Edicte sobre l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius del municipi de Riudaura - Boletín Oficial de Girona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de Riudaura celebrat el dia 5 de setembre de 2016 va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius del municipi de Riudaura.

L'acord i l'expedient se sotmet a informació pública mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC, i per un termini de vint dies, des de la publicació al DOGC. També es fa públic al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal: www.

riudaura.cat.

Durant aquest termini qualsevol persona interessada podrà presentar al·legacions o suggeriments. En cas que no es presentin, les bases quedaran aprovades amb caràcter definitiu.

Acord que es fa públic als efectes oportuns.

Riudaura, 6 de setembre de 2016

David Jané López

Alcalde

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius.

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb l'objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d'integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de gènere i l'associacionisme.

2.- Finalitat de les subvencions

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

a) La promoció i difusió d'activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en el propi municipi.

b) La promoció i difusió d'activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en altres municipis.

3.- Període d'execució

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes Bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant l'any natural comptat des de l'1 de gener al 31 de desembre de l'anualitat que regeixi la convocatoria.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries

1- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Seran les persones jurídiques de l'àmbit associatiu municipal, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

a) Persones jurídiques que tinguin la seu social a Riudaura i que estiguin inscrites al Registre municipal d'associacions.

b) Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.

2- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a la base següent.

3- No podran ser beneficiàries les persones jurídiques que, directe o indirectament, promoguin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes.

5.- Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1.- Model normalitzat de sol·licitud de subvenció que incorpora una Declaració Responsable subscrita pel representant legal.

2.- Breu descripció del projecte i/o activitat per la qual se sol·licita la subvenció i pressupost previst.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 30 d'octubre de cada anualitat.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podran trobar-se al Registre General de l'Ajuntament de Riudaura situat a la plaça del Gambeto 1 o a través de la pàgina web: www.riudaura.cat.

També es podran presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament de Riudaura o en qualsevol dels llocs que preveu la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores serà el de concurrència competitiva, no obstant s'examinaran individualment les sol·licituds entrades, per ordre de petició i es resoldran per ordre d'entrada fins a esgotar, si s'escau el crèdit pressupostari.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

Anualment el Ple de la Corporació aprovarà la convocatoria de subvencions establint el pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores i autoritzarà la despesa a càrrec de l'aplicació pressupostària que correspongui.

10.- Import individualitzat de les subvencions

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 90% del cost total dels projectes/ activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

En cap cas l'import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o privats o de particulars, nacionals o internacionals, el cost de l'activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària. Per comprovar aquest punt els sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.

11.- Òrgans competents per a la proposta de concessió.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la regidoria de cultura, juntament amb la regidoria d'hisenda. L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà el Ple.

Aquest podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

12.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de la presentació de cada sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes de silenci administratiu de caràcter afirmatiu.

La resolució del procediment posa i a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposi ció davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

13.- Acceptació de la subvenció

Les subvencions s'entendran acceptades tàcitament pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord d'aprovació de la concessió, sense manifestar expressament les seves objeccions.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

· Despeses de l'adquisició de material fungible o no inventariable · Despeses de l'adquisició de béns mobles directament relacionats amb l'activitat · Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats · Despeses de lloguer d'equips de so, llums, taules, cadires, etc. · Despeses de contractació de serveis externs, contractació d'espectacles, etc. · Despeses de trasllat d'infraestructura municipal imprescindible pel desenvolupament de l'activitat. · Despeses de manteniment d'un local propi (lloguer, electricitat, aigua...) En cap cas seran despeses subvencionables les següents:

· Obres, inversions... · Interessos, recàrrecs i sancions administratives. · L'IVA no serà subvencionable. · Despeses de personal i nòmines. 16.- Subcontractació

Podran subcontractar-se totalment o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels quals conformen l'execució del projecte/ activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 90% del cost total del projecte/ activitat.

17.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà en dos pagaments:

· El primer pagament serà del 80% de l'import total de la subvenció atorgada en un termini màxim d'un mes a comptar des de la resolució. · El segon pagament, del 20% restant, es realitzarà després de la justificació deguda i correcta de l'activitat. 18.- Termini i forma de justificació

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 30 de gener de l'any següent de la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar al Registre general de l'Ajuntament i a la web i revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. Annex A

b) Relació de Despeses imputades a la subvenció. Annex B

c) Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social. Annex C

d) Estat de comptes de l'any. Annex D. Aquest document serà important per poder comprovar l'execució del pressupost i per calcular les mesures que s'indiquen a l'article 22. 2.- En la confecció de la part econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.

S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

Caldrà presentar només la relació de despeses segon model normalitzat (Annex B).

Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del período de justificació.

19.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la consegüent obligació de reintegrament en cas que s'haguera avançat el seu pagament.

20.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

1.- Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

2.- Un cop presentats els documents justificatius de la subvenció:

a) Quan amb l'annex D, que inclou l'estat de comptes de l'any i, per tant, contempla el pressupost executat, es pugui comprovar que el pressupost de despeses de l'any, ha sofert una disminució de més d'un 40% en relació al pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció, caldrà modificar, d'ofici, l'import de subvenció atorgat d'acord amb el pressupost executat. Tot això en vies a garantir que en la sol·licitud no es presenti un pressupost inflat que generi més subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

22.- Compatibilitat amb altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

23.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en el tauler d'anuncis corporatiu i a la seu electrònica.

24.- Mesures de difusió del finançament públic

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

25.- Causes de reintegrament

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis blerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

26.- Obligats al reintegrament

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

27.- Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

28.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de esenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 26/2010 de procediment administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya i demés legislació concordant.'

Cultura
Salud
Actividades de servicios sociales
Alquiler de vivienda