EDICTO sobre aprobación inicial de las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la comarca para escuelas de música, año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 27/03/2017 hasta 30/06/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria pública pera la concessió de subvencions, als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2017.

L'acord i les Bases esmentades s'exposen al públic durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOPT), Tauler d'Edictes i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les Bases s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública. En el cas de presentar-se reclamacions o al·legacions, s'haurà d'adoptar nou acord pel Ple del Consell Comarcal, resolent-les expressament i s'estarà a allò que s'acordi en aquesta resolució.

El text íntegre de les Bases és el següent:

Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música, any 2017

Article 1. Objecte de la convocatòria

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en aplicació del conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), obre convocatòria per a la concessió de subvencions econòmics als ajuntaments de la comarca, destinats a les activitats que s'especifiquen. Any 2017.

- Escoles municipals de música.

Article 2. Destinataris, àmbit de la convocatòria i incompatibilitats

1. Són destinataris de la present convocatòria:

Els municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre que prestin, qualsevol que sigui la forma de gestió, el servei públic d'escola municipal de música, sempre però que l'escola disposi de l'autorització administrativa del Departament d'Ensenyament i del corresponent número de registre.

2. Només són subvencionables les despeses de professorat suportades pels ajuntaments. Queda fora de l'abast de la convocatòria, en conseqüència, qualsevol altra despesa corrent o d'inversió que no s'ajusti estrictament a l'especificada.

3. La subvenció en cap cas no podrà ultrapassar el 50% de les despeses suportades per l'ajuntament a què es fa referència al punt 2.

4. Incompatibilitats:

- Són incompatibles les subvencions per a escoles municipals de música amb les subvencions per a programes d'ensenyament de música als ensenyaments primari i secundari obligatoris.

Article 3. Dotació pressupostària

Competeix a la Junta de Govern Local, en funció de les sol·licituds formulades, determinar el repartiment de subvencions del total de la dotació pressupostària prevista per a escoles municipals de música.

Article 4. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l'actuació.

Article 5. Procediment

1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions regulades a les presents bases s'iniciarà a sol·licitud dels interessats d'acord amb allò que es disposa a l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Les sol·licituds s'adreçaran a la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins al 30 de juny de 2017.

3. A la sol·licitud es farà constar la quantia de la subvenció sol·licitada.

4. La sol·licitud, a més, atesos els compromisos de justificació que, en virtut del conveni, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre assumeix davant de la Diputació de Tarragona, ha d'anar necessàriament acompanyada de memòria de l'Alcaldia en què s'especifiqui:

- Nom i adreça de l'escola municipal destinatària de la subvenció.

- Nombre d'alumnes matriculats.

5. La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds presentades, resoldrà els expedients individuals de cada ajuntament valorant com a màxim un 70% en funció del nombre d'alumnes i el 30% restant en funció de les despeses de l'activitat a desenvolupar i del seu cost previst.

6. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és de sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Article 6. Control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte

1. Els beneficiaris poden accedir al cobrament de les subvencions un cop hauran justificat les despeses de professorat suportades mitjançant certificació lliurada per la Secretaria General de l'Ajuntament en què hi constarà la relació detallada dels costos de personal efectivament realitzats i altra anàloga que justifiqui el compliment de l'objecte de la subvenció atorgada, mitjançant factures i/o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada.

Les factures i/o documents justificatius equivalents han de sumar com a mínim el doble del total de la subvenció atorgada.

Els justificants originals es podran marcar amb un segell (estampilla), indicant en aquest la subvenció per la qual justifiquen ha estat presentada i si l'import justificat s'imputa total o parcialment a la subvenció.

En aquest cas s'indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.

2. La justificació de les despeses suportades pels ajuntaments serà per al període de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.

Article 7. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament de la subvenció

1. Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes d'atorgament i declarar, si s'escau, el deure de reintegrament total o parcial de la subvenció:

a) Per incompliment de les obligacions de justificació imposades al beneficiari.

b) Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides.

c) Per incompliment de la finalitat per a què va ésser concedida la subvenció.

d) Altres supòsits que prevegi la normativa vigent sobre concessió de subvencions públiques.

2. Correspon a la Junta de Govern Local la incoació dels expedients de revocació de les subvencions concedides, i a la Gerència, la seva tramitació i resolució.

3. La Junta de Govern Local, un cop resolts els corresponents expedients de revocació, resta facultada per redistribuir els imports recuperats, d'acord amb la fórmula de distribució inicial, entre altres beneficiaris del programa de subvencions per a escoles municipals de música. La redistribució esmentada, de caràcter reglada, procurarà atendre al criteri d'adjudicar aquests imports als beneficiaris que presentin un diferencial més alt entre el total cost subvencionable de l'activitat, que hagin justificat, i la subvenció concedida i justificada.

Article 8. Dret supletori

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també, al Reial decret 887/2006, de 21/7/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Móra d'Ebre, 6 de març de 2017

Gemma Carim i Gironès

Presidenta

Música