EDICTO de reseña sobre las bases reguladoras para la concesión de becas al mejor expediente de bachillerato (ref. 2017/8/TBA). - Diario Oficial de Cataluña de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Per acord del Ple Municipal, de data 24 d'abril de 2017, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per beques al millor expedient de Batxillerat 2017.

En compliment d'allò que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies hàbils. El text íntegre s'ha publicat al BOP de Barcelona de 19 de maig de 2017 i també es pot consultar a la pàgina web municipal.

En el supòsit que en el termini d'exposició pública no es formulin al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.

Castellbisbal, 26 de maig de 2017

Susanna Solé i Sabaté

Regidora delegada de Serveis a la Ciutadania

No hay voces...