EDICTO sobre aprobación inicial de las bases específicas reguladoras de la concesión del premio de emprenedoria@elmasnou_jove a otorgar por el procedimiento de concurrencia competitiva. - Diario Oficial de Cataluña de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 27 d'abril de 2017, l'expedient d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió del premi d'emprenedoria@elmasnou_jove a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i al portal web de transparència municipal, de conformitat amb el que determina l'art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'objecte que tots els que es considerin interessats per l'aprovació de les esmentades bases puguin formular, per escrit, les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà del dia de la publicació de l'anunci al BOPB.

En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena les esmentades bases es consideraran aprovades definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.

L'expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Masnou, situat a la Casa del Marquès, passeig de Joan Carles I, núm. 12, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

El Masnou, 29 de maig de 2017

Gustau Roca Priante

Secretari general

Desarrollo económico