EDICTO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de subvenciones. - Diario Oficial de Cataluña de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'Ordenança Municipal Reguladora de subvencions, aprovada inicialment en el Ple de la Corporació en data divuit de maig de dos mil setze, sense que s'hagin deduït reclamacions i al·legacions, aquesta ha esdevingut aprovada amb caràcter definitiu.

El text íntegre de l'ordenança reguladora ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de vuit de setembre de dos mil setze.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors del següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador del següent al de la notificació.

Moià, 14 de setembre de 2016

Dionís Guiteras i Rubio

Alcalde

No hay voces...