Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació inicial de les modificacions les modificacions al text de l'ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes a la participació en Fires i Missions Comercials. - Boletín Oficial de Valencia de 31-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 31/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2017, va aprovar inicialment les modificacions al text de l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes a la participació en Fires i Missions Comercials, la qual cosa s'exposa al públic durant un termini de 30 dies, comptadors des de la publicació al BOPV, a l'efecte que els interessats puguen examinar l'expedient i formular les al·legacions i els suggeriments que estimen oportunes.

Finalitzat el termini d'exposició pública, sense que s'hagen presentat al·legacions, s'entendrà definitivament aprovat l'acord inicial.

L'expedient es troba en el Departament de Promoció Econòmica d'este Ajuntament.

Ontinyent, 21 de març de 2017.-El regidor delegat de l'Àrea de Política Económica (Decret 555/2016 de 15 d'abril), Juan Pablo Úbeda Mestre.

2017/4438

Ferias
Desarrollo económico