EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases del Programa municipal de subvenciones para la enseñanza 2015-2016. - Diario Oficial de Cataluña de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

L'Ajuntament Ple, en sessió del 25 de novembre de 2015 va aprovar inicialment la modificació de les bases del programa municipal de subvencions per a l´ensenyament 2015-2016.

D'acord amb el que disposa l´article 124-2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació edictal al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de reclamacions i /o al.legacions.

Exhaurit el termini atorgat sense haver-se presentat cap al.legació s'entendrà aprovat definitivament l'esmentada modificació sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra del mateix

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria General de l'Ajuntament on podrà ser consultat en hores d'atenció al ciutadà.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 25 de novembre de 2015

M. Angel Benedicto

Secretària general

Enseñanza