EDICTO sobre publicación en el BOPB de las bases y la convocatoria de ayudas al comedor de la guardería. - Diario Oficial de Cataluña de 24-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 24/07/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de juliol de 2015, han estat publicades la convocatòria i les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts al menjador de l'escola bressol mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Balenyà, 16 de juliol de 2015

Anna Magem i Marsó

Alcaldessa

Escuelas Infantiles