que verificará el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos en la convocatoria así como la disponibilidad de crédito, y elaborará la correspondiente propuesta de resolución sobre la base de la documentación presentada.

15. RESOLUCIÓN

La concesión o denegación de la ayuda se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del órgano instructor.

El acuerdo de resolución provisional de la ayuda se notificará al interesado en los términos establecidos en la Ley 39/2015 y dispondrá de un plazo de audiencia de 10 días a contar desde la notificación del acuerdo, para presentar las alegaciones que considere oportunas. Si no se presenten alegaciones, el acuerdo se considerará automáticamente definitivo. Es caso contrario, éstas se resolverán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

La publicidad de las ayudas concedidas se realizará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la web municipal y en el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones (SNPS).

16. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

La ayuda se liquidará una vez el beneficiario haya justificado correctamente los gastos objeto de la subvención, con la presentación en el registro general de entrada del Ayuntamiento de Ontinyent de los siguientes documentos:

- Memoria de la actividad realizada objeto de la ayuda, con los justificantes que acrediten la realización de la actividad subvencionada, acompañado, si es posible, de un ejemplar de los materiales editados.

- Difusión explícita y pública de la concesión de la ayuda concedida. En los materiales editados que sean objeto de subvención deberá constar de manera expresa la colaboración económica del Ayuntamiento de Ontinyent.

- Facturas acreditativas de la realización de la actividad subvencionada, por la totalidad del presupuesto protegido, acompañadas de una relación justificativa en modelo normalizado donde conste declaración responsable de que estas facturas no se han presentado ni serán presentadas como justificantes de otras subvenciones por el importe subvencionado en este programa. Las facturas deberán cumplir los requisitos del Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 01.12.12), con indicación del número, el lugar y la fecha de emisión, el número de identificación fiscal y el domicilio del expedidor y del destinatario, la descripción de la operación realizada y el importe y la referencia al IVA aplicado, incluido o exento. No podrán sustituirse por simples recibos, albaranes u otros documentos semejantes. No se admitirán facturas simplificadas en gastos superiores a 100,00 euros.

- Los gastos justificados deberán haberse realizado durante el periodo que se indique en la convocatoria, y deben estar pagados en el momento de la justificación al menos en un 50% del gasto justificado, acreditándolo mediante recibos, copia de la transferencia, o adeudo bancario. No se admitirán pagos en efectivo que superen el máximo legal.

- Numero, titular y denominación de la cuenta bancaria en que deba realizarse el ingreso de la ayuda, según modelo normalizado.

- En caso de personas jurídicas en las cuales el 40% de los ingresos de la entidad procedan de subvenciones públicas y cuando superen los 5.000 euros, se deberá aportar declaración jurada de haber cumplido con las obligaciones de transparencia fijadas en la Ley 19/2013.

- Relación de todas las subvenciones concedidas en el ejercicio por entidades públicas o privadas, para la misma actuación, con indicación de la entidad concedente y el importe.

- Certificados de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social de que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones, o declaración jurada por la entidad de estar al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no incurre en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones establecidas en el art. 13 de la LGS, autorizando al excelentísimo Ayuntamiento a la verificación de dichas situaciones. No será necesario presentar estos certificados si en el momento del pago están vigentes los aportados con carácter previo a la concesión. La situación fiscal ante la hacienda del Ayuntamiento se certificará por el Negociado de Ingresos.

Estos documentos se presentarán en el plazo que se indique en la convocatoria correspondiente y en todo caso, sin sobrepasar el 31 de enero del año siguiente al de la resolución de la ayuda.

17. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir el objeto de la convocatoria y someterse a las actuaciones de comprobación pertinentes.

- Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

En caso de incumplimiento por parte del beneficiario de estas obligaciones o cualquiera de las contempladas en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones, el Ayuntamiento podrá requerir al interesado el reintegro total o parcial de la ayuda concedida, en los términos legales establecidos.

18. RÉGIMEN SUPLETORIO

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.'

Ontinyent, 17 de mayo de 2018.- El concejal delegado del Area de Política Económica (Decreto 555/2016 de 15 de abril), Juan Pablo Úbeda Mestre.

2018/7764

Empresa
Comercio
Desarrollo económico
Marketing y publicidad
Exposiciones
Empleo autónomo
Seguridad Social
Actividades económicas