Edicte de l'Ajuntament de Quart de Poblet sobre Bases XV Premi de Ciències Socials Amador Griñó. BDNS (Identif.): 335185. - Boletín Oficial de Valencia de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre Bases XV Premio Ciencias Sociales Amador Griñó. BDNS (Identif.): 335185.

EDICTE

Extracte de l'acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local el dia 17 de gener de 2017

III.- BASES XV PREMI CIENCIES SOCIALS AMADOR GRIÑÓ.

Vistes les Bases que ha de regirr el 'XV Premi de ciències socials Amador Griñó', en las que consten las modificacions habituals de cada edició en quant es referix a dates i terminis.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels senyors Tinents d'Alcalde, assistents a la mateixa acorden aprovar-les, així com les novetats incloses en aquestes Bases i que hi figuren a l'expedient.

B A S E S

1. Aquest Premi d'investigació està destinat a temes locals de Quart de Poblet en qualsevol de les següents matèries: Geografia, Antropologia, Arqueologia, Història, Economia, Psicologia, Pedagogia, Sociologia i Dret, sent de lliure elecció l'àmbit temporal.

2. Els treballs, escrits en valencià o castellà, hauran de ser originals i inèdits, sense haver estat premiats en cap altre concurs, ni haver rebut ajuda econòmica de cap tipus. Les persones participants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge. Qui participa en el concurs respon personalment de la legítima titularitat i originalitat de l'obra en els termes a què es refereix el text refós de la Llei de Propietat Intel€ lectual, garantint, per la mera participació en aquest concurs, aquesta titularitat així com el caràcter original i inèdit de l'obra.

3. Els textos s'enviaran per triplicat, mecanografiats en paper A4, a doble espai i per una sola cara, amb una extensió mínima de 100 folis i màxima de 300. Cada treball es podrà presentar en un únic idioma.

4. Les obres es presentaran només amb el títol i un lema, adjuntant un sobre tancat que continga les dades personals, adreça, telèfon de l'autor o autora i fotocòpia del DNI. En l'exterior del sobre figurarà només el lema.

El termini de recepció quedarà tancat el dia 19 de gener de 2018, a les 13:00 hores.

5. Els originals es remetran o s'entregaran en:

Casa de Cultura

Pl. Valldecabres, 19

46930 Quart de Poblet (València).

Telèfon: 961547597

6. El premi estarà dotat amb 1500 € per al millor treball presentat en valencià i 1500 € per al millor treball presentat en castellà, en concepte de drets d'autor. Les obres guanyadores podran ser publicades per l'Ajuntament que es reserva, en exclusiva, durant el termini d'un any el dret d'edició. Els autors premiats facilitaran posteriorment el text en format electrònic per a ser editat.

El premi estarà subjecte a les retencions de l'IRPF corresponents.

7. L'Ajuntament de Quart de Poblet nomenarà el Jurat que estarà compost per l'Alcaldessa de la Vila, com a presidenta, o el membre de la corporació municipal en qui delegue i dos especialistes en les matèries sobre les quals versen els treballs presentats.

8. La resolució del Jurat, que serà inapel·lable, tindrà lloc durant el mes de maig de 2018. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si els treballs presentats no tingueren la qualitat requerida.

9. Les obres no premiades podran retirar-se, o sol·licitar que siguen remeses al seu autor o autora, en el termini d'un mes a partir del dia següent de fer-se públic la resolució del Jurat. Si no es fa així s'entendrà que es renuncia als exemplars presentats.

El fet de participar en aquest certamen implica l'acceptació de les presents Bases.

Legislació aplicable

Aquest certamen es regeix pel que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei General de Subvencions i el que disposen les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Quart de Poblet per al 2018.

No hi podran participar les persones que estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a percebre subvencions recollides a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

Les dades dels participants seran arreplegades i tractades de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Quart de Poblet, a 17 de enero de 2017.-El secretari, José Llavata Gascón.

EDICTO

Extracto del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 17 de enero de 2017

III.- BASES XV PREMIO CIENCIES SOCIALS AMADOR GRIÑÓ.

Vistas las Bases que han de regir el 'XV Premio de ciencias sociales Amador Griñó', en las que constan las modificaciones habituales de cada edición en cuanto se refiere a fechas y plazos.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores Tenientes de Alcalde, asistentes a la misma acuerda aprobarlas , así como las novedades incluidas en estas Bases y que constan en el expediente.

B A S E S

1. Este Premio de investigación está destinado a temas locales de Quart de Poblet en cualquiera de las siguientes materias: Geografía, Antropología, Arqueología, Historia, Economía, Sociología y Derecho, siendo de libre elección el ámbito temporal.

2. Los trabajos, escritos en valenciano o castellano, deberán ser originales e inéditos, sin haber sido premiados en ningún otro concurso, ni haber recibido ayuda económica de ningún tipo. Las personas participantes se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas, ni ninguna reclamación por derechos de imagen. Quien participa en el concurso responde personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra en los términos a que se refiere el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando, por la simple participación en este concurso, esta titularidad así como el carácter original e inédito de la obra.

3. Los textos se enviarán por triplicado, mecanografiados en papel A4, a doble espacio y por una sola cara, con una extensión mínima de 100 folios y máxima de 300. Cada trabajo se podrá presentar en un único idioma.

4. Las obras se presentarán sólo con el título y un lema, adjuntando un sobre cerrado que contenga los datos personales (nombre del autor o autora, dirección postal, dirección electrónica, teléfono) y la fotocopia del D.N.I. En el exterior del sobre figurará sólo el lema.

El plazo de recepción quedará cerrado el día 19 de enero de 2018, a las 13.00 horas.

5. Los originales se remitirán o se entregarán en:

Casa de Cultura

Pl. Valldecabres, 19

46930 Quart de Poblet (Valencia).

Teléfono: 961547597

6. El premio estará dotado con 1500 € para el mejor trabajo presentado en valenciano y 1500 € para el mejor trabajo presentado en castellano, en concepto de derechos de autor. Las obras ganadoras podrán ser publicadas por el Ayuntamiento que se reserva, en exclusiva, durante el plazo de un año el derecho de edición. Los autores premiados facilitarán posteriormente el texto en formato electrónico para ser editado.

Los premios estarán sujetos a las retenciones del IRPF correspondientes.

7. El Ayuntamiento de Quart de Poblet nombrará el jurado que estará formado por la Alcadesa de la Villa, como presidenta, o el miembro de la corporación municipal en quien delegue y dos especialistas en las materias sobre las que versen los trabajos presentados.

8. El fallo del jurado, que será inapelable, tendrá lugar durante el mes de mayo de 2018. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si los trabajos presentados no tuvieran la calidad requerida.

9. Las obras no premiadas podrán retirarse, o solicitar que sean remitidas a su autor o autora, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de hacerse público el fallo del Jurado. De no ser así se entenderá que se renuncia a los ejemplares presentados.

El hecho de participar en este certamen implica la aceptación de las presentes Bases.

Legislación aplicable

Este certamen se rige por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se regula el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y lo que disponen las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Quart de Poblet para el 2018.

No podrán participar las personas que estén incursas en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Los datos de los participantes serán recogidos y tratados de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Quart de Poblet, a 17 de enero de 2017.-El secretario, José Llavata Gascón.

2017/3968

Ciencia
Certámenes
Idiomas
Cultura
Empleo
Empleo y contratación
Valenciano
Investigación