EDICTO sobre aprobación de las bases reguladoras para el otorgamiento de becas para actividades deportivas 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Calldetenes, en sessió ordinària de data 2 d'octubre de 2017, aprovà les Bases per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, any 2017(Exp. X2017000335)

En virtut del que disposa l'article 177 en relació a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies, a l'efecte de que totes les persones interessades puguin examinar l'expedient, i formular les al·legacions que considerin pertinents.

En cas de no presentar-se cap al·legació, aquest acord s'entendrà elevat a definitiu sense cap més tràmit.

Calldetenes, 13 d'octubre de 2017

Marc Verdaguer i Montanyà

Alcalde

Deporte
Actividades deportivas