EDICTO sobre aprobación inicial de las bases de la VIII Beca de investigación local de El Masnou. - Diario Oficial de Cataluña de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 17 de maig de 2018, l'expedient d'aprovació inicial de les bases de la VIII Beca de recerca local del Masnou, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 'El Masnou Viu' i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, de conformitat amb el que determina l'art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'objecte que tots els que es considerin interessats per l'aprovació de l'esmentat expedient puguin formular, per escrit, les al·legacions u observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.

El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà del dia de la publicació de l'anunci al BOPB.

En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena l'esmentat expedient d'aprovació inicial de les bases de la VIII Beca de recerca local del Masnou es considerarà aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.

L'expedient es podrà consultar al Museu Municipal de Nàutica del Masnou, situat en c/ Josep Pujadas Truch, 1 A, El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 9 a 14:00 hores i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament. El Masnou.

El Masnou, 22 de maig de 2018

Gustavo Adolfo Roca Priante

Secretari general

Museos
Investigación