EDICTO sobre modificación del cuarto punto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2015, correspondiente a las bases particulares reguladoras de las ayudas económicas a personas con escasa capacidad económica que estén gravadas por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. - Diario Oficial de Cataluña de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En compliment d'allò que disposa l'article 38.4 de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2015, es fa públic per al general coneixement que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2015, va aprovar entre d'altres, un acord la part dispositiva del qual és del tenor següent:

Primer.- Aprovar la modificació del punt Quart de les Bases Particulars Reguladores dels Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica gravades per l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana del municipi de Cornellà de Llobregat durant els exercicis del 2012 al 2015, ambdós inclosos, en el sentit d'autoritzar la despesa a la partida 07772311C4800001 fins a un import de 25.000 euros, en lloc de fins a un import de 75.000 euros.

Segon.- Publicar el present acord al B.O.P, al D.O.G.C. i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de conformitat amb el que disposa l'article 38.4 de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2015.

De conformitat amb allò que disposa el punt segon, es fa públic per al general coneixement que el text íntegre de l'Acord aprovat va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 20 de novembre de 2015.

Cornellà de Llobregat, 16 de novembre de 2015

Gemma Escofet Mata

Directora de Gestió Tributària

No hay voces...