EDICTO sobre aprobación definitiva de unas bases de subvenciones de asociaciones de comercio 2018. - Diario Oficial de Cataluña de 12-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

En compliment del que estableix l'art. 66.1 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/95, de 13 juny, es fa públic que l'edicte d'aprovació definitiva de les Bases reguladores de la subvenció que atorga l'Ajuntament de Salt a les associacions de comerç locals que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi, fou publicat en el BOP núm. 168 de «30/08/2018».

Salt, 3 de setembre de 2018

Jordi Viñas i Xifra

Alcalde

Comercio
Dinamización comercial
Movimiento asociativo