Edicte de l'Ajuntament d'El Puig de Santa Maria sobre extracte de l'acord, de 2 març de 2017, de la Junta de Govern Local, per la qual es convoquen les Ajudes a la Natalitat 2017. BDNS (Identif.): 335631. - Boletín Oficial de Valencia de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 28/03/2017 hasta 28/02/2018
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de El Puig de Santa María sobre extracto del acuerdo, de 2 de marzo de 2017, de la Junta de Gobierno Local, por la que se convocan las Ayudas a la Natalidad 2017. BDNS (Identif.): 335631.

EDICTE

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Els progenitors dels menors nascuts o adoptats des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2017.

Segon. Objecte o finalitat:

Regular l'Ajuda a la Natalitat per naixement o adopció legal durant l'any 2017, en el municipi del Puig de Santa Maria, així com la promoció i dinamització del comerç local a través d'estes ajudes, que s'atorguen en règim de concurrència competitiva.

Tercer. Bases Reguladores:

Bases reguladores de l'Ajuda a la Natalitat 2017.

Quart. Quantia:

Ajuda bàsica, 200 € .

Ajuda complementària, de 200 a 600 € .

Cinquè. Finançament:

Recursos Municipals.

Aplicació pressupostària 23100.480002 Serveis Socials. Ajudes al Foment de la Natalitat, amb un límit de 16.000,00 €

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria fins el 28 de febrer de 2018.

El Puig de Santa Maria, a 2 de marzo de 2017.-L'alcadessa, Luisa Salvador Tomás.

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Los progenitores de los menores nacidos o adoptados desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Segundo. Objeto o finalidad:

Regular la Ayuda a la Natalidad por nacimiento o adopción legal durante el año 2017, en el municipio de El Puig de Santa Maria, así como la promoción y dinamización del comercio local a través de estas ayudas, que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras de la Ayuda a la Natalidad 2017.

http://www.elpuig.es/es/archive/ayudas-natalidad-2017

www.elpuig.es

Cuarto. Cuantía:

Ayuda bàsica, 200 € .

Ayuda complementaria, de 200 a 600 € .

Quinto. Financiación:

Recursos Municipales.

Aplicación Presupuestaria 23100.480002 Servicios Sociales. Ayudas Fomento de la Natalidad, con un límite de 16.000,00 € .

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria hasta el 28 de febrero de 2018.

El Puig de Santa María, a 2 de marzo de 2017.-La alcaldesa, Luisa Salvador Tomás.

2017/4184

Nacimiento, adopción y acogimiento
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Dinamización comercial
Comercio minorista