Esmena d'error material a les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu de 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Àrea d'atenció a les persones Serveis Socials

EDICTE

En l? edicte publicat al BOP de Barcelona en data 7 de març de 2018, en relació a les Bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu , s? ha observat un error material en la transcripció de la clàusula 1.Objecte i en l? apartat 6è de la clàusula 9. Concessió d? ajuts i termini per al seu atorgament. respecte l? acord que adoptà el Ple Municipal en data 22 de febrer de 2018.

La redacció correcte és la següent:

1. Objecte.

L? objecte de la convocatòria és ajudar a la inscripció i assistència en casals i/o colònies durant el període de vacances escolars d? estiu 2018 dels nens/es en edat escolar de Vilassar de Dalt. Oferir la possibilitat a tots els menors de participar en activitats de lleure de qualitat durant les vacances escolars i evitar així la exclusió d? aquests en activitats de lleure infantil i juvenil.

Aquests menors hauran d? estar empadronats a Vilassar de Dalt, i les activitats s? hauran de realitzar en algun dels casals d? estiu organitzats a Vilassar de Dalt.

Aquests ajuts són individuals i es realitzaran a través de la concessió d? una prestació econòmica a favor de l? entitat en la que es realitzi l? activitat.

9. Concessió d? ajuts i termini per al seu atorgament.

9.6. Un cop presentada la justificació de l? assistència a que es fa menció en l? article 11 d? aquestes bases, i convenientment revisada la documentació, l? Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent de la empresa /entitat col·laboradora la quantitat atorgada destinada a casals i colònies de cada menor amb beca atorgada.

Les empreses/entitats col·laboradores són responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte bancari que pugui afectar al pagament d? aquests ajuts als serveis Socials de l? Ajuntament de Vilassar de Dalt .

Les clàusules objecte de la present publicació se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l? endemà de la publicació d? aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini es podrà examinar l? expedient a les oficines de l? Àrea de Serveis a la Persona de l? Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l? edifici emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 a 13:30 hores els dies laborables.

Ajuntament de Vilassar de Dalt - Plaça de la Vila, 2 - 08339, Vilassar de Dalt - Barcelona - 93 753 98 00

Àrea d'atenció a les persones Serveis Socials

En el cas que no s? hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, es tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d? adoptar acte posterior.

Aquesta correcció també es penjarà al taulell d? anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de la web municipal.

Vilassar de Dalt, 24 de maig de 2018

L? Alcalde,

Xavier Godàs Pérez

Document signat electrònicament.

Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Infancia
Juventud
Empresa
Colonias de vacaciones