Edicte de l'Ajuntament de El Puig de Santa Maria sobre convocatòria d'ajudes d'inclusió social de menors. BDNS (Identif.): 335143. - Boletín Oficial de Valencia de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 31/10/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria sobre convocatoria de ayudas de inclusión social de menores. BDNS (Identif.): 335143.

EDICTE

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Menors entre 3 i 17 anys.

Segon. Objecte i/o finalitat:

Facilitar a menors amb mesures de protecció i a menors membres de famílies en situació de vulnerabilitat social o exclusió social, l'accès de manera normalitzada a les activitats d'oci, esportives i formatives del municipi, llevat que l'activitat no existisca en el municipi i en l'informe socio-educatiu es valore la seua importància en relació a les necessitats de la/del menor.

Tercer. Bases Reguladores:

Bases reguladores de les ajudes d'inclusió social de menors.

http://www.elpuig.es/es/archive/ayudas-inclusion-menores-2017

www.elpuig.es

Quart. Quantia.

El 100 % del cost de l'activitat , fins a un màxim de 50 € mensuals. En el cas d'activitats puntuals, fins a un màxim de 200 € .

Cinquè. Finançament.

Recursos municipals.

Aplicació pressupostària 23100.48004 Serveis Socials. Programa d'inclusió de menors amb un límit de 2.000,00 € .

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds.

Des de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria fins al 31 d'octubre de 2017.

El Puig de Santa Maria, 2 de març de 2017.-L'alcaldessa: Luisa Salvador Tomàs.

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Menores entre 3 y 17 años.

Segundo. Objeto o finalidad:

Facilitar a menores con medidas de protección y a menores miembros de familias en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, el acceso de manera normalizada a las actividades de ocio, deportivas y formativas del municipio, salvo que la actividad no exista en el municipio y en el informe socioeducativo se valore su importancia en relación a las necesidades de la/del menor. Tercero. Bases Reguladoras:

Bases reguladoras de las ayudas de inclusión social de menores. http://www.elpuig.es/es/archive/ayudas-inclusion-menores-2017 www.elpuig.es

Cuarto. Cuantía:

El 100% del coste de la actividad, hasta un máximo de 50 € mensuales. En el caso de actividades puntuales, hasta un máximo de 200 € .

Quinto. Financiación:

Recursos municipales.

Aplicación presupuestaria 23100.48004 Servicios Sociales. Programa de inclusión de menores con un límite de 2.000,00 € .

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde la publicación del extracto de esta convocatoria hasta el 31 de octubre de 2017.

El Puig de Santa Maria, 2 de marzo de 2017.-La alcaldesa, Luisa Salvador Tomás.

2017/3966

Inclusión social
Deporte
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vulnerabilidad social
Familias en situación de vulnerabilidad
Actividades de ocio y tiempo libre
Ocio y tiempo libre