Edicte referent a la convocatòria per a l'atorgament d'unes subvencions i les bases específiques reguladores per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona per a l'any 2015 - Boletín Oficial de Girona de 07-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 07/04/2015 hasta 07/10/2015
  • Documento en formato PDF

Exp. 2015004174 ­ C.12.017.006

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions, el contingut de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona per a l'any 2015 i bases específiques reguladores, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 27 de març de 2015.

Així mateix, es posa en coneixement de les entitats interessades que podran presentar les seves sol·licituds dins el termini establert en l'apartat 8è. d'aquestes bases.

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS ADREÇATS A LA GENT GRAN DE LA CIUTAT DE GIRONA PER A L'ANY 2015 I BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES

1. Objecte de la convocatòria

És objecte de la present convocatòria l'atorgament de subvencions destinades a:

1. Fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.

2. Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

2. Naturalesa i forma de concessió de les subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són no nominatives amb règim de concurrència, i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa, i a la Base 34 de les Bases d'Execució del Pressupost Exercici 2015.

3. Actuacions subvencionables

1. Programes d'activitats i serveis adreçats als pensionistes i jubilats dels diferents barris de la ciutat de Girona gestionats des de les llars de jubilats.

2. Realització d'activitats que potenciïn noves experiències adreçades als col·lectius de la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

4. Entitats beneficiàries

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

A) Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats relacionades amb la gent gran que col·laborin en la gestió de les llars de jubilats municipals de diferents barris de la ciutat de Girona.

B) Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats que realitzen activitats relacionades amb la gent gran de diferents barris la ciutat de Girona.

5. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Estar inscrites en el Registre Municipal d''Entitats d'aquest Ajuntament. 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 6. Tipus de subvenció

La subvenció podrà consistir en:

1. Una aportació econòmica. 2. Aportacions en espècie (utilització de les llars de jubilats de titularitat municipal i les seves instal·lacions: despeses de manteniment, consums, personal, etc.). 7. Quantia de les subvencions

L'import màxim destinat a les subvencions previstes és de 67.000,00 , amb càrrec a l'assignació pressupostària 2015 513 92400 48002 Subvencions casals Gent Gran, del Pressupost Municipal Exercici 2015.

8. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds i els formularis específics per aquesta convocatòria s'adreçaran a l'Alcalde de la ciutat de Girona i es presentaran preferentment en el Registre General de l'Ajuntament de Girona en els impresos normalitzats que estaran a disposició dels sol·licitants a les oficines d'Informació Ciutadana i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins el dia 30 d'abril de 2015.

9. Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

1. Fotocòpia del NIF de l'entitat. 2. Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud. 3. Memòria de l'activitat realitzada l'any anterior. 4. Programa de les activit ats i serveis per als que se sol·licita subvenció així com el pressupost d'ingressos i despeses. 5. Declaració en el sentit de si s'han sol·licitat o obtingut altres ajuts per a la mateixa activitat, així com el seu import. En cas que l'entitat rebés subvenció l'any 2014, no caldrà aportar els documents 1 i 3.

10. Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran:

- L'antiguitat de l'associació i/o entitat en la gestió i organització d'activitats i serveis adreçats a la gent gran. - La proposta concreta de les activitats i serveis a realitzar pel que fa a durada, programació prevista, pressupost i innovació. A més, es valorarà positivament:

- La capacitat de generar altres recursos econòmics per finançar les activitats. - El destí dels possibles guanys per finançar el funcionament ordinari de l'associació i/o entitat per a l'organització d'altres activitats, adreçades a la gent gran dels barris de la ciutat de Girona. - Que la programació i els serveis s'adrecin al conjunt de la gent gran i als diferents àmbits: salut, lleure, formació i cultura. 11. Comissió qualificadora

La comissió qualificadora estarà integrada pel regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació, el cap de secció de Centres Cívics i la cap de secció de Gestió Administrativa de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

12. Resolució i òrgan competent

L'Alcaldia Presidència, a proposta de la comissió qualificadora, resoldrà la concessió de les subvencions en el termini d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, i serà degudament notificada.

En el cas que passat aquest termini no s'hagués produït la resolució, s'entendrà que la demanda ha estat denegada.

A la resolució s'hi farà constar:

1. Referència d'aquestes bases 2. Nom de l'entitat beneficiària 3. Quantia de la subvenció 4. Destí i finalitat de la subvenció 13. Pagament de la subvenció

Un cop aprovades les subvencions, es realitzarà el pagament del 80% de la subvenció. El pagament del 20% restant es realitzarà un cop justificada l'activitat, de conformitat amb la Base 34a. de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal Exercici 2015.

14. Obligacions de les entitats beneficiàries

Seran obligacions de les entitats beneficiàries:

- Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció. - Acceptar la subvenció i les condicions d'atorgament. - Fer constar la col·laboració municipal en la publicitat i mitjans que s'utilitzin, en el seu cas, per a la difusió de l'activitat i lliurar a l'Ajuntament 5 exemplars del material de difusió. - Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i acreditar la seva efectiva realització. - Justificar l'aplicació econòmica de la subvenció. 15. Justificació

L'entitat haurà de presentar, com a màxim fins el dia 28 de febrer de 2016, el compte justificatiu simplificat, que haurà de contenir:

a) La memòria de l'activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. b) Relació de les despeses i inversions de l'activitat. c) Ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat i la seva procedència. d) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats. La manca de justificació produirà l'obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l'interès legal, a partir de la data en què s'haurien d'haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

Girona, 30 de març de 2015

Carles Puigdemont Casamajó

Alcalde

Tercera edad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Cultura
Salud