EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases de ayudas sociales. - Diario Oficial de Cataluña de 12-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

L´Ajuntament Ple, en sessió del 4 de setembre de 2018 va aprovar inicialment la modificació de les bases per a la concessió d'ajuts puntuals socials per a persones en situació d´urgència social, de prevenció d´exclusió social i per l´assistència als centres d´atenció per a la gent gran.

D´acord amb el que disposa l´article 124-2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s´aprova el Reglament d´Obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l´endemà de la seva publicació edictal al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de reclamacions i /o al.legacions.

Exhaurit el termini atorgat sense haver-se presentat cap al.legació s´entendrà aprovat definitivament l'esmentada modificació sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra de la mateixa.

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria General de l'Ajuntament on podrà ser consultat en hores d'atenció al ciutadà.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 5 de setembre de 2018

M. Angel Benedicto

Secretària general

Tercera edad
Actividades de servicios sociales