Edicte de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria de concessió de tres beques de pràctiques d'investigació de l'Àrea de Cultura. BDNS (Identif.): 349411 - Boletín Oficial de Valencia de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre convocatoria de concesión de tres becas de prácticas de investigación del Área de Cultura. BDNS (Identif.): 349411.

EDICTE

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet dela qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

La beca s'adjudicarà per concurs entre les persones aspirants a les mateixes.

Els/les sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

1. Posseir la titulació exigida.

2. Haver nascut a partir de l'1 de gener de 1980, inclòs.

3. Tindre la nacionalitat d'un dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, o tindre la condició d'estranger resident en l'estat espanyol. En cas de títols expedits en l'estranger el sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no bastant el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.

4. No haver disfrutat de cap beca de duració superior als 6 mesos concedida per esta Corporació en els últims quatre anys, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5. No estar disfrutant d'una altra beca o ajuda, així com no desenrotllar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca.

6. No estar incurs/a en alguna de les prohibicions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Qualsevol altre requisit contemplat expressament en les bases.

L'acreditació dels requisits previstos en els apartats 1 i 2 podrà exigir-se en qualsevol moment del procediment. En particular, el requisit de la nacionalitat o residència s'acreditarà per mitjà de l'aportació de fotocòpia del DNI, o del NIE en vigor. Els requisits 4, 5 i 6 podran acreditar-se per mitjà de la declaració jurada incorporada al model oficial de sol·licitud.

Segon. Objecte.

Esta campanya té per objecte la concessió en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis d'objectivitat i publicitat, de les beques de pràctiques d'investigació la denominació i característiques de les quals es detallen a continuació:

Beca I:

a) Denominació: Una beca de pràctiques en didàctica i programes educatius del Museu Valencià d'Etnologia.

b) Objecte: La formació i col·laboració en els projectes educatius del Museu, de producció d'exposicions i de les Barraques de Catarroja.

c) Titulació exigida: Grau o llicenciatura en història, en antropologia social i cultural, o pedagogia o psicopedagogia.

Beca II:

a) Denominació: Una beca de pràctiques en la Unitat de Documentació Etnogràfica del Museu Valencià d'Etnologia.

b) Objecte: La formació i col·laboració en el projecte de l'arxiu fotogràfic del Museu Valencià d'Etnologia.

c) Titulació exigida: Grau o llicenciatura en història, en antropologia social i cultural, o en informació i documentació.

Beca III:

a) Denominació: Una beca de pràctiques per a la promoció i col·laboració cultural, a desenrotllar en la IAM-CVEI.

b) Objecte: La formació i col·laboració en la programació, impuls i avaluació de les activitats culturals en l'àmbit administratiu a realitzar en la IAM-CVEI.

c) Titulació exigida: Grau o llicenciatura Dret, Econòmiques, ADE, Ciències jurídiques de les administracions públiques, o FP Superior en Administració i Finances.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals van ser aprovades per Acord del Ple de la Diputació de València de 18 d'abril de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 76 de 21 d'abril de 2017.

Quart. Finançament.

El finançament del gasto s'imputarà a les següents aplicacions pressupostàries:

1. Aplicació Pressupostària 301.33400.48100

Import: 72.000 € , d'acord amb la distribució següent:

Any 2017: 18.000 €

Any 2018: 36.000 €

Any 2019: 18.000 €

2. Aplicació Pressupostària 301.33400.16000

Import: 2.537,28 € , d'acord amb la distribució següent:

Any 2017: 634,32 €

Any 2018: 1.268,64 €

Any 2019: 634,32 €

Cinqué. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 'BOP'.

Les sol·licituds es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es realitzaran necessàriament per tramitació electrònica a través del formulari oficial, disponible en el mòdul de tramitació electrònica de la Diputació de València.

València, a 16 de juny de 2017.-La Junta de Govern.

EDICTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios.

La beca se adjudicará por concurso entre las personas aspirantes a las mismas.

Los/las solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la titulación exigida.

2. Haber nacido a partir del 1 de enero de 1980, incluido.

3. Tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o tener la condición de extranjero residente en el estado español. En caso de títulos expedidos en el extranjero el solicitante debe aportar la resolución de convalidación, no bastando el justificante de haberla solicitado o que la misma esté en trámite.

4. No haber disfrutado de beca alguna de duración superior a los 6 meses concedida por esta Corporación en los últimos cuatro años, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. No estar disfrutando de otra beca o ayuda, así como no desarrollar una actividad regular incompatible durante el período de disfrute de la beca.

6. No estar incurso/a en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

7. Cualquier otro requisito contemplado expresamente en las bases.

La acreditación de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 podrá exigirse en cualquier momento del procedimiento. En particular, el requisito de la nacionalidad o residencia se acreditará mediante la aportación de fotocopia del DNI, o del NIE en vigor. Los requisitos 4, 5 y 6 podrán acreditarse mediante la declaración jurada incorporada al modelo oficial de solicitud.

Segundo. Objeto.

Esta campaña tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, de las becas de prácticas de investigación cuya denominación y características se detallan a continuación:

Beca I:

a) Denominación: Una beca de prácticas en didáctica y programas educativos del Museu Valencià d'Etnologia.

b) Objeto: La formación y colaboración en los proyectos educativos del Museo, de producción de exposiciones y de las Barracas de Catarroja.

c) Titulación exigida: Grado o licenciatura en historia, en antropología social y cultural, o pedagogía o psicopedagogía.

Beca II:

a) Denominación: Una beca de prácticas en la Unidad de Documentación Etnográfica del Museu Valencià d'Etnologia.

b) Objeto: La formación y colaboración en el proyecto del archivo fotográfico del Museu Valencià d'Etnologia.

c) Titulación exigida: Grado o licenciatura en historia, en antropología social y cultural, o en información y documentación.

Beca III:

a) Denominación: Una beca de prácticas para la promoción y colaboración cultural, a desarrollar en la IAM-CVEI.

b) Objeto: La formación y colaboración en la programación, impulso y evaluación de las actividades culturales en el ámbito administrativo a realizar en la IAM-CVEI.

c) Titulación exigida: Grado o licenciatura Derecho, Económicas, ADE, Ciencias jurídicas de las administraciones públicas, o FP Superior en Administración y Finanzas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de la Diputació de València de 18 de abril de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de València nº 76 de 21 de abril de 2017.

Cuarto. Financiación.

La financiación del gasto se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

1. Aplicación Presupuestaria 301.33400.48100

Importe: 72.000 € , conforme a la siguiente distribución:

Año 2017: 18.000 €

Año 2018: 36.000 €

Año 2019: 18.000 €

2. Aplicación Presupuestaria 301.33400.16000

Importe: 2.537,28 € , conforme a la siguiente distribución:

Año 2017: 634,32 €

Año 2018: 1.268,64 €

Año 2019: 634,32 €

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 'BOP'.

Las solicitudes se formalizarán dirigidas al presidente de la Diputación de Valencia y se realizarán necesariamente por tramitación electrónica a través del formulario oficial, disponible en el módulo de tramitación electrónica de la Diputación de Valencia

Valencia, a 16 de junio de 2017.-La Junta de Gobierno.

2017/8771

Cultura
Museos
Cultura e idiomas
Actividad cultural
Investigación
Formación
Educación
Exposiciones
Ciencia