Edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre aprovació incial de l'ordenança reguladora de les bases dels premis escolars. - Boletín Oficial de Valencia de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt, en la sessió del dia 26/09/2017, aprovà inicialment l'acord núm. 4 de la següent Ordenança:

€ Ordenança reguladora de les bases del premis escolars 'Educació per a la Seguretat Vial . PremiaT

INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS

L'expedient esmentat s'exposa al públic durant 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'este edicte en el BOP i en els taulers d'anuncis d'este Ajuntament, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

TERMINI, LLOC I HORA

L'expedient es podrà examinar a les dependències de la Central de Policia Local de l'Ajuntament de Sagunt, .Avd. Fausto Caruana s/n. de 9 a 14 hores.

TERMINI PER A REPRESENTAR RECLAMACIONS I EFECTES

Durant els 30 dies en què estiga exposat l'expedient, els interessats podran presentar reclamacions i suggeriments, que seran resolts pel Ple en el termini d'un mes.

En el cas que no es presenten reclamacions ni suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord que era provisional.

Sagunt, 26 de setembre de 2017.-L'alcalde-president, Francesc Fernández Carrasco.

2017/14448

Escuelas
Educación
Policía nacional y local