Edicte de l'Ajuntament de Xátiva sobre bases per a la elecció de la Reina de la Fira d'Agost 2018. BDNS (Identif.): 398228. - Boletín Oficial de Valencia de 21-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 21/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto del Ayuntamiento de Xàtiva sobre bases para la elección de la Reina de la Feria de Agosto 2018. BDNS (Identif.): 398228.

EDICTE

Aprovades, per la Junta de Govern Local de dia 7 de maig de 2018, les Bases per a la elecció de la Reina de la Fira d'Agost 2018 de Xàtiva, s'exposa al públic i es convoca la presentació de sol·licituds d'aspirants a cobrir el càrrec de Reina de la Fira d'Agost 2018, atenent les següents:

BASES

Primera.- Ser dona natural de Xàtiva, tenir a Xàtiva la residència habitual o estar empadronada a Xàtiva.Segona.- Ser major de 18 anys.Tercera.- Manifestar la seua candidatura mitjançant la presentació de la sol·licitud per Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Xàtiva.Quarta.- En la sol·licitud es consignaran, necessàriament, els noms, cognoms i D.N.I. de la Reina i de la Cort d'Honor de la candidata (composta per 4 dones i 5 homes acompanyants).Cinquena.- El termini d'inscripció començarà el dia 15 de maig i finalitzarà el dia 12 de juny de 2018, inclòs, podent ser prorrogat per motius especials. No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora de lloc i temps establits.Sisena.- No s'exigeix titulació acadèmica ni cap altra circumstància que condicione la igualtat d'oportunitats de les xiques de Xàtiva per a optar al càrrec de Reina.Setena.- L'Excm. Ajuntament de Xàtiva aportarà una ajuda econòmica de 2.000 euros a la Reina de la Fira i d'1.000 euros a cadascuna de les acompanyants. Aquestes ajudes estan sotmeses a la normativa fiscal vigent.Huitena.- Les condicions personals que distingiran a la candidata seleccionada seran determinades pel Jurat. '

Així mateix, la composició del Jurat que actuarà en l'elecció de la Reina de la Fira d'Agost 2018, considerant-se per les seues qualitats i ocupacions professionals com a persones idònies per a exercir aquest càrrec, són les següents:

PRESIDENT:- Alcalde o Regidor en qui delegue

VOCALS:- Portaveus dels grups polítics a l'Ajuntament o Regidor en qui deleguen.- Reina de la Fira de l'any anterior.- Dos representants d'entitats locals de lliure designació per part de la Regidoria de Fira.- Responsable de Protocol de l'Ajuntament de Xàtiva.

SECRETÀRIA:- Personal administratiu del Departament de Fira.

Xàtiva, a 5 de maig de 2018.-L'alcalde-presidente, Roger Cerdà Boluda.

EDICTO

Aprobadas, por la Junta de Gobierno Local de día 7 de mayo de 2018, las Bases para la elección de la Reina de la Feria de Agosto 2018 de Xàtiva, se expone al público y se convoca la presentación de solicitudes de aspirantes a cubrir el cargo de Reina de la Feria de Agosto 2018, atendiendo las siguientes:

BASES

Primera.- Ser mujer natural de Xàtiva, tener en Xàtiva la residencia habitual o estar empadronada en Xàtiva.

Segunda.- Ser mayor de 18 años.

Tercera.- Manifestar su candidatura mediante la presentación de la solicitud por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Xàtiva.

Cuarta.- En la solicitud se consignarán, necesariamente, los nombres, apellidos y N.I.F. de la Reina y de la Corte de Honor de la candidata (compuesta por 4 mujeres y 5 hombres acompañantes).

Quinta.- El plazo de inscripción empezará el día 15 de mayo y finalizará el día 12 de junio de 2018, incluido, pudiendo ser prorrogado por motivos especiales. No se admitirá ninguna solicitud presentada fuera de lugar y tiempos establecidos.

Sexta.- No se exige titulación académica ni ninguna otra circunstancia que condiciono la igualdad de oportunidades de las chicas de Xàtiva para optar al cargo de Reina.

Séptima.- El Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva aportará una ayuda económica de 2.000 euros a la Reina de la Feria y de 1.000 euros a cada una de las acompañantes. Estas ayudas están sometidas a la normativa fiscal vigente.

Huitena.- Las condiciones personales que distinguirán a la candidata seleccionada serán determinadas por el Jurado.

Así mismo, la composición del Jurado que actuará en la elección de la Reina de la Feria de Agosto 2018, considerándose por sus calidades y ocupaciones profesionales como personas idóneas para ejercer este cargo, son las siguientes:

PRESIDENTE:

- Alcalde o Concejal en quien delege

VOCALES:- Portavoces de los grupos políticos al Ayuntamiento o Concejal en quien deleguen.

- Reina de la Feria del año anterior.

- Dos representantes de entidades locales de libre designación por parte de la Concejalía de Feria.

- Responsable de Protocolo del Ayuntamiento de Xàtiva.

SECRETARIA:- Personal administrativo del Departamento de Feria.

Xàtiva, a 10 de mayo de 2018.-El alcalde-presidente, Roger Cerdà Boluda.

2018/7287

Ferias
Igualdad de género