Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes a l'arrendament de naus i locals comercials per a l'exercici d'activitats empresarials. - Boletín Oficial de Valencia de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las bases que han de regir la concesión de ayudas al arrendamiento de naves y locales comerciales para el ejercicio de actividades empresariales.

edictE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les modificacions al text de l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes a l'arrendament de naus i locals per a l'exercici d'activitats empresarials, sotmetre-la a exposició pública durant un termini de 30 dies, i considerar-la aprovada definitivament si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap al·legació ni suggeriment.

Sotmés l'expedient a informació pública mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 62, de 29/03/2018, i al tauler d'anuncis d'este Ajuntament, no s'ha presentat cap al·legació en el Registre General d'entrada d'este Ajuntament d'Ontinyent al llarg del termini d'exposició pública.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local, han esdevingut definitives les modificacions inicialment aprovades en el Ple del dia 15 de febrer de 2018.

De conformitat amb el punt quart de l'esmentat acord plenari, i sobre la base del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, es publica el text íntegre de l'ordenança conformat amb les modificacions aprovades definitivament, que tot seguit es transcriu, per a la seua entrada en vigor, donant compte a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat, per mitjà del trasllat d'un exemplar del corresponent edicte i còpia de l'ordenança definitiva.

'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A L'ARRENDAMENT DE LOCALS I NAUS PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

1. OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte establir el règim de concessió d'ajudes a l'arrendament de locals comercials i naus industrials que es troben desocupats, per a la instal·lació de noves activitats empresarials en els polígons industrials i en determinades zones de la ciutat d'Ontinyent més deprimides, amb la finalitat d'incentivar l'obertura de nous establiments que generen activitat econòmica i contribuir així a revitalitzar aquelles zones que tenen una baixa densitat comercial i convertir-les en un punt d'atracció per a residents i visitants.

Amb la finalitat d'evitar el tancament de negocis i mantindre activitat econòmica, també es podran concedir ajudes per a la continuïtat de l'activitat empresarial en el cas de jubilació o cessament de l'activitat, sempre que el nou titular no haja sigut beneficiari d'estes ajudes en anteriors convocatòries i l'anterior titular haja estat exercint l'activitat en este local durant almenys 2 anys ininterromputs abans de la data de cessament.

2. BENEFICIARIS I REQUISITS

Podran sol·licitar estes ajudes les persones físiques o jurídiques, que inicien una activitat empresarial que haurà d'estar ubicada en els polígons industrials o en els carrers de la ciutat d'Ontinyent següents: Maians, Josep Melcior Gomis, Plaça Sant Domingo, i Alcalde Paco Montés, que complisquen els requisits següents:

- Que l'inici de l'activitat en el local objecte de subvenció es produisca durant l'any de la convocatòria per a la qual se sol·licita l'ajuda o en l'últim trimestre de l'any anterior, prenent com a referència la data d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris (IAE) en el local objecte de subvenció.

- En cas de locals arrendats sobre els quals se sol·licita l'ajuda, hauran d'estar ubicats en planta baixa amb l'entrada principal en els carrers indicats.

- Que les naus i locals arrendats sobre els quals se sol·licita l'ajuda, es troben incloses al Banc de Naus Industrials i Locals Comercials a Ontinyent, amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda.

- Que el contracte d'arrendament siga almenys de 12 mesos de durada.

Excepcionalment, podran sol·licitar també esta ajuda, les persones que van ser beneficiàries l'any anterior, sempre que la quantia concedida fóra inferior a l'import total màxim per beneficiari.

3. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Es concedirà una ajuda de fins el 50% del cost mensual de l'arrendament del local o nau industrial on vaja a desenvolupar-se l'activitat empresarial, IVA exclòs, amb una quantia màxima de 150 euros mensuals i un límit de 900 euros per als locals, i de 300 euros mensuals amb un límit de 1.800 euros en total, per a les naus industrials. El període subvencionable serà des de la data d'inici de l'activitat, fins el 31 de desembre de l'any de la convocatòria.

En cas que la subvenció atorgada resulte inferior a l'import total màxim per beneficiari, es podrà concedir una nova subvenció l'any següent per la quantia restant fins esgotar dit import màxim, condicionat a l'existència de crèdit disponible en el pressupost de l'any següent.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent, o per qualsevol altre mitjà que estiga previst a l'article 16 de la llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat que s'adjuntarà en la convocatòria, que anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Còpia del NIF del sol·licitant. En cas de persona jurídica aportar el NIF del representant legal i documents que acrediten la seua representació.

b) Còpia del contracte d'arrendament del local.

c) Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

d) En cas de transmissió de l'activitat, certificat de l'Agència Tributària relatiu a l'IAE de l'anterior titular.

e) Documentació que legitime la realització de l'activitat empresarial en el local objecte de subvenció (llicència d'obertura, declaració responsable o equivalent). En el cas de traspàs de negoci, acreditació del canvi de titularitat de la llicència.

f) Memòria descriptiva de l'activitat empresarial, segons model normalitzat.

g) Declaració responsable sobre compliment dels requisits per a ser beneficiari d'una subvenció, segons model normalitzat.

h) Si és el cas, contracte de traspàs de l'activitat.

Tant la instància de sol·licitud com el model de memòria descriptiva es podran obtindre a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, o també es podrà descarregar de la web: www.ontinyent.es.

Les sol·licituds es presentaran en el termini s'indique en la convocatòria corresponent.

En cas que la documentació presentada en la sol·licitud estiguera incompleta, es requerirà a l'interessat perquè la complete o esmene les deficiències en el termini de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que si no ho fa, s'entendrà dessistida la seua petició d'ajuda.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I CRITERIS PER A L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El procediment de concessió de les ajudes regulades en estes bases és el previst en el Títol I de la Llei 38/2003 General de Subvencions. El procediment s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, de conformitat amb el contingut de l'article 23 de la Llei General de Subvencions.

La convocatòria, una vegada aprovada, es publicarà d'acord amb l'establert en els arts. 18 i 20 de la Llei 38/2003, i en concret en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS): www.pap.minhap.gob/bdnstrans/es/index,en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en la pàgina web municipal: www.ontinyent.es.

La convocatòria indicarà el crèdit pressupostari disponible i l'import màxim de les subvencions que s'han d'atorgar, així com els terminis per a sol·licitar les ajudes.

Les ajudes s'adjudicaran segons l'ordre en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, i fins esgotar el crèdit disponible, sempre que es complisquen els requisits exigits en la convocatòria. En cas que la sol·licitud presentada estiga incompleta, es tindrà en compte la data de presentació dels documents que completen la sol·licitud als efectes d'establir l'ordre per a l'adjudicació de la subvenció.

L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el departament de Promoció Econòmica, el qual verificarà el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en la convocatòria així com la disponibilitat de crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la base de la documentació presentada.

6. RESOLUCIÓ

La concessió o denegació de l'ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, a proposta de l'òrgan instructor.

L'acord de resolució provisional de l'ajuda es notificarà a l'interessat en els termes establerts en la Llei 30/1992 i disposarà d'un termini d'audiència de 10 dies a contar des de la notificació de l'acord, per a presentar les al·legacions que considere oportunes. Si no es presenten al·legacions, l'acord es considerarà automàticament definitiu. En cas contrari, estes es resoldran mitjançant acord de la Junta de Govern Local.

La publicitat de les ajudes concedides es realitzarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la web municipal i en el Sistema Nacional de Publicació de Subvencions (SNPS).

7. ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ

L'Ajuntament d'Ontinyent podrà abonar una bestreta del 50% de l'import de la subvenció, una vegada la resolució de concessió de subvenció siga definitiva, que es farà efectiva prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, mitjançant una de les opcions següents:

Amb la finalitat de garantir a l'arrendador el cobrament d'una part de la renda del lloguer, el beneficiari podrà cedir o endossar el dret al cobrament d'esta bestreta del 50% de la subvenció en favor de l'arrendador, i presentar el corresponent document que ho acredite, per a fer efectiu l'abonament de la bestreta, prèvia presa de raó per part de l'Ajuntament. Este document s'haurà de presentar per triplicat, i haurà d'indicar almenys:

- Identificació del dret del crèdit i el seu import.

- Nom, cognoms, NIF i signatura de endossant i del endossatari

- Data de la cessió del dret

- Núm. de compte bancari del qual siga titular l'endossatari, amb segell de verificació de l'entitat bancària.

L'Ajuntament podrà elaborar un document model amb esta informació.

Abonament directament a l'interessat, amb l'acreditació d'haver realitzat el pagament de les despeses de lloguer d'almenys la meitat del període subvencionat.

El 50% restant es liquidarà una vegada el beneficiari haja justificat correctament les despeses objecte de la subvenció, amb la presentació en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent dels documents següents:

- Declaració responsable en model normalitzat.

- Relació justificativa de les despeses realitzades en model normalitzat, per un import total d'almenys el doble de l'ajuda concedida, on conste declaració responsable que estes factures no s'han presentat ni es presentaran com a justificants d'altres subvencions per l'import subvencionat en aquest programa, acompanyada de còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent acreditatius de les despeses corresponents a l'arrendament del local comercial/nau industrial durant el període subvencionat, i acreditació del seu pagament.

- Justificació de la difusió pública de la concessió de l'ajuda, mitjançant fotografia del local en la que es comprove la col·locació del cartell informatiu de l'acolliment del local a este programa d'ajudes. L'Ajuntament d'Ontinyent facilitarà el cartell corresponent.

- Número, titular i denominació del compte bancari en què s'haja de realitzar l'ingrés de l'ajuda, segons model normalitzat.

Estos documents es presentaran en el termini que s'indique en la convocatòria corresponent, sense sobrepassar el 30 de gener de l'any següent al període subvencionat.

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris tindran les obligacions següents:

- Complir l'objecte de la convocatòria i sotmetre's a les actuacions de comprovació pertinents.

- Comunicar la modificació de qualsevol circumstància tinguda en compte per a la concessió de l'ajuda.

En cas d'incompliment per part del beneficiari d'aquestes obligacions o qualsevol de les contemplades en els articles 36 i 37 de la Llei General de Subvencions, l'Ajuntament podrà requerir a l'interessat el reintegrament total o parcial de l'ajuda concedida, en els termes legals establerts.

9. RÈGIM SUPLETORI

En tot allò no previst en aquestes bases, s'estarà a allò disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.'

Ontinyent, 23 de maig de 2018.- El regidor delegat de l'Àrea de Política Econòmica (decret 555/2016 de 15 d'abril), Juan Pablo Úbeda Mestre.

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018, aprobó inicialmente las modificaciones al texto de la ordenanza reguladora de las bases que han de regir la concesión de ayudas al arrendamiento de naves y locales comerciales para el ejercicio de actividades empresariales, someterla a exposición pública durante un plazo de 30 días, y considerarla aprobada definitivamente si durante el plazo de exposición pública no se presenta ninguna alegación ni sugerencia.

Sometido el expediente a información pública mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia, núm. 62, de 29/03/2018, y al tablón de anuncios de este Ayuntamiento, no se ha presentado ninguna alegación en el Registro General de entrada de este Ayuntamiento de Ontinyent a lo largo del plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, se consideran definitivas las modificaciones inicialmente aprobadas en el Pleno del día 15 de febrero de 2018.

De conformidad con el punto cuarto del mencionado acuerdo plenario, y según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza conformado con las modificaciones aprobadas definitivamente, que se transcribe a continuación, para su entrada en vigor, dando cuenta de ello a la Administración del Estado y a la Generalitat, por medio del traslado de un ejemplar del correspondiente edicto y copia de la ordenanza definitiva.

'ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE NAVES Y LOCALES COMERCIALES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

1. OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto establecer el régimen de concesión de ayudas al alquiler de locales comerciales y naves insustriales que se encuentren desocupados, para la instalación de nuevas actividades empresariales en los polígonos industriales y en determinadas zonas de la ciudad de Ontinyent más deprimidas, con la finalidad de incentivar la apertura de nuevos establecimientos que generen actividad económica y contribuir así a revitalizar aquellas zonas que tienen una baja densidad comercial y convertirlas en un punto de atracción para residentes y visitantes.

Con el fin de evitar el cierre de negocios y mantener actividad económica, también se podrán conceder ayudas para la continuidad de la actividad empresarial en el caso de jubilación o cese de la actividad, siempre que el nuevo titular no haya sido beneficiario de estas ayudas en anteriores convocatorias y el anterior titular haya estado ejerciendo la actividad en este local durante al menos 2 años ininterrumpidos antes de la fecha de cese.

2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, que inicien una actividad empresarial que deberá estar ubicada en los polígonos industriales o en las calles de la ciudad de Ontinyent siguientes: Mayans, Josep Melcior Gomis, Plaza Santo Domingo, y Alcalde Paco Montés, que cumplan los requisitos siguientes:

- Que el inicio de la actividad en el local objeto de subvención se produzca durante el año de la convocatoria para la que se solicita la ayuda o en el último trimestre del año anterior, tomando como referencia la fecha de alta en el Censo de Obligados Tributarios (IAE) en el local objeto de la subvención.

- En caso de locales alquilados sobre los que se solicita la ayuda, deberán estar ubicados en planta baja con entrada principal en las calles indicadas.

- Que las naves y locales alquilados sobre los que se solicita la ayuda, se encuentren incluidos en el Banco de Naves Industriales y Locales Comerciales de Ontinyent, con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

- Que el contrato de alquiler sea al menos de 12 meses de duración.

Excepcionalmente, podrán solicitar también esta ayuda, las personas que fueron beneficiarias el año anterior, siempre que la cuantía concedida fuera inferior al importe total máximo por beneficiario.

3. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Se concederá una ayuda de hasta el 50% del coste mensual de alquiler del local o nave industrial donde vaya a desarrollarse la actividad empresarial, IVA excluido, con una cuantía máxima de 150 euros mensuales y un límite de 900 euros para los locales, y de 300 euros mensuales con un límite de 1.800 euros en total, para las naves industriales. El periodo subvencionable será desde la fecha de inicio de la actividad, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria.

En caso de que la subvención otorgada resulte inferior al importe total máximo por beneficiario, se podrá conceder una nueva subvención al año siguiente por la cuantía restante hasta agotar el importe máximo, condicionado a la existencia de crédito disponible en el presupuesto del año siguiente.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes de subvención se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Ontinyent, o por cualquier otro medio que esté previsto en el artículo 16 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con instancia en modelo normalizado que se adjuntará en la convocatoria, que irá acompañada de la documentación siguiente:

a) Copia del NIF del solicitante. En caso de persona jurídica aportar el NIF del representante legal y documentos que acrediten su representación.

b) Copia del contrato de alquiler de local.

c) Certificado de la Agencia Tributaria que acredite el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

d) En caso de transmisión de la actividad, certificado de la Agencia Tributaria relativo al IAE del anterior titular.

e) Documentación que legitime la realización de la actividad empresarial en el local objeto de subvención (licencia de apertura, declaración responsable o equivalente). En caso de traspaso de negocio, acreditación del cambio de titularidad de la licencia.

f) Memoria descriptiva de la actividad empresarial, según modelo normalizado.

g) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de una subvención, según modelo normalizado.

h) Si es el caso, contrato de traspaso de la actividad.

Tanto la instancia de la solicitud como el modelo de memoria descriptiva se podrán obtener en la Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, o también se podrá descargar de la web: www.ontinyent.es

Las solicitudes se presentarán en el plazo que se indique en la convocatoria correspondiente.

En caso de que la documentación presentada en la solicitud estuviera incompleta, se requerirá al interesado para que la complete o enmiende las deficiencias en el plazo de 10 días hábiles, con la advertencia de que si no lo hace, se entenderá desistida su petición de ayuda.

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCION.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en estas bases es el previsto en el Título I de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con el contenido del artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

La convocatoria, una vez aprobada, se publicará de acuerdo con lo establecido en los arts. 18 y 20 de la Ley 38/2003, y en concreto en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS): www.pap.minhap.gob/bdnstrans/es/index, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web municipal: www.ontinyent.es.

La convocatoria indicará el crédito presupuestario disponible y el importe máximo de las subvenciones que se tienen que otorgar, así como los plazos para solicitar las ayudas.

Las ayudas se adjudicarán según la orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, y hasta agotar el crédito disponible, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de que la solicitud presentada estuviera incompleta, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de los documentos que completan la solicitud a los efectos de establecer la orden para la adjudicación de la subvención.

El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el departamento de Promoción Económica, el cual verificará el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos en la convocatoria así como la disponibilidad de crédito, y elaborará la correspondiente propuesta de resolución en base a la documentación presentada.

6. RESOLUCIÓN

La concesión o denegación de la ayuda se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del órgano instructor.

El acuerdo de resolución provisional de la ayuda se notificará al interesado en los términos establecidos en la Ley 30/1992 y dispondrá de un plazo de audiencia de 10 días a contar desde la notificación del acuerdo, para presentar las alegaciones que considere oportunas. Si no se presentan alegaciones, el acuerdo se considerará automáticamente definitivo. En caso contrario, éstas se resolverán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

La publicidad de las ayudas concedidas se realizará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la web municipal y en el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones (SNPS).

7. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Ontinyent podrá abonar un anticipo del 50% del importe de la subvención, una vez la resolución de concesión de subvención sea definitiva, que se hará efectiva previa solicitud de la persona beneficiaria, mediante una de las opciones siguientes:

Con el fin de garantizar al arrendador el cobro de una parte de la renta del alquiler, el beneficiario podrá ceder o endosar el derecho al cobro de este anticipo del 50% de la subvención en favor del arrendador, y presentar el correspondiente documento que lo acredite, para hacer efectivo el abono del anticipo, previa toma de razón por parte del Ayuntamiento. Este documento se tendrá que presentar por triplicado, y tendrá que indicar al menos:

- Identificación del derecho del crèdito y su importe.

- Nombre, apellidos, NIF y firma del endosante y del endosatario.

- Fecha de la cesión del derecho

- Núm. de cuenta bancaria del que sea titular el endosatario, con sello de verificación de la entidad bancaria.

El Ayuntamiento podrá elaborar un documento modelo con esta información.

Abono directamente al interesado, con la acreditación de haber realizado el pago de los gastos de alquiler de al menos la mitad del periodo subvencionado.

El 50% restante se liquidará una vez el beneficiario haya justificado correctamente los gastos objeto de la subvención, con la presentación en el registro general de entrada del Ayuntamiento de Ontinyent de los documentos siguientes:

- Declaración responsable en modelo normalizado.

- Relación justificativa de los gastos realizados en modelo normalizado, por un importe total de al menos el doble de la ayuda concedida, donde conste declaración responsable que estas facturas no se han presentado ni se presentarán como justificantes de otras subvenciones por el importe subvencionado en este programa, acompañada de copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente acreditativos de los gastos correspondientes al alquiler del local comercial/nave industrial durante el periodo subvencionado, y acreditación de su pago.

- Justificación de la difusión pública de la concesión de la ayuda, mediante fotografía del local en la que se compruebe la colocación del cartel informativo de la acogida del local a este programa de ayudas. El Ayuntamiento de Ontinyent facilitará el cartel correspondiente.

- Número, titular y denominación de la cuenta bancaria en la que se tenga que realizar el ingreso de la ayuda, según modelo normalizado.

Estos documentos se presentarán en el plazo que se indique en la convocatoria correspondiente, sin sobrepasar el 30 de enero del año siguiente al periodo subvencionado.

8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios tendrán las obligaciones siguientes:

- Cumplir el objeto de la convocatoria y someterse a las actuaciones de comprobación pertinentes.

- Colocar en el frente del establecimiento el cartel informativo sobre la acogida del local a este programa de ayudas, según modelo que le facilite el ayuntamiento.

- Mantener la actividad económica en el local objeto de la subvención durante un tiempo mínimo de un año.

- Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

El Ayuntamiento de Ontinyent comprobará el mantenimiento de la actividad económica durante el periodo de un año mediante consulta a la AEAT, con autorización previa del beneficiario.

En caso de incumplimiento por parte del beneficiario de estas obligaciones o cualquiera de las contempladas en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones, el Ayuntamiento podrá requerir al interesado el reintegro total o parcial de la ayuda concedida, en los términos legales establecidos.

9. RÉGIMEN SUPLETORIO

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.'

Ontinyent, 23 de mayo de 2018.- El concejal delegado del Área de Política Económica (decreto 555/2016 de 15 de abril) Juan Pablo Úbeda Mestre.

2018/8164

Actividad empresarial
Alquiler de vivienda
Establecimientos comerciales
Industrialización
Desarrollo económico
Industria
Exposiciones
Comercio y marketing
Actividades económicas
Cese de actividad