Edicte de l' Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Loca, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per la realització de projectes de promoció de la salut i consum responsable en el exercici 2018. BDNS (Identif.): 399311. - Boletín Oficial de Valencia de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Edicto del Excelentísimo Ayuntamento de Valencia sobre extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de promoción de la salud y consumo responsable en el ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 399311.

EDICTE

De conformitat amb el que preveuen els articles17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gov.es/bdnstrans/index):

Primer.- Beneficiaris.

Podran ser perceptors de subvenció les associacions/entitats que realitzen activitats objecte d'esta convocatòria, així com les agrupacions de les mateixes que reunisquen els requisits previstos.

Segon.- Finalitat.

La present Convocatòria té dues línies diferenciades: (Línia 1-Línia 2)

Línia 1. PROJECTES DIRIGITS A CONSUM RESPONSABLE

Les ajudes aniran destinades a projectes proposats per associacions/entitats de consumidors tinguen com a principal objectiu la formació, informació, defensa i interessos de les persones consumidores a la ciutat de València.

Línia 2. PROJECTES DIRIGITS A PROMOCIÓ DE LA SALUT.

Les ajudes aniran destinades a projectes proposats per associacions/entitats que tinguen com a principal objectiu la promoció de la salut entre els diferents col·lectius de la ciutat de València.

Tercer.- Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada inicialment per acord plenari de 28 de juliol del 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva per Resolució d'Alcaldia núm. Z-903, de data 19 d'octubre del 2016 (BOP 2-11-16).

Quart.- Quantia.

La dotació pressupostària destinada a esta convocatòria serà de 25.000,00 € . L'import global màxim podrà ser incrementat per un màxim de 25.000 € addicionals. Per tant, la xifra màxima de dotació pressupostària destinada a esta convocatòria podrà ser de fins a 50.000,00 € .

Quint.- Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de vint dies naturals, a comptar de l'endemà a la publicació d'este extracte en el BOP.

València, a 21 de maig de 2018.-El secretari, Hilario Llavador Cisternes.

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser perceptores de subvención las asociaciones/entidades que realizan actividades objeto de esta convocatoria, así como las agrupaciones de las mismas que reúnan los requisitos previstos.

Segundo. Finalidad:

La presente Convocatoria tiene dos líneas diferenciadas: (Línea 1-Línea 2)

Línea 1. PROYECTOS DIRIGIDOS A CONSUMO RESPONSABLE

Las ayudas irán destinadas a proyectos propuestos por asociaciones/entidades de consumidores tengan como principal objetivo la formación, información, defensa e intereses de las personas consumidoras en la ciudad de Valencia.

Línea 2. PROYECTOS DIRIGIDOS A PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Las ayudas irán destinadas a proyectos propuestos por asociaciones/entidades que tengan como principal objetivo la promoción de la salud entre los diferentes colectivos de la ciudad de Valencia.

Tercero. Bases reguladoras:

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva por Resolución de Alcaldía nº. Z-903, de fecha 19 de octubre de 2016 (BOP 2-11-16).

Cuarto. Importe:

La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria será de 25.000,00 € . El importe global máximo podrá ser incrementado por un máximo de 25.000 € adicionales. Por lo tanto, la cifra máxima de dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria podrá ser de hasta 50.000,00 € .

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

20 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP.

Valencia, a 21 de mayo de 2018.-El secretario, Hilario Llavador Cisternes.

2018/7974

Promoción de la salud
Servicios sanitarios
Consumo responsable
Consumidores y usuarios
Movimiento asociativo
Formación
Consumo humano