Edicte de l'Ajuntament de Puçol sobre convocatòria per a la concessió de beques de formació la Dipu te Beca. - Boletín Oficial de Valencia de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

EDICTE

Mitjançant Resolució d'Alcaldia número 1653/2018 de data 21 de maig s'han aprovat les bases per a la concessió de beques de formació 'la dipu et beca' de l'Ajuntament de Puçol en el marc del programa de 'pràctiques formatives per a jóvens de la Diputació de València.

El text íntegre de les bases i documentació complementària estaran a disposició dels interessats en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Puçol, quedant exposades així mateix en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, en la pàgina web municipal: www.puçol.es així com en el portal de transparència.

Les persones interessades a prendre part en el procés de selecció hauran de presentar la sol·licitud per mitjà del model normalitzat d'instància en el Registre General de l'Ajuntament de Puçol o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El que es publica per a general coneixement i efectes pertinents.

A Puçol, a 21 de maig de 2018.-L'alcaldessa, Mª Dolores Sánchez Parra.

2018/8118

No hay voces...