Edicte sobre l'aprovació de les bases particulars per a la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions de Sant Feliu de Guíxols - Boletín Oficial de Girona de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Exp. X2015013757

La Junta de Govern Local, a la sessió celebrada el 26 de novembre de 2015, ha adoptat entre d'altres l'acord que es transcriu literalment:

'Aprovar les bases que regiran aquests ajuts, per un import màxim de 10.964,00 , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15.07.33404.4800, 'Aportació i Transferències a Associacions Culturals', núm. d'operació 920150002807, i aprovar la convocatòria.'

'BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ENTITATS I ASSOCIACIONS CULTURALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. EXERCICI 2015

Primera. Objecte de la convocatòria

Concedir ajuts econòmics, a les associacions i entitats culturals de Sant Feliu de Guíxols, per el desenvolupament d'activitats de caràcter general a realitzar per les entitats i associacions relacionades en l'àmbit cultural i sense ànim de lucre, en base a la ordenança reguladora de subvencions per a diverses finalitats dins l'àmbit de competència municipal publicades en el BOP núm. 106 de 3 de juny de 2005.

Segona. Descripció de les despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses que corresponguin al desenvolupament d'activitats de caràcter general a realitzar per les entitats i associacions relacionades en l'àmbit cultural, any natural 2015

Tercera. Destinataris de la línia de subvencions

Les associacions i entitats culturals de Sant Feliu de Guíxols, que estiguin inscrites al registre d'entitats municipa.l

Els interessats en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud a través del formulari electrònic que trobareu a la web: http://www.guixols.cat, a l'apartat que fa referència a les associacions de la Ciutat, o bé a l'Oficina d'Informació al Ciutadà situada a la Plaça Mercat 6-9. En l'esmentat formulari hi consta tota la documentació que heu de presentar, també altres formularis del vostre interès, així com la normativa municipal per a la concessió de subvencions.

Presentació de la sol·licitud, on ha de constar la documentació següent:

· instància individualitzada per a cada activitat o programa · projecte detallat i pressupost global desglossat de l'activitat a realitzar, amb la seva previsió de finançament. · un exemplar dels estatuts, legalitzats i donats d'alta en el Registre Oficial corresponent, si es tracta d'una persona jurídica, i una fotocòpia autenticada del DNI, si es tracta d'una persona física. No serà necessari presentar els estatus si aquests ja han estat aportats a l'Ajuntament per a l'inscripció en el Registre d'entitats o associacions i no han estat objecte de modificació. · Dades bancàries del compte on es podrà transferir l'import de la subvenció, si l'activitat proposada és subvencionada · Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades, amb menció expressa de les concedides en relació a l'activitat subvencionable dins del mateix exercici econòmic o, si no existeixen, declaració jurada acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció. · Declaració del representant legal de l'entitat de no trobar-se aquesta inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir subvencions de les mateixes, i de trobar-se el representant facultat per actuar en nom de l'entitat. · Declaració de no ser l'entitat beneficiària deutor de la hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social · Declaració d'estar al corrent l'entitat beneficiària del pagament de tot tipus d'obligacions fiscals amb l'ajuntament. · Declaració que farà constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, d' activitats, o actuacions que siguin objecte de subvenció · Sol·licitud de bestreta de l'import que es concedeixi. El termini de presentació finalitza 15 dies després de la seva publicació en el BOP.

Quarta.- Determinació de la quantia de la subvenció

Per a la concessió es tindran en compte els següents criteris:

· Interès general de l'activitat en l'àmbit municipal. Puntuació màxima 25 punts · Dificultat per realitzar l'activitat si no és beneficiada d'una subvenció . Puntuació màxima 25 punts · Dèficit d'activitats anàlogues en el municipi . Puntuació màxima 25 punts · Grau propi d'autofinançament. Puntuació màxima 25 punts La puntuació mínima per optar a la subvenció serà de 40 punts i la màxima serà de 100 punts.

Cinquena. Procediment (article 16 de l'Ordenança)

L'àrea de Cultura informarà les sol·licituds presentades i formularà la proposta de resolució de concessió. Aquesta proposta, previ informe favorable de la Intervenció municipal, es sotmetrà a dictamen de la Comissió Informativa corresponent, i posteriorment a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

El termini de resolució i de notificació de la concessió és de 30 dies.

Sisena. Acceptació de la subvenció

S'entendrà acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en cinc dies hàbils després de haver rebut la notificació de la concessió de la mateixa.

Setena. Justificació de la subvenció

La justificació de l'activitat realitzada es farà sota la normativa municipal de subvencions.

Caldrà presentar una memòria justificativa del compliment de l'activitat i imatges gràfiques del desenvolupament del projecte.

En cap cas es consideren subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

En cas de no subjecció o exempció de l'activitat subvencionable caldrà acreditar-ho mitjançant certificat de l'AEAT.

La justificació s'haurà de realitzar en el mateix moment de la sol·liciud i caldrà presentar-se en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

En cas que no es presenti la documentació justificativa en els terminis fixats l'òrgan comptent li revocarà la subvenció.

En cas de no haver-se justificat la totalitat de la subvenció concedida en exercici 2014 i no haver-se reintegrat si s'escau la bestreta efectuada per l'Ajuntament, no serà objecte de subvenció per l'exercici 2015.

Vuitena. Finançament

L'import màxim total per aquesta convocatòria 2015 serà de 10.964,00 , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15 07 33404 48000 Aportació i transferències a associacions culturals.

L'import de les convocatòries successives restarà condicionat a l'existència pressupostària i a les condicions imposades per la llei orgànica d'estabilitat pressupostària

Novena. Modificació i nul·litat.

L'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de demanar informació complementària no prevista en aquestes bases, així com d'acord amb la normativa legal vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions que han motivat el seu atorgament.

Desena. Entrada en vigor

Aquestes bases entraran en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de Girona.

Onzena. Acceptació de les bases.

La presentació de les sol·licituds d'ajuts pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

Dotzena. Obligacions del beneficiari

9.1 Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 9.2 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. 9.3 Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 9.4 Comunicar a l'Ajuntament , en qualsevol moment i, en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 9.5 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. 9.6 Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 9.7 Fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament en qualsevol acte, acció publicitària o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 9.8 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

9.9. Les entitats que no efectuïn la justificació corresponent no es podran presentar a futures convocatòries fins a efectuar el reintegrament dels imports rebuts. 9.10 Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració responsable de sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la subvenció.' Sant Feliu de Guíxols, 27 de novembre de 2015

Carles Motas i López

Alcalde

Cultura
Cultura e idiomas